آمار کل " صادرات به" کشور (لبنان) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 كرمان لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 115,000 60,178,305,000 Rls. 1,725,000 $
2 12 1396 كرمان لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 102,000 57,279,330,000 Rls. 1,530,000 $
3 4 1396 كرمان لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 92,000 44,863,110,000 Rls. 1,380,000 $
4 5 1396 كرمان لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 90,500 44,475,135,000 Rls. 1,357,500 $
5 2 1396 كرمان لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 82,500 40,149,352,500 Rls. 1,237,500 $
6 9 1396 كرمان لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 73,960 39,187,546,500 Rls. 1,109,400 $
7 11 1396 كرمان لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 69,000 36,802,392,000 Rls. 1,000,500 $
8 10 1396 كرمان لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 69,000 36,140,509,500 Rls. 1,000,500 $
9 3 1396 كرمان لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 62,230 30,288,382,500 Rls. 933,450 $
10 12 1396 كرمان لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 82,000 29,520,253,025 Rls. 792,575 $
11 10 1396 كرمان لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 71,000 25,262,565,600 Rls. 702,790 $
12 7 1396 كرمان لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 46,000 23,479,665,000 Rls. 690,000 $
13 8 1396 كرمان لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 41,500 14,672,574,400 Rls. 419,050 $
14 6 1396 كرمان لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 23,000 11,485,395,000 Rls. 345,000 $
15 1 1396 كرمان لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 23,000 11,191,110,000 Rls. 345,000 $
16 3 1396 كرمان لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 31,270 9,841,246,550 Rls. 303,319 $
17 2 1396 كرمان لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 28,000 8,039,014,750 Rls. 247,850 $
18 7 1396 كرمان لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,000 7,901,697,600 Rls. 232,800 $
19 11 1396 كرمان لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,000 7,344,200,000 Rls. 200,000 $
20 9 1396 كرمان لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 17,040 5,955,112,212 Rls. 168,027 $
21 4 1396 كرمان لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 9,750 3,073,214,625 Rls. 94,575 $
22 12 1396 كرمان لبنان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 7,850 2,302,986,788 Rls. 61,552 $
23 11 1396 كرمان لبنان 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 10,028 1,982,474,800 Rls. 53,650 $
24 12 1396 كرمان لبنان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 64,930 1,579,726,836 Rls. 42,204 $
25 2 1396 كرمان لبنان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 22,080 931,129,056 Rls. 28,704 $
26 12 1396 كرمان لبنان 08109020 زرشك تازه 1,000 260,225,000 Rls. 7,000 $
27 12 1396 كرمان لبنان 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 3 195,168,750 Rls. 5,250 $
28 9 1396 كرمان لبنان 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 3 185,346,000 Rls. 5,250 $
29 2 1396 كرمان لبنان 08109020 زرشك تازه 500 145,957,500 Rls. 4,500 $
30 2 1396 كرمان لبنان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 5,000 129,740,000 Rls. 4,000 $
31 8 1396 كرمان لبنان 08109020 زرشك تازه 510 80,404,458 Rls. 2,346 $
32 7 1396 كرمان لبنان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 80 48,876,480 Rls. 1,440 $
33 2 1396 كرمان لبنان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 224 14,530,880 Rls. 448 $
مجموع کل
554,986,678,310 ريال
مجموع کل
16,031,180 دلار
[1]