آمار کل " صادرات به" کشور (ازبكستان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 مشهد ازبكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 133,000 39,058,859,500 Rls. 1,117,900 $
2 4 1396 مشهد ازبكستان 94061090 ک ک ک ساير 145,448 27,281,353,326 Rls. 838,948 $
3 7 1396 مشهد ازبكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 92,000 25,040,224,000 Rls. 736,000 $
4 5 1396 مشهد ازبكستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 241,500 18,749,687,385 Rls. 572,355 $
5 11 1396 مشهد ازبكستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 358,368 13,570,940,880 Rls. 368,880 $
6 11 1396 مشهد ازبكستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 459,524 13,515,194,817 Rls. 367,612 $
7 2 1396 مشهد ازبكستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 144,500 11,110,167,765 Rls. 342,465 $
8 2 1396 مشهد ازبكستان 94060010 گلخانه باتجهيزا ت کامل 69,880 11,028,197,968 Rls. 339,902 $
9 9 1396 مشهد ازبكستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 118,000 9,903,739,410 Rls. 279,660 $
10 7 1396 مشهد ازبكستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 121,004 9,759,274,995 Rls. 286,779 $
11 8 1396 مشهد ازبكستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 116,500 9,462,946,665 Rls. 276,105 $
12 1 1396 مشهد ازبكستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 120,000 9,222,523,200 Rls. 284,400 $
13 12 1396 مشهد ازبكستان 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 244,346 9,133,325,150 Rls. 244,346 $
14 3 1396 مشهد ازبكستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 109,160 8,855,818,900 Rls. 272,900 $
15 6 1396 مشهد ازبكستان 94061090 ک ک ک ساير 41,235 8,787,823,699 Rls. 263,956 $
16 3 1396 مشهد ازبكستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 114,000 8,767,480,830 Rls. 270,180 $
17 4 1396 مشهد ازبكستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 52,600 8,707,320,000 Rls. 268,000 $
18 2 1396 مشهد ازبكستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 103,703 8,412,630,393 Rls. 259,257 $
19 4 1396 مشهد ازبكستان 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 174,250 8,056,929,835 Rls. 247,413 $
20 3 1396 مشهد ازبكستان 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 242,000 7,829,582,574 Rls. 241,274 $
21 6 1396 مشهد ازبكستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 89,760 7,484,974,200 Rls. 224,400 $
22 5 1396 مشهد ازبكستان 94069090 ک ک ک ساير 55,751 7,370,964,481 Rls. 225,318 $
23 11 1396 مشهد ازبكستان 39011050 ک ک ک گريد بادي: 165,727 7,214,379,721 Rls. 195,226 $
24 10 1396 مشهد ازبكستان 39011050 ک ک ک گريد بادي: 165,169 7,085,505,038 Rls. 196,942 $
25 10 1396 مشهد ازبكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,000 6,922,752,000 Rls. 192,000 $
26 3 1396 مشهد ازبكستان 94060010 گلخانه باتجهيزا ت کامل 82,675 6,898,542,632 Rls. 212,548 $
27 8 1396 مشهد ازبكستان 94069090 ک ک ک ساير 66,006 6,684,552,735 Rls. 191,542 $
28 12 1396 مشهد ازبكستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 215,298 6,443,688,628 Rls. 172,232 $
29 6 1396 مشهد ازبكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 22,000 6,360,200,000 Rls. 192,500 $
30 4 1396 مشهد ازبكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 22,000 6,286,857,500 Rls. 192,500 $
31 2 1396 مشهد ازبكستان 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 127,375 6,197,892,657 Rls. 191,063 $
32 2 1396 مشهد ازبكستان 04041000 آب پن?ر وآب پن?ر تغ??ر ?افته (Modified Whey) حت? غل?ظ شده ?ا به آن قند ?ا سا?ر مواد ش?ر?ن کننده اضافه شده 180,000 6,189,552,000 Rls. 190,776 $
33 8 1396 مشهد ازبكستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 171,720 6,005,694,000 Rls. 171,720 $
34 10 1396 مشهد ازبكستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 198,691 5,770,184,275 Rls. 160,504 $
35 9 1396 مشهد ازبكستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 201,139 5,731,082,127 Rls. 162,467 $
36 3 1396 مشهد ازبكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,007,039 5,719,347,601 Rls. 176,231 $
37 5 1396 مشهد ازبكستان 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 24,054 5,526,502,716 Rls. 168,378 $
38 12 1396 مشهد ازبكستان 39011090 ک ک ک ساير: 123,490 5,442,834,880 Rls. 145,472 $
39 4 1396 مشهد ازبكستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 20,000 5,360,850,000 Rls. 165,000 $
40 5 1396 مشهد ازبكستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 65,280 5,347,821,750 Rls. 163,200 $
41 3 1396 مشهد ازبكستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 55,630 5,069,453,220 Rls. 156,220 $
42 7 1396 مشهد ازبكستان 94061090 ک ک ک ساير 20,920 4,995,312,024 Rls. 147,172 $
43 11 1396 مشهد ازبكستان 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 129,280 4,764,870,370 Rls. 129,280 $
44 6 1396 مشهد ازبكستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 59,000 4,619,983,200 Rls. 139,830 $
45 12 1396 مشهد ازبكستان 39051900 پلي ا ستات وينيل که بصورت ديسپرسيون مايع نباشد,به ا شکال ا بتدا ئي 110,000 4,561,095,000 Rls. 121,000 $
46 6 1396 مشهد ازبكستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 166,359 4,546,362,889 Rls. 136,888 $
47 11 1396 مشهد ازبكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 128,049 4,472,585,395 Rls. 121,643 $
48 12 1396 مشهد ازبكستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 117,120 4,354,111,680 Rls. 117,120 $
49 9 1396 مشهد ازبكستان 39051900 پلي ا ستات وينيل که بصورت ديسپرسيون مايع نباشد,به ا شکال ا بتدا ئي 110,000 4,306,269,000 Rls. 121,000 $
50 2 1396 مشهد ازبكستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 167,729 4,304,518,227 Rls. 132,677 $
51 7 1396 مشهد ازبكستان 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 26,820 4,287,751,700 Rls. 125,740 $
52 5 1396 مشهد ازبكستان 04041000 آب پن?ر وآب پن?ر تغ??ر ?افته (Modified Whey) حت? غل?ظ شده ?ا به آن قند ?ا سا?ر مواد ش?ر?ن کننده اضافه شده 120,000 4,167,517,200 Rls. 127,200 $
53 4 1396 مشهد ازبكستان 04041000 آب پن?ر وآب پن?ر تغ??ر ?افته (Modified Whey) حت? غل?ظ شده ?ا به آن قند ?ا سا?ر مواد ش?ر?ن کننده اضافه شده 120,000 4,136,544,000 Rls. 127,200 $
54 7 1396 مشهد ازبكستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 85,482 4,085,773,635 Rls. 120,375 $
55 12 1396 مشهد ازبكستان 55144300 سا?ر پارچه ها? تار وپودباف غ?ر ?کسره پل? استر که کمتر از 85 درصد وزن آنها از ا?ن ال?اف باشد عمدتا ?ا منحصرا با پنبه مخلوط شده باشد و وزن هر مترمربع آنها ب?ش از 170 گرم باشد 7,792 4,068,873,312 Rls. 109,088 $
56 12 1396 مشهد ازبكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 110,946 3,938,793,823 Rls. 105,397 $
57 10 1396 مشهد ازبكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 114,437 3,916,145,085 Rls. 108,712 $
58 12 1396 مشهد ازبكستان 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 9,406 3,859,178,334 Rls. 103,466 $
59 4 1396 مشهد ازبكستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 46,361 3,766,847,940 Rls. 115,902 $
60 8 1396 مشهد ازبكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 499,303 3,684,483,807 Rls. 106,407 $
61 9 1396 مشهد ازبكستان 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 103,890 3,674,927,250 Rls. 103,890 $
62 9 1396 مشهد ازبكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 478,561 3,657,981,692 Rls. 103,699 $
63 9 1396 مشهد ازبكستان 15162090 چربي ها و روغن هاي نباتي هيدروژنه شده و...و ا جزا آنها به غير ا ز روغن جانشين کره کاکائووروغن C.B.E 56,952 3,615,483,564 Rls. 102,564 $
64 9 1396 مشهد ازبكستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 21,600 3,577,564,800 Rls. 101,520 $
65 12 1396 مشهد ازبكستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 64,643 3,536,296,235 Rls. 95,390 $
66 3 1396 مشهد ازبكستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 167,309 3,522,149,119 Rls. 108,549 $
67 11 1396 مشهد ازبكستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 61,550 3,421,010,550 Rls. 92,325 $
68 12 1396 مشهد ازبكستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 128,234 3,360,954,750 Rls. 89,594 $
69 5 1396 مشهد ازبكستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 21,600 3,315,541,680 Rls. 101,520 $
70 8 1396 مشهد ازبكستان 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 6,760 3,309,087,600 Rls. 94,640 $
71 11 1396 مشهد ازبكستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 41,251 3,077,628,492 Rls. 83,908 $
72 12 1396 مشهد ازبكستان 32041110 ---گرانول مستربچ (Master Batch) 27,000 3,021,219,000 Rls. 81,000 $
73 8 1396 مشهد ازبكستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 66,932 2,983,165,174 Rls. 85,554 $
74 9 1396 مشهد ازبكستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 80,640 2,842,353,600 Rls. 80,640 $
75 2 1396 مشهد ازبكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 441,490 2,729,129,398 Rls. 84,115 $
76 7 1396 مشهد ازبكستان 94061010 ک ک ک گلخانه با تجه?زات کامل 27,300 2,724,010,000 Rls. 80,000 $
77 8 1396 مشهد ازبكستان 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 78,075 2,706,288,255 Rls. 78,075 $
78 2 1396 مشهد ازبكستان 84368000 ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي،باغباني ،گلكاري ، جنگل دا ري ياپرورش زنبورعسل, غيرمذکوردرجاي ديگر 29,672 2,698,458,840 Rls. 83,160 $
79 12 1396 مشهد ازبكستان 44101990 ک ک ک ساير 321,180 2,686,224,840 Rls. 71,864 $
80 11 1396 مشهد ازبكستان 84171000 كورهکها و تنورها براي گداختن (Roast)، کذوبکكردن يا تحت ساير عمليات حرارتي قراردادن كلوخهککهاي معدني يا سولفورهاي طبيعي آهن و مس (Pyrites) يا فلزات 25,070 2,593,780,000 Rls. 70,000 $
81 7 1396 مشهد ازبكستان 04041000 آب پن?ر وآب پن?ر تغ??ر ?افته (Modified Whey) حت? غل?ظ شده ?ا به آن قند ?ا سا?ر مواد ش?ر?ن کننده اضافه شده 72,000 2,568,460,560 Rls. 76,320 $
82 8 1396 مشهد ازبكستان 84368000 ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي،باغباني ،گلكاري ، جنگل دا ري ياپرورش زنبورعسل, غيرمذکوردرجاي ديگر 42,715 2,489,244,000 Rls. 72,000 $
83 7 1396 مشهد ازبكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 74,827 2,415,147,354 Rls. 71,084 $
84 10 1396 مشهد ازبكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 332,790 2,385,260,529 Rls. 66,330 $
85 7 1396 مشهد ازبكستان 84368000 ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي،باغباني ،گلكاري ، جنگل دا ري ياپرورش زنبورعسل, غيرمذکوردرجاي ديگر 3,190 2,319,820,000 Rls. 68,000 $
86 7 1396 مشهد ازبكستان 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 66,700 2,276,198,850 Rls. 66,700 $
87 11 1396 مشهد ازبكستان 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليک )برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 20,430 2,271,039,660 Rls. 61,290 $
88 4 1396 مشهد ازبكستان 39021010 گريد لوله پلي پروپيلن 63,000 2,255,368,500 Rls. 69,300 $
89 9 1396 مشهد ازبكستان 04041000 آب پن?ر وآب پن?ر تغ??ر ?افته (Modified Whey) حت? غل?ظ شده ?ا به آن قند ?ا سا?ر مواد ش?ر?ن کننده اضافه شده 60,000 2,245,334,400 Rls. 63,600 $
90 5 1396 مشهد ازبكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 359,957 2,236,271,357 Rls. 68,179 $
91 8 1396 مشهد ازبكستان 04041000 آب پن?ر وآب پن?ر تغ??ر ?افته (Modified Whey) حت? غل?ظ شده ?ا به آن قند ?ا سا?ر مواد ش?ر?ن کننده اضافه شده 60,000 2,223,774,000 Rls. 63,600 $
92 8 1396 مشهد ازبكستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 79,796 2,210,337,777 Rls. 63,836 $
93 6 1396 مشهد ازبكستان 84669100 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8464 21,910 2,188,217,430 Rls. 65,730 $
94 2 1396 مشهد ازبكستان 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 18,988 2,173,413,000 Rls. 67,000 $
95 8 1396 مشهد ازبكستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 79,916 2,145,771,629 Rls. 61,681 $
96 5 1396 مشهد ازبكستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 21,790 2,145,574,140 Rls. 65,370 $
97 9 1396 مشهد ازبكستان 84369100 ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه کشي وجوجه پروري 7,500 2,135,340,000 Rls. 60,000 $
98 10 1396 مشهد ازبكستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 58,560 2,125,083,840 Rls. 58,560 $
99 6 1396 مشهد ازبكستان 04041000 آب پن?ر وآب پن?ر تغ??ر ?افته (Modified Whey) حت? غل?ظ شده ?ا به آن قند ?ا سا?ر مواد ش?ر?ن کننده اضافه شده 60,000 2,109,548,400 Rls. 63,600 $
100 3 1396 مشهد ازبكستان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 57,750 2,075,994,228 Rls. 63,987 $
مجموع کل
586,253,124,567 ريال
مجموع کل
17,148,842 دلار