آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (قم)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 قم امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 2,909,610 187,408,883,828 Rls. 5,382,776 $
2 6 1396 قم امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,990,690 122,349,410,857 Rls. 3,682,776 $
3 9 1396 قم امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,573,030 102,833,301,709 Rls. 2,910,105 $
4 7 1396 قم امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,533,780 95,854,054,353 Rls. 2,837,492 $
5 4 1396 قم امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 939,800 56,522,102,580 Rls. 1,738,628 $
6 5 1396 قم امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 914,580 55,538,224,589 Rls. 1,691,973 $
7 12 1396 قم امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 647,958 44,682,659,915 Rls. 1,198,721 $
8 3 1396 قم امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 552,399 33,158,164,494 Rls. 1,021,938 $
9 11 1396 قم امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 365,460 24,963,854,379 Rls. 676,101 $
10 1 1396 قم امارات متحده عربي 15161000 چربيکها و روغنکهاي حيواني و اجزاء آنها جزا يا كلا هيدروژنه شده ، اينتراستريفيه يا ري استريفيه الائيدينيزه تصفيه شده يا تصفيه نشده ،ک اما به نحو ديگري آماده نشده 46,312 5,255,659,076 Rls. 162,091 $
11 4 1396 قم امارات متحده عربي 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 74,350 3,825,567,115 Rls. 117,547 $
12 11 1396 قم امارات متحده عربي 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 25,311 3,706,024,622 Rls. 101,384 $
13 9 1396 قم امارات متحده عربي 84615090 --- سا?ر 38,425 3,199,989,864 Rls. 90,641 $
14 9 1396 قم امارات متحده عربي 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 18,888 2,570,523,809 Rls. 72,797 $
15 4 1396 قم امارات متحده عربي 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 2,575 2,522,237,500 Rls. 77,500 $
16 8 1396 قم امارات متحده عربي 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 16,575 2,249,351,833 Rls. 64,642 $
17 10 1396 قم امارات متحده عربي 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 14,898 1,997,129,968 Rls. 55,639 $
18 6 1396 قم امارات متحده عربي 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 59,340 1,910,450,639 Rls. 58,049 $
19 7 1396 قم امارات متحده عربي 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 54,880 1,812,244,545 Rls. 53,685 $
20 2 1396 قم امارات متحده عربي 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 10,625 1,447,822,425 Rls. 44,623 $
21 10 1396 قم امارات متحده عربي 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 2,260 1,399,416,463 Rls. 39,134 $
22 1 1396 قم امارات متحده عربي 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 10,200 1,317,296,000 Rls. 40,630 $
23 4 1396 قم امارات متحده عربي 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 39,510 1,259,470,800 Rls. 38,640 $
24 9 1396 قم امارات متحده عربي 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 36,420 1,255,424,226 Rls. 35,627 $
25 9 1396 قم امارات متحده عربي 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 21,748 1,160,984,358 Rls. 32,622 $
26 7 1396 قم امارات متحده عربي 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 8,400 1,128,105,970 Rls. 33,113 $
27 12 1396 قم امارات متحده عربي 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 9,176 1,109,629,410 Rls. 29,718 $
28 9 1396 قم امارات متحده عربي 33019012 ساير عرقيات سنتي 12,530 1,015,898,569 Rls. 28,819 $
29 10 1396 قم امارات متحده عربي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 4,554 965,591,520 Rls. 27,002 $
30 11 1396 قم امارات متحده عربي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 5,796 965,560,240 Rls. 26,128 $
31 9 1396 قم امارات متحده عربي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 4,996 915,609,474 Rls. 25,974 $
32 4 1396 قم امارات متحده عربي 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 10,910 810,800,625 Rls. 24,875 $
33 7 1396 قم امارات متحده عربي 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 4,762 727,343,118 Rls. 21,429 $
34 2 1396 قم امارات متحده عربي 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 21,600 685,319,115 Rls. 21,129 $
35 7 1396 قم امارات متحده عربي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,880 586,517,760 Rls. 17,280 $
36 9 1396 قم امارات متحده عربي 39269060 پريفرم (PET) 9,314 559,003,536 Rls. 15,834 $
37 8 1396 قم امارات متحده عربي 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 7,110 555,599,603 Rls. 16,211 $
38 7 1396 قم امارات متحده عربي 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 6,920 532,617,946 Rls. 15,778 $
39 8 1396 قم امارات متحده عربي 85011020 ا لکتروموتورهاي جريان متناوب به قدرت حداكثر 37.5 وات 1,500 514,095,000 Rls. 15,000 $
40 4 1396 قم امارات متحده عربي 85011020 ا لکتروموتورهاي جريان متناوب به قدرت حداكثر 37.5 وات 3,900 488,175,000 Rls. 15,000 $
41 3 1396 قم امارات متحده عربي 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 3,910 457,617,794 Rls. 14,101 $
42 12 1396 قم امارات متحده عربي 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 4,582 445,724,895 Rls. 11,913 $
43 11 1396 قم امارات متحده عربي 08119000 ساير ميوه ها ومغزهاي نپخته يا پخته شده در آب يخ زده، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 2,582 429,380,145 Rls. 11,619 $
44 2 1396 قم امارات متحده عربي 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 2,400 428,326,800 Rls. 13,200 $
45 10 1396 قم امارات متحده عربي 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 2,466 396,828,720 Rls. 11,097 $
46 3 1396 قم امارات متحده عربي 15161000 چربيکها و روغنکهاي حيواني و اجزاء آنها جزا يا كلا هيدروژنه شده ، اينتراستريفيه يا ري استريفيه الائيدينيزه تصفيه شده يا تصفيه نشده ،ک اما به نحو ديگري آماده نشده 2,721 309,030,873 Rls. 9,523 $
47 5 1396 قم امارات متحده عربي 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 2,125 292,936,350 Rls. 8,925 $
48 7 1396 قم امارات متحده عربي 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 4,315 291,322,910 Rls. 8,630 $
49 7 1396 قم امارات متحده عربي 33019012 ساير عرقيات سنتي 3,312 258,570,156 Rls. 7,618 $
50 9 1396 قم امارات متحده عربي 08119000 ساير ميوه ها ومغزهاي نپخته يا پخته شده در آب يخ زده، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,610 255,393,495 Rls. 7,245 $
51 12 1396 قم امارات متحده عربي 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 4,081 243,519,335 Rls. 6,529 $
52 8 1396 قم امارات متحده عربي 69022090 آجر ،بلوكه ،چهارگوش ساختماني سرا ميکي همانند نسوزکه حاوي بيش ا ز50درصد وزني ا لومين ياسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 842 233,056,400 Rls. 6,800 $
53 8 1396 قم امارات متحده عربي 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 2,972 203,718,712 Rls. 5,944 $
54 4 1396 قم امارات متحده عربي 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 2,989 194,638,010 Rls. 5,978 $
55 7 1396 قم امارات متحده عربي 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 6,716 182,370,366 Rls. 5,373 $
56 12 1396 قم امارات متحده عربي 33019012 ساير عرقيات سنتي 2,111 181,649,825 Rls. 4,855 $
57 7 1396 قم امارات متحده عربي 07129090 سا?ر سبز?جات خشک شده ، مخلوط سبز?جات حت? بر?ده شده ، کوب?ده ?ا سا??ده شده اما آماده نشده به نحو? د?گر 2,898 177,041,472 Rls. 5,216 $
58 11 1396 قم امارات متحده عربي 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 552 134,627,065 Rls. 3,643 $
59 11 1396 قم امارات متحده عربي 33019012 ساير عرقيات سنتي 1,472 125,129,630 Rls. 3,386 $
60 8 1396 قم امارات متحده عربي 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 420 116,562,473 Rls. 3,401 $
61 8 1396 قم امارات متحده عربي 49029010 کاتالوگ هاي تجاري وهمانند که کمترا ز چهارباردرهفته منتشرمي شود 420 116,528,200 Rls. 3,400 $
62 10 1396 قم امارات متحده عربي 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 1,748 106,278,720 Rls. 2,972 $
63 7 1396 قم امارات متحده عربي 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 3,036 98,940,930 Rls. 2,915 $
64 11 1396 قم امارات متحده عربي 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 1,380 96,896,010 Rls. 2,622 $
65 7 1396 قم امارات متحده عربي 84253190 سايرچرخهاي کشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذکور درجاي ديگر 3,320 87,498,144 Rls. 2,592 $
66 12 1396 قم امارات متحده عربي 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 1,018 80,591,162 Rls. 2,154 $
67 7 1396 قم امارات متحده عربي 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 110 74,265,400 Rls. 2,200 $
68 4 1396 قم امارات متحده عربي 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 180 70,405,200 Rls. 2,160 $
69 7 1396 قم امارات متحده عربي 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 1,012 68,698,608 Rls. 2,024 $
70 4 1396 قم امارات متحده عربي 84253190 سايرچرخهاي کشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذکور درجاي ديگر 3,150 63,364,680 Rls. 1,944 $
71 11 1396 قم امارات متحده عربي 07129090 سا?ر سبز?جات خشک شده ، مخلوط سبز?جات حت? بر?ده شده ، کوب?ده ?ا سا??ده شده اما آماده نشده به نحو? د?گر 920 61,197,480 Rls. 1,656 $
72 7 1396 قم امارات متحده عربي 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 140 56,711,760 Rls. 1,680 $
73 10 1396 قم امارات متحده عربي 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 874 49,992,480 Rls. 1,398 $
74 10 1396 قم امارات متحده عربي 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 1,978 42,447,120 Rls. 1,187 $
75 7 1396 قم امارات متحده عربي 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 662 35,944,578 Rls. 1,059 $
76 8 1396 قم امارات متحده عربي 84145100 بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, سقفي ,هواكشهاي پنجره ياپشت بام ,توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125وا ت 300 30,845,700 Rls. 900 $
77 9 1396 قم امارات متحده عربي 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 368 25,944,736 Rls. 736 $
78 4 1396 قم امارات متحده عربي 84145100 بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, سقفي ,هواكشهاي پنجره ياپشت بام ,توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125وا ت 165 16,109,775 Rls. 495 $
79 7 1396 قم امارات متحده عربي 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 200 13,502,800 Rls. 400 $
80 4 1396 قم امارات متحده عربي 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 200 13,018,000 Rls. 400 $
مجموع کل
778,326,743,742 ريال
مجموع کل
22,748,941 دلار
[1]