آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 غرب تهران هند 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگکآميزي نشده (Crust) 272,180 295,174,548,850 Rls. 8,373,150 $
2 10 1396 غرب تهران هند 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگکآميزي نشده (Crust) 269,770 294,207,928,150 Rls. 8,208,850 $
3 11 1396 غرب تهران هند 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگکآميزي نشده (Crust) 191,010 177,319,757,500 Rls. 4,818,050 $
4 4 1396 غرب تهران هند 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگکآميزي نشده (Crust) 143,500 156,547,858,800 Rls. 4,814,520 $
5 5 1396 غرب تهران هند 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگکآميزي نشده (Crust) 118,110 125,327,062,920 Rls. 3,816,200 $
6 11 1396 غرب تهران هند 41044100 ک ک كامل دانهکدانه، لايهکلايه بريده نشده؛ لايهکهاي دانهکدانه (Full grain, unsplit; Grain Splits) 166,260 95,052,722,320 Rls. 2,589,340 $
7 7 1396 غرب تهران هند 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگکآميزي نشده (Crust) 73,560 78,902,084,800 Rls. 2,336,760 $
8 3 1396 غرب تهران هند 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگکآميزي نشده (Crust) 68,260 72,846,520,900 Rls. 2,244,950 $
9 12 1396 غرب تهران هند 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 254,866 44,562,061,080 Rls. 1,198,270 $
10 11 1396 غرب تهران هند 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 574,200 33,195,001,173 Rls. 897,508 $
11 12 1396 غرب تهران هند 15159010 روغن جلا (Tung oil) (Abrasin) و اجزاء آن 701,190 26,167,300,000 Rls. 700,000 $
12 12 1396 غرب تهران هند 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگکآميزي نشده (Crust) 20,390 22,326,887,700 Rls. 602,550 $
13 8 1396 غرب تهران هند 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگکآميزي نشده (Crust) 19,020 20,801,178,200 Rls. 591,800 $
14 10 1396 غرب تهران هند 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 323,000 19,901,793,050 Rls. 552,200 $
15 6 1396 غرب تهران هند 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگکآميزي نشده (Crust) 18,610 19,136,292,000 Rls. 572,600 $
16 2 1396 غرب تهران هند 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 253,400 18,283,650,966 Rls. 563,598 $
17 3 1396 غرب تهران هند 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 244,750 17,305,260,456 Rls. 533,244 $
18 12 1396 غرب تهران هند 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 242,000 15,593,506,538 Rls. 419,835 $
19 7 1396 غرب تهران هند 51013000 پشم کربونيزه شده , حلاجي نشده و شانه نزده. 160,889 15,043,477,493 Rls. 444,107 $
20 5 1396 غرب تهران هند 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 230,030 14,973,520,565 Rls. 457,735 $
21 12 1396 غرب تهران هند 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 272,500 14,809,163,400 Rls. 397,200 $
22 5 1396 غرب تهران هند 51013000 پشم کربونيزه شده , حلاجي نشده و شانه نزده. 152,800 13,629,029,456 Rls. 416,260 $
23 6 1396 غرب تهران هند 51013000 پشم کربونيزه شده , حلاجي نشده و شانه نزده. 148,285 13,010,087,978 Rls. 390,599 $
24 12 1396 غرب تهران هند 41044100 ک ک كامل دانهکدانه، لايهکلايه بريده نشده؛ لايهکهاي دانهکدانه (Full grain, unsplit; Grain Splits) 21,960 12,826,242,100 Rls. 346,150 $
25 3 1396 غرب تهران هند 51013000 پشم کربونيزه شده , حلاجي نشده و شانه نزده. 152,063 12,381,189,423 Rls. 381,534 $
26 7 1396 غرب تهران هند 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 195,900 12,253,912,200 Rls. 361,800 $
27 3 1396 غرب تهران هند 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 9,600 11,390,301,000 Rls. 351,000 $
28 8 1396 غرب تهران هند 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 17,380 10,903,303,763 Rls. 318,131 $
29 8 1396 غرب تهران هند 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 186,470 10,808,525,700 Rls. 311,300 $
30 10 1396 غرب تهران هند 51013000 پشم کربونيزه شده , حلاجي نشده و شانه نزده. 110,260 10,489,279,887 Rls. 290,269 $
31 9 1396 غرب تهران هند 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 163,400 9,957,768,900 Rls. 281,850 $
32 4 1396 غرب تهران هند 51013000 پشم کربونيزه شده , حلاجي نشده و شانه نزده. 115,842 9,957,515,585 Rls. 305,840 $
33 4 1396 غرب تهران هند 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 148,400 9,437,560,875 Rls. 290,325 $
34 6 1396 غرب تهران هند 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 146,000 9,310,237,200 Rls. 280,800 $
35 11 1396 غرب تهران هند 51013000 پشم کربونيزه شده , حلاجي نشده و شانه نزده. 92,400 8,576,897,079 Rls. 233,322 $
36 10 1396 غرب تهران هند 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 154,000 8,323,890,960 Rls. 232,771 $
37 8 1396 غرب تهران هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 97,855 8,259,214,680 Rls. 239,940 $
38 12 1396 غرب تهران هند 51013000 پشم کربونيزه شده , حلاجي نشده و شانه نزده. 74,060 7,546,964,850 Rls. 202,398 $
39 1 1396 غرب تهران هند 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 88,200 6,830,438,400 Rls. 210,600 $
40 9 1396 غرب تهران هند 51013000 پشم کربونيزه شده , حلاجي نشده و شانه نزده. 69,670 6,635,051,048 Rls. 188,402 $
41 11 1396 غرب تهران هند 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 115,220 6,594,245,400 Rls. 178,950 $
42 10 1396 غرب تهران هند 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 16,670 5,974,479,200 Rls. 165,700 $
43 10 1396 غرب تهران هند 51012900 پشم چربي زدا ئي شده (غيرا ز چيده شده ) , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 51,000 4,835,136,396 Rls. 134,164 $
44 9 1396 غرب تهران هند 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 110,000 4,776,631,200 Rls. 135,300 $
45 2 1396 غرب تهران هند 51013000 پشم کربونيزه شده , حلاجي نشده و شانه نزده. 47,790 4,461,157,921 Rls. 137,533 $
46 8 1396 غرب تهران هند 51013000 پشم کربونيزه شده , حلاجي نشده و شانه نزده. 38,680 3,974,318,005 Rls. 114,625 $
47 1 1396 غرب تهران هند 51013000 پشم کربونيزه شده , حلاجي نشده و شانه نزده. 37,090 3,541,224,022 Rls. 109,169 $
48 3 1396 غرب تهران هند 51012900 پشم چربي زدا ئي شده (غيرا ز چيده شده ) , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 35,400 3,170,464,982 Rls. 97,679 $
49 2 1396 غرب تهران هند 51012900 پشم چربي زدا ئي شده (غيرا ز چيده شده ) , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 18,700 1,966,020,012 Rls. 60,607 $
50 6 1396 غرب تهران هند 51012900 پشم چربي زدا ئي شده (غيرا ز چيده شده ) , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 17,200 1,862,429,760 Rls. 55,728 $
51 5 1396 غرب تهران هند 59050000 پوششهاي ديوا ري ا ز موا د نسجي 40,152 1,180,165,624 Rls. 36,136 $
52 3 1396 غرب تهران هند 59050000 پوششهاي ديوا ري ا ز موا د نسجي 40,082 1,170,384,856 Rls. 36,074 $
53 3 1396 غرب تهران هند 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 30,850 1,117,853,520 Rls. 34,440 $
54 10 1396 غرب تهران هند 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 69,700 1,004,767,320 Rls. 27,880 $
55 11 1396 غرب تهران هند 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 24,580 977,886,720 Rls. 26,640 $
56 8 1396 غرب تهران هند 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 23,300 888,356,160 Rls. 25,920 $
57 12 1396 غرب تهران هند 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 15,080 884,228,695 Rls. 23,633 $
58 10 1396 غرب تهران هند 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 12,565 726,106,800 Rls. 20,305 $
59 8 1396 غرب تهران هند 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 2,794 224,215,782 Rls. 6,413 $
60 3 1396 غرب تهران هند 28301000 سولفور سديم 20,000 194,706,000 Rls. 6,000 $
61 4 1396 غرب تهران هند 72043000 قرا ضه وضايعات ا زآهن يافولادپوشانده شده باقلع. 19,470 88,711,161 Rls. 2,726 $
مجموع کل
1,819,618,477,481 ريال
مجموع کل
52,201,380 دلار
[1]