آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 قزوين عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 5,372,770 523,012,647,600 Rls. 16,118,310 $
2 4 1396 قزوين عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 4,737,600 462,465,932,430 Rls. 14,212,800 $
3 9 1396 قزوين عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 4,308,750 456,523,668,690 Rls. 12,926,250 $
4 2 1396 قزوين عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 4,237,530 412,397,087,670 Rls. 12,712,502 $
5 5 1396 قزوين عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 4,134,920 406,271,824,860 Rls. 12,404,760 $
6 9 1396 قزوين عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 1,338,327 303,674,964,126 Rls. 8,594,871 $
7 11 1396 قزوين عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 1,318,200 302,617,108,433 Rls. 8,212,127 $
8 10 1396 قزوين عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 1,265,090 292,394,482,104 Rls. 8,111,192 $
9 12 1396 قزوين عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 1,161,031 286,174,114,341 Rls. 7,663,556 $
10 11 1396 قزوين عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 2,551,010 281,067,312,500 Rls. 7,627,900 $
11 6 1396 قزوين عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 2,814,140 280,135,185,720 Rls. 8,442,420 $
12 11 1396 قزوين عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 2,520,880 277,913,453,820 Rls. 7,538,640 $
13 7 1396 قزوين عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 2,928,560 273,594,014,970 Rls. 8,057,810 $
14 8 1396 قزوين عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 1,209,428 261,289,848,191 Rls. 7,507,017 $
15 1 1396 قزوين عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 2,496,420 242,377,678,500 Rls. 7,473,432 $
16 7 1396 قزوين عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 1,014,517 222,707,505,314 Rls. 6,570,069 $
17 10 1396 قزوين عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 2,052,330 222,551,970,000 Rls. 6,156,990 $
18 12 1396 قزوين عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 2,063,650 220,494,484,540 Rls. 5,913,200 $
19 8 1396 قزوين عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 1,591,060 165,194,715,300 Rls. 4,773,180 $
20 9 1396 قزوين عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 1,387,980 147,107,513,820 Rls. 4,163,940 $
21 6 1396 قزوين عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 629,602 138,091,693,424 Rls. 4,155,928 $
22 2 1396 قزوين عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 6,219,574 131,168,477,213 Rls. 4,043,311 $
23 4 1396 قزوين عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 600,689 129,085,103,125 Rls. 3,967,951 $
24 12 1396 قزوين عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,139,610 120,433,915,200 Rls. 3,240,330 $
25 5 1396 قزوين عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 577,024 120,363,060,154 Rls. 3,673,356 $
26 9 1396 قزوين عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 4,939,789 113,483,812,993 Rls. 3,218,013 $
27 9 1396 قزوين عراق 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 1,328,740 107,912,428,468 Rls. 3,056,102 $
28 11 1396 قزوين عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 4,331,408 103,776,376,903 Rls. 2,815,397 $
29 12 1396 قزوين عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 4,238,402 103,174,317,279 Rls. 2,765,325 $
30 7 1396 قزوين عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 1,071,790 102,863,734,360 Rls. 3,027,110 $
31 11 1396 قزوين عراق 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 3,608,983 98,709,062,682 Rls. 2,686,920 $
32 1 1396 قزوين عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 454,524 96,946,236,844 Rls. 2,989,587 $
33 3 1396 قزوين عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 440,542 94,351,464,910 Rls. 2,907,608 $
34 5 1396 قزوين عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 4,344,752 92,623,639,308 Rls. 2,828,528 $
35 12 1396 قزوين عراق 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 1,073,470 92,206,452,715 Rls. 2,468,981 $
36 6 1396 قزوين عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 914,530 91,202,732,520 Rls. 2,743,590 $
37 2 1396 قزوين عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 443,536 91,101,364,637 Rls. 2,808,274 $
38 3 1396 قزوين عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 4,259,967 90,071,251,085 Rls. 2,775,817 $
39 3 1396 قزوين عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 1,375,680 89,284,116,040 Rls. 2,751,360 $
40 2 1396 قزوين عراق 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 1,148,440 85,684,602,776 Rls. 2,641,354 $
41 10 1396 قزوين عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 3,630,088 85,095,918,220 Rls. 2,359,677 $
42 6 1396 قزوين عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 3,787,565 81,794,828,138 Rls. 2,461,827 $
43 10 1396 قزوين عراق 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 2,978,034 81,581,256,456 Rls. 2,263,376 $
44 7 1396 قزوين عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 3,498,169 77,059,000,323 Rls. 2,273,771 $
45 11 1396 قزوين عراق 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 888,240 75,534,966,678 Rls. 2,042,952 $
46 7 1396 قزوين عراق 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 964,440 75,059,999,244 Rls. 2,218,212 $
47 4 1396 قزوين عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 1,116,250 72,630,102,500 Rls. 2,232,500 $
48 1 1396 قزوين عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 3,444,469 72,599,783,524 Rls. 2,238,706 $
49 8 1396 قزوين عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 693,820 71,364,029,850 Rls. 2,040,110 $
50 4 1396 قزوين عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 671,450 65,623,056,085 Rls. 2,015,832 $
51 7 1396 قزوين عراق 39269060 پريفرم (PET) 1,134,484 65,484,108,020 Rls. 1,928,617 $
52 3 1396 قزوين عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 671,066 65,097,308,494 Rls. 2,006,053 $
53 2 1396 قزوين عراق 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 667,731 64,941,043,640 Rls. 2,001,670 $
54 4 1396 قزوين عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 3,042,175 64,554,036,464 Rls. 1,984,276 $
55 2 1396 قزوين عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 658,450 64,082,227,890 Rls. 1,975,339 $
56 9 1396 قزوين عراق 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 618,260 63,922,899,120 Rls. 1,812,200 $
57 11 1396 قزوين عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 544,559 60,098,454,924 Rls. 1,633,677 $
58 10 1396 قزوين عراق 07101000 س?ب زم?ن? نپخته ?ا پخته شده در آب ?ا بخار ، ?خ زده 1,313,950 56,895,475,341 Rls. 1,576,739 $
59 2 1396 قزوين عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 6,340,820 56,119,418,446 Rls. 1,729,912 $
60 7 1396 قزوين عراق 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 570,590 55,411,639,090 Rls. 1,631,120 $
61 12 1396 قزوين عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 655,100 54,840,112,500 Rls. 1,469,700 $
62 8 1396 قزوين عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 525,084 54,705,896,901 Rls. 1,575,252 $
63 6 1396 قزوين عراق 69074090 ک ک ک سا?ر 5,786,788 53,727,876,289 Rls. 1,617,631 $
64 5 1396 قزوين عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 542,130 53,268,993,030 Rls. 1,625,490 $
65 11 1396 قزوين عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 479,750 53,135,374,620 Rls. 1,439,250 $
66 12 1396 قزوين عراق 07101000 س?ب زم?ن? نپخته ?ا پخته شده در آب ?ا بخار ، ?خ زده 1,182,850 52,947,423,300 Rls. 1,419,420 $
67 8 1396 قزوين عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 2,344,305 52,811,814,110 Rls. 1,523,581 $
68 10 1396 قزوين عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 483,500 52,245,949,950 Rls. 1,450,500 $
69 7 1396 قزوين عراق 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 516,040 51,645,048,150 Rls. 1,517,520 $
70 6 1396 قزوين عراق 39269060 پريفرم (PET) 853,739 48,313,650,123 Rls. 1,451,607 $
71 6 1396 قزوين عراق 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 210,286 47,686,921,100 Rls. 1,443,309 $
72 12 1396 قزوين عراق 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 422,680 47,310,778,320 Rls. 1,268,040 $
73 10 1396 قزوين عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 446,756 47,018,506,726 Rls. 1,301,348 $
74 10 1396 قزوين عراق 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 567,000 46,804,874,788 Rls. 1,304,100 $
75 11 1396 قزوين عراق 07101000 س?ب زم?ن? نپخته ?ا پخته شده در آب ?ا بخار ، ?خ زده 1,056,950 46,803,979,680 Rls. 1,270,080 $
76 9 1396 قزوين عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 442,984 45,918,334,114 Rls. 1,298,449 $
77 5 1396 قزوين عراق 69074090 ک ک ک سا?ر 5,272,515 45,615,240,336 Rls. 1,391,580 $
78 12 1396 قزوين عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 395,584 44,585,365,440 Rls. 1,186,752 $
79 12 1396 قزوين عراق 69072100 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? حداکثر 5/0 درصد 4,677,935 43,946,434,182 Rls. 1,176,034 $
80 9 1396 قزوين عراق 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,502,119 42,237,832,390 Rls. 1,194,225 $
81 12 1396 قزوين عراق 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 3,654,890 41,920,977,038 Rls. 1,122,436 $
82 3 1396 قزوين عراق 39269060 پريفرم (PET) 756,867 41,751,710,563 Rls. 1,286,673 $
83 11 1396 قزوين عراق 69072100 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? حداکثر 5/0 درصد 4,330,385 41,649,203,512 Rls. 1,129,212 $
84 4 1396 قزوين عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 638,600 41,599,444,200 Rls. 1,277,200 $
85 9 1396 قزوين عراق 07101000 س?ب زم?ن? نپخته ?ا پخته شده در آب ?ا بخار ، ?خ زده 939,500 39,857,572,800 Rls. 1,127,400 $
86 4 1396 قزوين عراق 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 517,080 38,702,029,160 Rls. 1,189,284 $
87 8 1396 قزوين عراق 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 363,040 38,305,944,420 Rls. 1,089,120 $
88 1 1396 قزوين عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 368,750 35,877,885,000 Rls. 1,106,250 $
89 5 1396 قزوين عراق 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 471,960 35,580,639,636 Rls. 1,085,508 $
90 2 1396 قزوين عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 541,069 35,071,398,456 Rls. 1,081,001 $
91 1 1396 قزوين عراق 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 467,320 34,856,796,240 Rls. 1,074,836 $
92 2 1396 قزوين عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 352,032 34,262,214,849 Rls. 1,056,085 $
93 11 1396 قزوين عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 323,110 33,844,610,540 Rls. 920,780 $
94 7 1396 قزوين عراق 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 3,270,880 33,825,508,065 Rls. 998,874 $
95 5 1396 قزوين عراق 39269060 پريفرم (PET) 607,916 33,818,416,028 Rls. 1,033,438 $
96 8 1396 قزوين عراق 07101000 س?ب زم?ن? نپخته ?ا پخته شده در آب ?ا بخار ، ?خ زده 812,800 33,783,801,210 Rls. 972,550 $
97 3 1396 قزوين عراق 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 452,560 33,774,504,284 Rls. 1,040,888 $
98 10 1396 قزوين عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 309,670 33,596,161,410 Rls. 929,010 $
99 8 1396 قزوين عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 336,030 33,105,572,910 Rls. 959,370 $
100 2 1396 قزوين عراق 39269060 پريفرم (PET) 591,666 32,629,583,313 Rls. 1,005,820 $
مجموع کل
11,220,833,287,695 ريال
مجموع کل
326,581,977 دلار