آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (قم)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 قم عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 607,825 74,260,547,188 Rls. 1,989,828 $
2 12 1396 قم عراق 64041190 سايرکفش هاي ورزشي باتخت بيروني كائوچو ياپلاستيك ورويه ازموادنسجي غيرمذكور درجاي ديگر 135,620 73,446,122,228 Rls. 1,971,158 $
3 11 1396 قم عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 521,040 60,801,524,767 Rls. 1,657,105 $
4 9 1396 قم عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 498,720 55,496,303,103 Rls. 1,572,119 $
5 7 1396 قم عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 505,432 52,477,686,091 Rls. 1,545,986 $
6 12 1396 قم عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 692,753 50,634,743,867 Rls. 1,356,585 $
7 11 1396 قم عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 647,585 50,406,922,362 Rls. 1,372,368 $
8 10 1396 قم عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 406,681 46,130,306,284 Rls. 1,286,724 $
9 5 1396 قم عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 434,698 43,887,006,638 Rls. 1,340,147 $
10 1 1396 قم عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 448,769 43,655,920,986 Rls. 1,346,307 $
11 12 1396 قم عراق 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 969,000 43,158,210,400 Rls. 1,154,900 $
12 2 1396 قم عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 419,726 42,507,389,747 Rls. 1,310,193 $
13 3 1396 قم عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 430,390 42,011,497,589 Rls. 1,294,640 $
14 4 1396 قم عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 379,694 38,184,686,300 Rls. 1,173,156 $
15 8 1396 قم عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 339,542 38,076,374,408 Rls. 1,091,836 $
16 6 1396 قم عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 364,338 38,025,718,223 Rls. 1,145,601 $
17 7 1396 قم عراق 64041190 سايرکفش هاي ورزشي باتخت بيروني كائوچو ياپلاستيك ورويه ازموادنسجي غيرمذكور درجاي ديگر 82,072 37,339,473,475 Rls. 1,101,039 $
18 2 1396 قم عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 379,553 36,938,869,008 Rls. 1,138,613 $
19 9 1396 قم عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 462,138 34,069,657,167 Rls. 964,730 $
20 6 1396 قم عراق 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 267,554 28,931,677,069 Rls. 872,062 $
21 2 1396 قم عراق 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 589,357 28,859,729,946 Rls. 889,586 $
22 11 1396 قم عراق 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 219,046 28,592,154,623 Rls. 775,855 $
23 5 1396 قم عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 213,000 27,957,532,000 Rls. 852,000 $
24 6 1396 قم عراق 64041190 سايرکفش هاي ورزشي باتخت بيروني كائوچو ياپلاستيك ورويه ازموادنسجي غيرمذكور درجاي ديگر 57,884 27,366,913,316 Rls. 822,996 $
25 1 1396 قم عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 271,838 27,087,320,474 Rls. 835,276 $
26 3 1396 قم عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 307,684 26,686,020,960 Rls. 822,406 $
27 8 1396 قم عراق 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 623,761 24,762,094,428 Rls. 719,641 $
28 7 1396 قم عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 183,000 24,710,748,000 Rls. 732,000 $
29 10 1396 قم عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 315,418 24,287,104,452 Rls. 676,902 $
30 9 1396 قم عراق 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 130,770 23,523,592,961 Rls. 662,723 $
31 5 1396 قم عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 349,479 22,818,929,857 Rls. 696,803 $
32 9 1396 قم عراق 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 255,648 22,553,183,233 Rls. 639,196 $
33 12 1396 قم عراق 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 167,929 22,545,940,943 Rls. 602,603 $
34 6 1396 قم عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 166,000 21,998,648,000 Rls. 664,000 $
35 6 1396 قم عراق 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 57,294 20,925,285,265 Rls. 630,226 $
36 1 1396 قم عراق 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 411,113 20,625,729,148 Rls. 636,021 $
37 2 1396 قم عراق 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 265,495 20,413,003,575 Rls. 629,201 $
38 9 1396 قم عراق 64041190 سايرکفش هاي ورزشي باتخت بيروني كائوچو ياپلاستيك ورويه ازموادنسجي غيرمذكور درجاي ديگر 38,461 18,903,277,344 Rls. 535,786 $
39 2 1396 قم عراق 64041190 سايرکفش هاي ورزشي باتخت بيروني كائوچو ياپلاستيك ورويه ازموادنسجي غيرمذكور درجاي ديگر 45,217 18,770,772,839 Rls. 578,564 $
40 7 1396 قم عراق 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 115,605 18,568,525,329 Rls. 545,698 $
41 10 1396 قم عراق 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 199,277 17,895,195,120 Rls. 498,193 $
42 3 1396 قم عراق 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 419,066 17,862,144,511 Rls. 550,456 $
43 5 1396 قم عراق 64041190 سايرکفش هاي ورزشي باتخت بيروني كائوچو ياپلاستيك ورويه ازموادنسجي غيرمذكور درجاي ديگر 48,385 17,461,806,149 Rls. 532,463 $
44 10 1396 قم عراق 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 409,585 16,977,463,080 Rls. 474,043 $
45 3 1396 قم عراق 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 208,978 16,951,582,200 Rls. 522,445 $
46 3 1396 قم عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 259,216 16,882,784,537 Rls. 520,271 $
47 4 1396 قم عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 237,172 16,498,455,883 Rls. 507,238 $
48 2 1396 قم عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 205,276 15,669,161,970 Rls. 483,035 $
49 3 1396 قم عراق 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 410,704 15,650,988,370 Rls. 482,370 $
50 5 1396 قم عراق 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 165,637 15,418,801,064 Rls. 470,362 $
51 12 1396 قم عراق 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 35,195 15,352,136,046 Rls. 412,028 $
52 8 1396 قم عراق 64041190 سايرکفش هاي ورزشي باتخت بيروني كائوچو ياپلاستيك ورويه ازموادنسجي غيرمذكور درجاي ديگر 26,780 15,120,838,266 Rls. 435,666 $
53 4 1396 قم عراق 64041190 سايرکفش هاي ورزشي باتخت بيروني كائوچو ياپلاستيك ورويه ازموادنسجي غيرمذكور درجاي ديگر 30,829 15,103,163,250 Rls. 464,082 $
54 6 1396 قم عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 253,418 15,056,445,534 Rls. 454,642 $
55 11 1396 قم عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 1,602,550 14,767,916,950 Rls. 400,638 $
56 2 1396 قم عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 139,728 14,504,521,762 Rls. 447,091 $
57 7 1396 قم عراق 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 169,842 14,402,828,163 Rls. 424,604 $
58 5 1396 قم عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 251,838 14,034,440,217 Rls. 428,126 $
59 2 1396 قم عراق 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 300,705 13,513,121,526 Rls. 416,511 $
60 10 1396 قم عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 220,830 13,452,401,720 Rls. 375,412 $
61 7 1396 قم عراق 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 30,266 13,110,640,988 Rls. 383,758 $
62 11 1396 قم عراق 64041190 سايرکفش هاي ورزشي باتخت بيروني كائوچو ياپلاستيك ورويه ازموادنسجي غيرمذكور درجاي ديگر 27,172 13,043,751,277 Rls. 356,361 $
63 9 1396 قم عراق 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 360,420 12,528,794,128 Rls. 355,011 $
64 12 1396 قم عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 218,688 12,216,615,959 Rls. 327,976 $
65 11 1396 قم عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 220,120 12,168,437,330 Rls. 330,200 $
66 10 1396 قم عراق 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 83,702 12,138,279,640 Rls. 337,115 $
67 2 1396 قم عراق 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 70,331 12,057,096,451 Rls. 371,653 $
68 2 1396 قم عراق 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 83,773 11,571,852,684 Rls. 356,669 $
69 3 1396 قم عراق 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 29,531 10,860,398,118 Rls. 334,695 $
70 7 1396 قم عراق 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 69,741 10,824,156,750 Rls. 318,794 $
71 1 1396 قم عراق 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 132,583 10,749,803,174 Rls. 331,463 $
72 11 1396 قم عراق 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 70,752 10,604,786,120 Rls. 290,166 $
73 9 1396 قم عراق 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 71,832 10,550,439,892 Rls. 298,788 $
74 5 1396 قم عراق 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 338,885 10,531,117,814 Rls. 321,188 $
75 5 1396 قم عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 99,760 10,472,653,472 Rls. 319,232 $
76 11 1396 قم عراق 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 256,200 10,318,111,040 Rls. 281,190 $
77 12 1396 قم عراق 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 76,746 10,313,362,192 Rls. 276,278 $
78 4 1396 قم عراق 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 116,593 10,162,571,937 Rls. 311,995 $
79 9 1396 قم عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 191,527 10,151,367,704 Rls. 287,294 $
80 1 1396 قم عراق 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 173,260 10,124,385,120 Rls. 312,216 $
81 12 1396 قم عراق 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 104,404 9,734,481,970 Rls. 261,010 $
82 9 1396 قم عراق 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 271,676 9,719,283,751 Rls. 275,257 $
83 6 1396 قم عراق 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 278,099 9,639,262,066 Rls. 290,206 $
84 12 1396 قم عراق 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 269,450 9,566,206,870 Rls. 255,978 $
85 6 1396 قم عراق 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 71,217 9,543,329,886 Rls. 287,063 $
86 7 1396 قم عراق 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 284,660 9,308,597,174 Rls. 273,251 $
87 5 1396 قم عراق 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 289,048 9,228,606,090 Rls. 282,066 $
88 10 1396 قم عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 168,899 9,106,891,320 Rls. 253,351 $
89 7 1396 قم عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 152,100 8,784,378,992 Rls. 258,571 $
90 1 1396 قم عراق 64041190 سايرکفش هاي ورزشي باتخت بيروني كائوچو ياپلاستيك ورويه ازموادنسجي غيرمذكور درجاي ديگر 18,490 8,643,706,368 Rls. 266,544 $
91 12 1396 قم عراق 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 58,622 8,564,539,562 Rls. 229,625 $
92 5 1396 قم عراق 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 23,772 8,438,939,678 Rls. 257,848 $
93 9 1396 قم عراق 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 21,002 8,366,552,093 Rls. 237,382 $
94 12 1396 قم عراق 39219040 منسوج دوطرف پوشش دا ده شده با pvcويژه تابلوهاي تبليغاتي 146,730 8,284,878,280 Rls. 221,432 $
95 7 1396 قم عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 140,761 8,111,689,167 Rls. 239,295 $
96 10 1396 قم عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 901,400 8,107,048,900 Rls. 225,350 $
97 11 1396 قم عراق 20029090 گوجه فرنگي آماده يا محفوظ شده غيرمذکور درجاي ديگر بجزدرسرکه يادرجوهر سرکه 148,213 8,032,751,744 Rls. 217,607 $
98 3 1396 قم عراق 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 88,864 7,932,756,922 Rls. 244,413 $
99 1 1396 قم عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 96,893 7,759,467,418 Rls. 239,303 $
100 11 1396 قم عراق 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 199,250 7,548,467,960 Rls. 205,375 $
مجموع کل
2,113,893,797,912 ريال
مجموع کل
61,455,225 دلار