آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 كرمان ترکيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 92,890 49,121,528,400 Rls. 1,393,350 $
2 5 1396 كرمان ترکيه 09109919 ساير ادويه جات به غيرازآويشن وبرگ غاردربسته بندي آماده براي خرده فروشي . 20,000 45,220,800,000 Rls. 1,384,635 $
3 12 1396 كرمان ترکيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 119,000 28,305,416,000 Rls. 760,000 $
4 10 1396 كرمان ترکيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 40,396 21,847,772,640 Rls. 605,940 $
5 12 1396 كرمان ترکيه 74092100 آلياژ براساس مس - روي (برنج Brass) 114,543 16,628,273,620 Rls. 444,428 $
6 8 1396 كرمان ترکيه 74031300 شمش کوچک ا زمس تصفيه شده. 95,006 16,524,874,515 Rls. 474,272 $
7 11 1396 كرمان ترکيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 73,000 16,214,352,000 Rls. 438,000 $
8 9 1396 كرمان ترکيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 62,300 15,802,205,700 Rls. 448,150 $
9 7 1396 كرمان ترکيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 50,000 14,719,031,250 Rls. 437,500 $
10 12 1396 كرمان ترکيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 25,000 13,940,625,000 Rls. 375,000 $
11 10 1396 كرمان ترکيه 74031300 شمش کوچک ا زمس تصفيه شده. 72,000 13,880,685,174 Rls. 385,195 $
12 10 1396 كرمان ترکيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 50,500 13,632,205,875 Rls. 375,875 $
13 12 1396 كرمان ترکيه 72027000 فروموليبدن. 44,000 12,904,237,305 Rls. 345,807 $
14 8 1396 كرمان ترکيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 24,000 12,653,640,000 Rls. 360,000 $
15 8 1396 كرمان ترکيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 44,500 11,595,253,250 Rls. 334,250 $
16 3 1396 كرمان ترکيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 23,500 11,436,510,000 Rls. 352,500 $
17 1 1396 كرمان ترکيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 23,500 11,428,050,000 Rls. 352,500 $
18 8 1396 كرمان ترکيه 72027000 فروموليبدن. 40,000 10,761,937,990 Rls. 309,380 $
19 4 1396 كرمان ترکيه 72027000 فروموليبدن. 40,000 9,842,807,435 Rls. 301,895 $
20 12 1396 كرمان ترکيه 74031300 شمش کوچک ا زمس تصفيه شده. 47,711 9,503,500,934 Rls. 255,254 $
21 7 1396 كرمان ترکيه 74031300 شمش کوچک ا زمس تصفيه شده. 47,769 8,597,488,328 Rls. 255,561 $
22 3 1396 كرمان ترکيه 74031300 شمش کوچک ا زمس تصفيه شده. 48,056 7,210,184,414 Rls. 222,195 $
23 2 1396 كرمان ترکيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,000 7,098,218,750 Rls. 218,750 $
24 9 1396 كرمان ترکيه 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليدشده ا زحدا کثر50 %خمير بکر(pulp virgin) 470,529 5,538,643,895 Rls. 156,494 $
25 11 1396 كرمان ترکيه 72027000 فروموليبدن. 20,000 5,347,758,050 Rls. 144,710 $
26 9 1396 كرمان ترکيه 72027000 فروموليبدن. 20,000 5,238,878,745 Rls. 147,205 $
27 6 1396 كرمان ترکيه 72027000 فروموليبدن. 20,000 5,130,912,610 Rls. 154,690 $
28 3 1396 كرمان ترکيه 72027000 فروموليبدن. 20,000 5,099,710,140 Rls. 157,185 $
29 2 1396 كرمان ترکيه 72027000 فروموليبدن. 20,000 5,017,370,150 Rls. 154,690 $
30 4 1396 كرمان ترکيه 55034000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي پروپيلن, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 82,576 4,979,449,955 Rls. 153,189 $
31 1 1396 كرمان ترکيه 72027000 فروموليبدن. 20,000 4,775,035,790 Rls. 147,205 $
32 1 1396 كرمان ترکيه 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 19,270 4,372,864,020 Rls. 134,890 $
33 2 1396 كرمان ترکيه 74031300 شمش کوچک ا زمس تصفيه شده. 23,411 4,062,854,994 Rls. 125,246 $
34 7 1396 كرمان ترکيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 8,000 4,023,600,000 Rls. 120,000 $
35 6 1396 كرمان ترکيه 74031300 شمش کوچک ا زمس تصفيه شده. 22,501 3,977,355,200 Rls. 120,380 $
36 4 1396 كرمان ترکيه 74031300 شمش کوچک ا زمس تصفيه شده. 22,548 3,925,968,440 Rls. 120,632 $
37 1 1396 كرمان ترکيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 13,000 3,688,685,000 Rls. 113,750 $
38 11 1396 كرمان ترکيه 74031300 شمش کوچک ا زمس تصفيه شده. 23,705 3,398,936,125 Rls. 91,975 $
39 12 1396 كرمان ترکيه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 14,543 2,911,074,075 Rls. 77,805 $
40 3 1396 كرمان ترکيه 55034000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي پروپيلن, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 40,215 2,870,418,012 Rls. 88,473 $
41 11 1396 كرمان ترکيه 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 2,000,000 2,687,496,000 Rls. 72,723 $
42 8 1396 كرمان ترکيه 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 15,700 2,195,802,000 Rls. 62,800 $
43 9 1396 كرمان ترکيه 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 15,430 2,174,889,360 Rls. 61,720 $
44 3 1396 كرمان ترکيه 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 15,820 2,053,056,320 Rls. 63,280 $
45 11 1396 كرمان ترکيه 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليدشده ا زحدا کثر50 %خمير بکر(pulp virgin) 148,646 1,934,726,973 Rls. 52,768 $
46 4 1396 كرمان ترکيه 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 14,750 1,926,881,000 Rls. 59,000 $
47 1 1396 كرمان ترکيه 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 13,831 1,794,599,912 Rls. 55,324 $
48 12 1396 كرمان ترکيه 55034000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي پروپيلن, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 21,600 1,791,266,400 Rls. 47,520 $
49 11 1396 كرمان ترکيه 55034000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي پروپيلن, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 20,160 1,639,028,160 Rls. 44,352 $
50 8 1396 كرمان ترکيه 55034000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي پروپيلن, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 21,600 1,628,652,960 Rls. 47,520 $
51 10 1396 كرمان ترکيه 55034000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي پروپيلن, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 20,160 1,621,243,008 Rls. 44,352 $
52 1 1396 كرمان ترکيه 55034000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي پروپيلن, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 21,600 1,540,978,560 Rls. 47,520 $
53 7 1396 كرمان ترکيه 55034000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي پروپيلن, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 20,160 1,130,268,600 Rls. 33,300 $
54 9 1396 كرمان ترکيه 55034000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي پروپيلن, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 10,080 782,901,504 Rls. 22,176 $
55 2 1396 كرمان ترکيه 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 2,539 748,594,803 Rls. 23,077 $
56 6 1396 كرمان ترکيه 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليدشده ا زحدا کثر50 %خمير بکر(pulp virgin) 24,860 300,302,436 Rls. 9,054 $
57 8 1396 كرمان ترکيه 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليدشده ا زحدا کثر50 %خمير بکر(pulp virgin) 24,665 296,240,448 Rls. 8,406 $
58 9 1396 كرمان ترکيه 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 256 225,523,200 Rls. 6,400 $
59 2 1396 كرمان ترکيه 87168090 ---ساير وسايل نقليه كه بدون عمل مكانيكي رانده مي شوندغيرمذكور 3,896 95,824,806 Rls. 2,954 $
60 1 1396 كرمان ترکيه 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 169 21,928,088 Rls. 676 $
61 7 1396 كرمان ترکيه 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 14,000 21,056,840 Rls. 628 $
مجموع کل
479,840,375,159 ريال
مجموع کل
13,804,506 دلار
[1]