آمار کل " صادرات به" کشور (لبنان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1396 غرب تهران لبنان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 71,430 335,553,870,808 Rls. 9,913,778 $
2 8 1396 غرب تهران لبنان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 60,940 213,499,937,544 Rls. 6,124,611 $
3 10 1396 غرب تهران لبنان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 6,000 64,519,272,160 Rls. 1,765,040 $
4 10 1396 غرب تهران لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 171,400 51,450,054,000 Rls. 1,421,600 $
5 11 1396 غرب تهران لبنان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 10,100 51,448,544,586 Rls. 1,401,066 $
6 9 1396 غرب تهران لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 122,250 39,065,930,160 Rls. 1,107,200 $
7 10 1396 غرب تهران لبنان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 9,500 34,042,411,440 Rls. 951,969 $
8 2 1396 غرب تهران لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 92,000 31,869,221,500 Rls. 982,500 $
9 9 1396 غرب تهران لبنان 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 115,995 31,496,265,000 Rls. 885,000 $
10 4 1396 غرب تهران لبنان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 6,300 26,575,531,010 Rls. 816,578 $
11 11 1396 غرب تهران لبنان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 3,900 24,732,291,199 Rls. 673,519 $
12 8 1396 غرب تهران لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 69,670 21,707,028,000 Rls. 627,230 $
13 8 1396 غرب تهران لبنان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 22,700 20,967,043,655 Rls. 605,650 $
14 5 1396 غرب تهران لبنان 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 43,038 18,062,477,988 Rls. 550,884 $
15 11 1396 غرب تهران لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 49,700 15,668,755,600 Rls. 426,400 $
16 5 1396 غرب تهران لبنان 22029990 --- ساير 202,560 15,121,152,837 Rls. 460,478 $
17 12 1396 غرب تهران لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 47,280 14,099,799,600 Rls. 378,640 $
18 2 1396 غرب تهران لبنان 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 147,850 13,191,885,053 Rls. 406,587 $
19 3 1396 غرب تهران لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 46,750 12,160,011,200 Rls. 374,800 $
20 3 1396 غرب تهران لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 19,270 10,315,732,020 Rls. 317,955 $
21 5 1396 غرب تهران لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 17,200 9,268,624,200 Rls. 283,800 $
22 9 1396 غرب تهران لبنان 22029990 --- ساير 83,212 8,072,534,007 Rls. 228,831 $
23 6 1396 غرب تهران لبنان 22029990 --- ساير 79,230 7,198,821,280 Rls. 217,882 $
24 11 1396 غرب تهران لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 11,090 6,761,661,720 Rls. 182,985 $
25 7 1396 غرب تهران لبنان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 11,765 5,798,327,370 Rls. 171,215 $
26 1 1396 غرب تهران لبنان 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 64,860 5,785,803,870 Rls. 178,365 $
27 10 1396 غرب تهران لبنان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 12,190 4,375,726,866 Rls. 120,609 $
28 4 1396 غرب تهران لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 13,400 3,494,184,000 Rls. 107,200 $
29 6 1396 غرب تهران لبنان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 25,000 3,304,000,000 Rls. 100,000 $
30 4 1396 غرب تهران لبنان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 48,000 3,119,040,000 Rls. 96,000 $
31 6 1396 غرب تهران لبنان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,600 2,968,016,240 Rls. 89,831 $
32 7 1396 غرب تهران لبنان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 72,020 2,702,658,530 Rls. 79,222 $
33 5 1396 غرب تهران لبنان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 18,820 2,470,840,160 Rls. 75,280 $
34 7 1396 غرب تهران لبنان 22029990 --- ساير 39,780 2,127,839,205 Rls. 62,085 $
35 12 1396 غرب تهران لبنان 22029990 --- ساير 20,200 2,065,071,250 Rls. 55,550 $
36 2 1396 غرب تهران لبنان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 22,988 2,005,962,882 Rls. 61,838 $
37 9 1396 غرب تهران لبنان 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 7,438 1,992,984,000 Rls. 56,000 $
38 11 1396 غرب تهران لبنان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 48,410 1,946,537,054 Rls. 53,251 $
39 2 1396 غرب تهران لبنان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 23,460 1,522,037,880 Rls. 46,920 $
40 11 1396 غرب تهران لبنان 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهيها 10,000 1,482,160,000 Rls. 40,000 $
41 11 1396 غرب تهران لبنان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 47,900 1,442,649,290 Rls. 39,038 $
42 8 1396 غرب تهران لبنان 08062010 مويز( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,370,920,000 Rls. 40,000 $
43 7 1396 غرب تهران لبنان 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهيها 7,920 1,344,103,200 Rls. 39,600 $
44 11 1396 غرب تهران لبنان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 3,000 1,321,956,000 Rls. 36,000 $
45 8 1396 غرب تهران لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,250 1,272,385,125 Rls. 37,125 $
46 6 1396 غرب تهران لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,300 1,258,763,550 Rls. 37,950 $
47 12 1396 غرب تهران لبنان 28301000 سولفور سديم 100,000 1,118,970,000 Rls. 30,000 $
48 11 1396 غرب تهران لبنان 22029990 --- ساير 10,204 1,039,772,294 Rls. 28,061 $
49 7 1396 غرب تهران لبنان 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 11,055 1,031,870,742 Rls. 30,401 $
50 9 1396 غرب تهران لبنان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 14,500 1,028,922,000 Rls. 29,000 $
51 12 1396 غرب تهران لبنان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 24,500 1,005,208,050 Rls. 26,950 $
52 10 1396 غرب تهران لبنان 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 12,752 972,286,096 Rls. 26,966 $
53 12 1396 غرب تهران لبنان 84039090 سايرا جزا وقطعات ديگهاي ا ب گرم حرا رت مرکزي غيرمذکوردرجاي ديگر 12,785 960,002,222 Rls. 25,824 $
54 8 1396 غرب تهران لبنان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 25,000 946,605,000 Rls. 27,500 $
55 9 1396 غرب تهران لبنان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 23,990 939,158,121 Rls. 26,389 $
56 8 1396 غرب تهران لبنان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 24,180 915,556,356 Rls. 26,598 $
57 5 1396 غرب تهران لبنان 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 13,261 907,400,225 Rls. 27,745 $
58 2 1396 غرب تهران لبنان 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 12,804 855,710,500 Rls. 26,375 $
59 4 1396 غرب تهران لبنان 22029990 --- ساير 56,300 772,216,740 Rls. 23,752 $
60 3 1396 غرب تهران لبنان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 23,000 746,212,000 Rls. 23,000 $
61 11 1396 غرب تهران لبنان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 10,000 739,100,000 Rls. 20,000 $
62 10 1396 غرب تهران لبنان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 10,000 731,080,000 Rls. 20,000 $
63 10 1396 غرب تهران لبنان 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 7,000 729,252,300 Rls. 19,950 $
64 9 1396 غرب تهران لبنان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 14,800 632,060,640 Rls. 17,760 $
65 6 1396 غرب تهران لبنان 84039090 سايرا جزا وقطعات ديگهاي ا ب گرم حرا رت مرکزي غيرمذکوردرجاي ديگر 12,624 624,206,250 Rls. 18,750 $
66 10 1396 غرب تهران لبنان 39241010 ظروف ملامين 3,090 564,759,300 Rls. 15,450 $
67 6 1396 غرب تهران لبنان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 2,200 559,697,600 Rls. 16,940 $
68 12 1396 غرب تهران لبنان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 2,980 443,126,000 Rls. 11,920 $
69 6 1396 غرب تهران لبنان 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 2,735 369,336,815 Rls. 11,135 $
70 10 1396 غرب تهران لبنان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 5,000 357,600,000 Rls. 10,000 $
71 3 1396 غرب تهران لبنان 94055010 فانوس بادي 3,400 228,448,000 Rls. 7,040 $
72 8 1396 غرب تهران لبنان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,000 63,268,200 Rls. 1,800 $
مجموع کل
1,151,302,648,490 ريال
مجموع کل
33,277,368 دلار
[1]