آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1396 غرب تهران عراق 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 571,000 1,351,000,000,000 Rls. 41,466,491 $
2 5 1396 غرب تهران عراق 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 571,000 1,326,331,872,000 Rls. 40,484,935 $
3 2 1396 غرب تهران عراق 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 571,000 1,312,950,340,595 Rls. 40,476,935 $
4 3 1396 غرب تهران عراق 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 190,000 950,065,817,685 Rls. 29,276,935 $
5 5 1396 غرب تهران عراق 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 788,220 500,817,393,999 Rls. 15,289,349 $
6 3 1396 غرب تهران عراق 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 1,071,020 431,889,915,789 Rls. 13,308,301 $
7 7 1396 غرب تهران عراق 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 279,320 400,306,333,170 Rls. 11,868,995 $
8 2 1396 غرب تهران عراق 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 674,235 344,622,298,623 Rls. 10,622,827 $
9 12 1396 غرب تهران عراق 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 1,577,121 344,618,340,000 Rls. 9,240,000 $
10 9 1396 غرب تهران عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 2,880,340 296,260,384,590 Rls. 8,368,720 $
11 11 1396 غرب تهران عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 2,713,985 289,095,857,320 Rls. 7,830,015 $
12 4 1396 غرب تهران عراق 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 585,000 230,798,457,660 Rls. 7,103,670 $
13 9 1396 غرب تهران عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 1,987,840 211,006,348,650 Rls. 5,963,520 $
14 8 1396 غرب تهران عراق 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 390,155 205,749,246,370 Rls. 5,857,630 $
15 9 1396 غرب تهران عراق 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 897,640 186,368,820,000 Rls. 5,280,000 $
16 12 1396 غرب تهران عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 470,520 182,624,755,632 Rls. 4,900,500 $
17 12 1396 غرب تهران عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 2,103,575 173,555,440,145 Rls. 4,635,135 $
18 2 1396 غرب تهران عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 2,684,810 162,339,028,860 Rls. 5,004,234 $
19 12 1396 غرب تهران عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 5,223,810 150,291,029,868 Rls. 4,026,387 $
20 3 1396 غرب تهران عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 1,407,399 148,539,023,577 Rls. 4,577,532 $
21 11 1396 غرب تهران عراق 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 672,318 145,811,160,000 Rls. 3,960,000 $
22 10 1396 غرب تهران عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 1,391,603 145,805,511,940 Rls. 4,057,846 $
23 5 1396 غرب تهران عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 1,382,529 143,096,107,291 Rls. 4,368,692 $
24 10 1396 غرب تهران عراق 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 668,478 142,595,640,000 Rls. 3,960,000 $
25 2 1396 غرب تهران عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 1,364,656 137,011,495,646 Rls. 4,223,572 $
26 12 1396 غرب تهران عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,187,045 133,871,806,595 Rls. 3,587,525 $
27 5 1396 غرب تهران عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 1,996,500 129,853,859,380 Rls. 3,963,820 $
28 12 1396 غرب تهران عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 1,379,540 128,392,838,590 Rls. 3,428,450 $
29 10 1396 غرب تهران عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 1,166,815 125,653,696,440 Rls. 3,500,445 $
30 12 1396 غرب تهران عراق 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 2,790,503 117,676,574,662 Rls. 3,147,174 $
31 12 1396 غرب تهران عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 921,145 117,265,994,032 Rls. 3,136,657 $
32 1 1396 غرب تهران عراق 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 155,480 116,255,287,984 Rls. 3,585,028 $
33 11 1396 غرب تهران عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 3,858,630 115,159,471,551 Rls. 3,119,535 $
34 12 1396 غرب تهران عراق 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 658,840 114,767,960,800 Rls. 3,084,100 $
35 4 1396 غرب تهران عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 1,069,754 111,217,071,563 Rls. 3,418,557 $
36 9 1396 غرب تهران عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 4,179,338 111,008,196,415 Rls. 3,138,307 $
37 11 1396 غرب تهران عراق 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 386,566 105,264,116,000 Rls. 2,851,700 $
38 1 1396 غرب تهران عراق 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 2,871,837 104,564,798,600 Rls. 3,225,190 $
39 1 1396 غرب تهران عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 932,723 100,605,949,808 Rls. 3,102,473 $
40 3 1396 غرب تهران عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 1,606,390 95,512,881,120 Rls. 2,943,580 $
41 1 1396 غرب تهران عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 1,469,780 92,781,995,480 Rls. 2,861,160 $
42 10 1396 غرب تهران عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 2,091,000 91,234,557,949 Rls. 2,530,861 $
43 6 1396 غرب تهران عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 1,719,040 89,762,377,390 Rls. 2,701,775 $
44 7 1396 غرب تهران عراق 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 457,152 89,563,320,000 Rls. 2,640,000 $
45 12 1396 غرب تهران عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 395,668 85,847,527,133 Rls. 2,308,335 $
46 10 1396 غرب تهران عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 2,908,215 84,844,897,553 Rls. 2,353,805 $
47 9 1396 غرب تهران عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 286,600 82,765,071,350 Rls. 2,341,925 $
48 9 1396 غرب تهران عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 1,999,380 82,725,307,490 Rls. 2,340,988 $
49 4 1396 غرب تهران عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 1,265,340 82,376,742,900 Rls. 2,530,680 $
50 12 1396 غرب تهران عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 2,001,970 82,112,507,295 Rls. 2,202,801 $
51 12 1396 غرب تهران عراق 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 309,494 81,124,888,200 Rls. 2,175,400 $
52 12 1396 غرب تهران عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 2,809,000 77,290,223,902 Rls. 2,073,608 $
53 7 1396 غرب تهران عراق 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 2,526,560 77,240,062,230 Rls. 2,276,000 $
54 4 1396 غرب تهران عراق 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 2,197,595 76,982,331,410 Rls. 2,363,564 $
55 10 1396 غرب تهران عراق 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 2,598,984 71,919,420,108 Rls. 1,999,308 $
56 7 1396 غرب تهران عراق 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 1,851,285 71,906,670,500 Rls. 2,133,138 $
57 4 1396 غرب تهران عراق 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 366,000 71,709,000,000 Rls. 2,200,000 $
58 2 1396 غرب تهران عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 219,973 68,737,203,310 Rls. 2,118,861 $
59 7 1396 غرب تهران عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 2,478,570 67,238,205,711 Rls. 1,980,962 $
60 3 1396 غرب تهران عراق 04031090 ک ک ک ماست 1,664,575 67,118,753,406 Rls. 2,068,430 $
61 11 1396 غرب تهران عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 1,496,830 66,508,317,359 Rls. 1,803,481 $
62 10 1396 غرب تهران عراق 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 189,119 66,046,822,250 Rls. 1,838,072 $
63 7 1396 غرب تهران عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 1,643,140 65,823,850,367 Rls. 1,941,880 $
64 11 1396 غرب تهران عراق 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 435,760 65,340,432,561 Rls. 1,768,791 $
65 10 1396 غرب تهران عراق 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 504,950 64,602,055,945 Rls. 1,788,505 $
66 9 1396 غرب تهران عراق 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 2,407,150 64,293,730,406 Rls. 1,821,432 $
67 9 1396 غرب تهران عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 2,226,000 64,185,411,730 Rls. 1,814,201 $
68 12 1396 غرب تهران عراق 04031090 ک ک ک ماست 1,444,647 64,061,216,072 Rls. 1,715,326 $
69 3 1396 غرب تهران عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 2,787,270 63,085,946,873 Rls. 1,944,094 $
70 10 1396 غرب تهران عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 200,325 61,821,046,128 Rls. 1,714,138 $
71 6 1396 غرب تهران عراق 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 1,444,844 59,418,517,766 Rls. 1,785,216 $
72 5 1396 غرب تهران عراق 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 1,707,311 59,277,037,680 Rls. 1,811,978 $
73 6 1396 غرب تهران عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 576,072 59,273,140,849 Rls. 1,787,029 $
74 11 1396 غرب تهران عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 537,220 58,931,599,230 Rls. 1,598,160 $
75 9 1396 غرب تهران عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 556,120 58,557,671,040 Rls. 1,649,560 $
76 2 1396 غرب تهران عراق 04031090 ک ک ک ماست 1,370,279 56,083,924,510 Rls. 1,728,805 $
77 5 1396 غرب تهران عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 2,268,013 55,536,384,763 Rls. 1,695,756 $
78 5 1396 غرب تهران عراق 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 280,905 55,469,903,500 Rls. 1,688,500 $
79 2 1396 غرب تهران عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 2,237,892 55,012,953,962 Rls. 1,695,856 $
80 11 1396 غرب تهران عراق 04031090 ک ک ک ماست 1,244,597 54,918,580,365 Rls. 1,491,520 $
81 10 1396 غرب تهران عراق 04031090 ک ک ک ماست 1,233,306 54,126,822,063 Rls. 1,501,400 $
82 3 1396 غرب تهران عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 197,800 52,224,285,000 Rls. 1,609,550 $
83 10 1396 غرب تهران عراق 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 225,919 51,144,633,500 Rls. 1,411,400 $
84 11 1396 غرب تهران عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 123,000 50,982,107,220 Rls. 1,380,060 $
85 2 1396 غرب تهران عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 391,000 50,742,324,000 Rls. 1,564,000 $
86 7 1396 غرب تهران عراق 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 30,000 50,703,164,000 Rls. 1,500,000 $
87 6 1396 غرب تهران عراق 04031090 ک ک ک ماست 1,232,376 49,863,808,569 Rls. 1,500,997 $
88 8 1396 غرب تهران عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 1,262,770 49,311,629,329 Rls. 1,415,297 $
89 10 1396 غرب تهران عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 5,380,721 49,257,767,770 Rls. 1,363,821 $
90 2 1396 غرب تهران عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 2,142,560 48,693,806,958 Rls. 1,501,108 $
91 3 1396 غرب تهران عراق 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 158,247 48,620,166,827 Rls. 1,498,144 $
92 3 1396 غرب تهران عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 2,057,748 48,435,890,511 Rls. 1,492,592 $
93 11 1396 غرب تهران عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 3,200,000 47,328,740,000 Rls. 1,280,000 $
94 10 1396 غرب تهران عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 116,480 47,262,514,068 Rls. 1,311,552 $
95 8 1396 غرب تهران عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 160,852 46,581,302,433 Rls. 1,342,897 $
96 1 1396 غرب تهران عراق 04031090 ک ک ک ماست 1,134,971 45,896,706,426 Rls. 1,415,518 $
97 11 1396 غرب تهران عراق 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 1,460,360 45,692,539,424 Rls. 1,240,320 $
98 7 1396 غرب تهران عراق 04031090 ک ک ک ماست 1,131,112 45,671,020,349 Rls. 1,351,368 $
99 11 1396 غرب تهران عراق 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 1,345,600 44,752,707,180 Rls. 1,211,040 $
100 12 1396 غرب تهران عراق 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 186,453 43,945,505,000 Rls. 1,178,200 $
مجموع کل
15,425,388,170,250 ريال
مجموع کل
454,737,927 دلار