آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (كرمانشاه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 كرمانشاه افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 4,571,010 87,603,462,965 Rls. 2,514,055 $
2 6 1396 كرمانشاه افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 4,241,050 77,485,244,469 Rls. 2,332,571 $
3 2 1396 كرمانشاه افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 3,921,180 70,548,858,739 Rls. 2,174,645 $
4 4 1396 كرمانشاه افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 3,912,790 70,001,199,959 Rls. 2,152,030 $
5 12 1396 كرمانشاه افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 2,732,920 55,960,662,538 Rls. 1,503,401 $
6 5 1396 كرمانشاه افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 2,864,480 51,641,449,697 Rls. 1,575,458 $
7 3 1396 كرمانشاه افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 2,331,580 41,610,197,701 Rls. 1,282,367 $
8 11 1396 كرمانشاه افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 2,033,980 41,244,992,369 Rls. 1,118,687 $
9 7 1396 كرمانشاه افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,783,890 33,303,715,679 Rls. 981,136 $
10 9 1396 كرمانشاه افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,497,590 29,032,837,655 Rls. 823,673 $
11 1 1396 كرمانشاه افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,108,620 19,776,412,222 Rls. 609,739 $
12 4 1396 كرمانشاه افغانستان 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 1,999,750 13,033,252,310 Rls. 399,950 $
13 5 1396 كرمانشاه افغانستان 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 1,500,050 9,813,827,390 Rls. 300,010 $
14 10 1396 كرمانشاه افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 428,210 8,491,764,896 Rls. 235,516 $
15 11 1396 كرمانشاه افغانستان 56074100 ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 75,000 8,274,675,000 Rls. 225,000 $
16 12 1396 كرمانشاه افغانستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 61,650 6,883,436,250 Rls. 184,950 $
17 10 1396 كرمانشاه افغانستان 56074100 ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 60,145 6,517,263,885 Rls. 180,435 $
18 8 1396 كرمانشاه افغانستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 53,955 5,615,553,420 Rls. 161,865 $
19 3 1396 كرمانشاه افغانستان 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 168,000 5,588,062,200 Rls. 172,200 $
20 8 1396 كرمانشاه افغانستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 54,056 5,557,983,864 Rls. 162,168 $
21 9 1396 كرمانشاه افغانستان 39012040 ک ک ک گريد بادي: 96,000 3,945,291,920 Rls. 111,920 $
22 12 1396 كرمانشاه افغانستان 39011090 ک ک ک ساير: 48,000 3,568,800,000 Rls. 96,000 $
23 11 1396 كرمانشاه افغانستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 26,854 2,977,168,710 Rls. 80,562 $
24 9 1396 كرمانشاه افغانستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 27,250 2,886,102,000 Rls. 81,750 $
25 12 1396 كرمانشاه افغانستان 56074100 ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 25,000 2,797,425,000 Rls. 75,000 $
26 8 1396 كرمانشاه افغانستان 54060000 نخ ازرشته هاي مصنوعي (به غيرازنخ دوخت ودوز ),عرضه شده براي خرده فروشي . 25,600 2,643,609,600 Rls. 76,800 $
27 9 1396 كرمانشاه افغانستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 22,500 2,379,442,500 Rls. 67,500 $
28 1 1396 كرمانشاه افغانستان 54060000 نخ ازرشته هاي مصنوعي (به غيرازنخ دوخت ودوز ),عرضه شده براي خرده فروشي . 50,200 1,953,221,760 Rls. 60,240 $
29 10 1396 كرمانشاه افغانستان 39173300 ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري کبا کسايرموادجورنشدهکباشد، با لوازم و ملحقات 16,560 1,776,556,800 Rls. 49,680 $
30 12 1396 كرمانشاه افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 13,600 1,526,532,000 Rls. 40,800 $
31 6 1396 كرمانشاه افغانستان 39173300 ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري کبا کسايرموادجورنشدهکباشد، با لوازم و ملحقات 14,790 1,471,708,530 Rls. 44,370 $
32 11 1396 كرمانشاه افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 11,500 1,274,844,000 Rls. 34,500 $
33 12 1396 كرمانشاه افغانستان 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 63,530 1,228,113,300 Rls. 33,036 $
34 7 1396 كرمانشاه افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 11,000 1,120,086,000 Rls. 33,000 $
35 5 1396 كرمانشاه افغانستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 11,300 1,108,699,500 Rls. 33,900 $
36 9 1396 كرمانشاه افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 20,200 1,068,105,300 Rls. 30,300 $
37 2 1396 كرمانشاه افغانستان 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 56,750 1,067,598,025 Rls. 32,915 $
38 8 1396 كرمانشاه افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 10,000 1,057,200,000 Rls. 30,000 $
39 6 1396 كرمانشاه افغانستان 54060000 نخ ازرشته هاي مصنوعي (به غيرازنخ دوخت ودوز ),عرضه شده براي خرده فروشي . 9,710 966,212,970 Rls. 29,130 $
40 8 1396 كرمانشاه افغانستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 44,943 926,242,250 Rls. 26,966 $
41 7 1396 كرمانشاه افغانستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 8,500 869,932,500 Rls. 25,500 $
42 9 1396 كرمانشاه افغانستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 27,000 799,197,840 Rls. 22,680 $
43 10 1396 كرمانشاه افغانستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 25,945 785,768,408 Rls. 21,793 $
44 9 1396 كرمانشاه افغانستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 19,025 402,264,600 Rls. 11,415 $
45 7 1396 كرمانشاه افغانستان 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 18,336 326,793,055 Rls. 9,535 $
46 4 1396 كرمانشاه افغانستان 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 18,940 321,028,155 Rls. 9,849 $
47 9 1396 كرمانشاه افغانستان 54060000 نخ ازرشته هاي مصنوعي (به غيرازنخ دوخت ودوز ),عرضه شده براي خرده فروشي . 3,000 317,259,000 Rls. 9,000 $
48 12 1396 كرمانشاه افغانستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 800 89,220,000 Rls. 2,400 $
49 12 1396 كرمانشاه افغانستان 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 200 22,449,000 Rls. 600 $
مجموع کل
689,661,725,931 ريال
مجموع کل
20,270,997 دلار
[1]