آمار کل " صادرات به" کشور (اسپانيا) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 مشهد اسپانيا 09102090 زعفران به صورت فله 8,348 423,652,600,591 Rls. 12,150,943 $
2 9 1396 مشهد اسپانيا 09102090 زعفران به صورت فله 8,707 384,372,411,575 Rls. 10,886,437 $
3 11 1396 مشهد اسپانيا 09102090 زعفران به صورت فله 6,009 308,557,125,460 Rls. 8,363,012 $
4 10 1396 مشهد اسپانيا 09102090 زعفران به صورت فله 6,750 245,466,077,669 Rls. 6,799,508 $
5 12 1396 مشهد اسپانيا 09102090 زعفران به صورت فله 6,846 232,986,990,369 Rls. 6,228,666 $
6 2 1396 مشهد اسپانيا 09102090 زعفران به صورت فله 4,714 166,983,369,738 Rls. 5,146,735 $
7 7 1396 مشهد اسپانيا 09102090 زعفران به صورت فله 4,160 153,286,259,640 Rls. 4,506,834 $
8 3 1396 مشهد اسپانيا 09102090 زعفران به صورت فله 2,567 100,536,465,145 Rls. 3,098,344 $
9 4 1396 مشهد اسپانيا 09102090 زعفران به صورت فله 2,673 73,134,550,883 Rls. 2,248,111 $
10 5 1396 مشهد اسپانيا 09102090 زعفران به صورت فله 2,361 72,843,646,580 Rls. 2,222,408 $
11 1 1396 مشهد اسپانيا 09102090 زعفران به صورت فله 1,669 66,566,480,735 Rls. 2,052,754 $
12 6 1396 مشهد اسپانيا 09102090 زعفران به صورت فله 870 34,282,092,400 Rls. 1,031,840 $
13 11 1396 مشهد اسپانيا 72024190 فروكروم دا را ي بيشتر ا ز 60 درصد وزني کروم 475,159 25,239,561,271 Rls. 688,980 $
14 12 1396 مشهد اسپانيا 72024190 فروكروم دا را ي بيشتر ا ز 60 درصد وزني کروم 252,413 15,084,998,565 Rls. 403,639 $
15 8 1396 مشهد اسپانيا 72024190 فروكروم دا را ي بيشتر ا ز 60 درصد وزني کروم 199,707 10,969,834,395 Rls. 319,210 $
16 12 1396 مشهد اسپانيا 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 158 10,103,141,955 Rls. 268,472 $
17 9 1396 مشهد اسپانيا 72024190 فروكروم دا را ي بيشتر ا ز 60 درصد وزني کروم 204,190 10,077,749,761 Rls. 285,885 $
18 3 1396 مشهد اسپانيا 72024190 فروكروم دا را ي بيشتر ا ز 60 درصد وزني کروم 51,285 2,480,194,558 Rls. 76,445 $
19 11 1396 مشهد اسپانيا 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 33 2,092,551,557 Rls. 56,864 $
20 7 1396 مشهد اسپانيا 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 51 1,859,453,710 Rls. 54,526 $
21 3 1396 مشهد اسپانيا 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 33 1,725,241,438 Rls. 53,168 $
22 4 1396 مشهد اسپانيا 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 35 1,717,634,787 Rls. 52,593 $
23 7 1396 مشهد اسپانيا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 4,139 1,453,430,382 Rls. 42,821 $
24 10 1396 مشهد اسپانيا 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 22 1,449,028,663 Rls. 40,036 $
25 9 1396 مشهد اسپانيا 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 15 1,125,360,768 Rls. 31,936 $
26 1 1396 مشهد اسپانيا 09102020 انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10 گرم آماده براي خرده فروشي 19 1,007,976,162 Rls. 31,084 $
27 7 1396 مشهد اسپانيا 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 18 1,005,452,244 Rls. 29,392 $
28 5 1396 مشهد اسپانيا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 2,416 847,365,574 Rls. 25,817 $
29 5 1396 مشهد اسپانيا 09102020 انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10 گرم آماده براي خرده فروشي 10 566,123,550 Rls. 17,310 $
30 3 1396 مشهد اسپانيا 09102020 انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10 گرم آماده براي خرده فروشي 10 550,574,680 Rls. 16,970 $
31 12 1396 مشهد اسپانيا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 1,238 508,198,875 Rls. 13,625 $
32 10 1396 مشهد اسپانيا 09102020 انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10 گرم آماده براي خرده فروشي 7 449,045,940 Rls. 12,460 $
33 12 1396 مشهد اسپانيا 09102020 انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10 گرم آماده براي خرده فروشي 5 371,750,000 Rls. 10,000 $
34 9 1396 مشهد اسپانيا 09102020 انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10 گرم آماده براي خرده فروشي 4 292,557,300 Rls. 8,300 $
35 2 1396 مشهد اسپانيا 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 6 278,120,379 Rls. 8,571 $
36 6 1396 مشهد اسپانيا 09102020 انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10 گرم آماده براي خرده فروشي 5 259,669,800 Rls. 7,800 $
37 6 1396 مشهد اسپانيا 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 5 241,516,680 Rls. 7,243 $
38 8 1396 مشهد اسپانيا 09102020 انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10 گرم آماده براي خرده فروشي 3 210,894,000 Rls. 6,000 $
39 7 1396 مشهد اسپانيا 09102040 ک ک ک پودر زعفران در بسته­بندي 10-30 گرم 5 204,064,519 Rls. 6,003 $
40 8 1396 مشهد اسپانيا 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 3 178,546,914 Rls. 5,187 $
41 1 1396 مشهد اسپانيا 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 3 165,723,028 Rls. 5,111 $
42 5 1396 مشهد اسپانيا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 107 164,274,068 Rls. 5,012 $
43 4 1396 مشهد اسپانيا 09102020 انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10 گرم آماده براي خرده فروشي 3 151,282,290 Rls. 4,638 $
44 2 1396 مشهد اسپانيا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 243 147,870,093 Rls. 4,557 $
45 9 1396 مشهد اسپانيا 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 300 112,105,350 Rls. 3,150 $
46 11 1396 مشهد اسپانيا 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 995 109,612,185 Rls. 2,985 $
47 2 1396 مشهد اسپانيا 09102020 انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10 گرم آماده براي خرده فروشي 2 104,161,290 Rls. 3,210 $
48 9 1396 مشهد اسپانيا 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 77 80,386,298 Rls. 2,259 $
49 9 1396 مشهد اسپانيا 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 77 73,193,405 Rls. 2,057 $
50 3 1396 مشهد اسپانيا 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 117 51,261,520 Rls. 1,580 $
51 11 1396 مشهد اسپانيا 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 239 43,881,595 Rls. 1,195 $
52 12 1396 مشهد اسپانيا 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 72 39,946,873 Rls. 1,068 $
53 4 1396 مشهد اسپانيا 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 217 39,771,969 Rls. 1,220 $
54 9 1396 مشهد اسپانيا 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 41 16,090,143 Rls. 452 $
55 1 1396 مشهد اسپانيا 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 7 14,000,241 Rls. 432 $
56 11 1396 مشهد اسپانيا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 20 9,782,256 Rls. 264 $
57 9 1396 مشهد اسپانيا 08013200 بادام هندي , بدون پوست سخت, تازه يا خشک 10 9,465,606 Rls. 266 $
58 9 1396 مشهد اسپانيا 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 10 8,486,909 Rls. 238 $
59 1 1396 مشهد اسپانيا 41041900 چرم وپوست دباغي شده ?ا تازه ازدباغ? درآمده ول? هنوزرنگ نشده بحالت مرطوب (ا زجملهblue- wet ).به استثنا? کامل دانه دانه، لا?ه لا?ه بر?ده نشده ازح?وانات ازنوع گاو(همچن?ن بوفالو)?اح?وانات ازنوع اسب موکنده 3 6,987,145 Rls. 215 $
60 11 1396 مشهد اسپانيا 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 35 6,558,558 Rls. 177 $
61 12 1396 مشهد اسپانيا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 5 5,434,529 Rls. 145 $
62 5 1396 مشهد اسپانيا 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 41 2,620,720 Rls. 80 $
63 11 1396 مشهد اسپانيا 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 18 665,136 Rls. 18 $
64 12 1396 مشهد اسپانيا 73102990 منبع چيلک بشکه پيت وظروف همانندا زچدن يا آهن يافولاد با گنجايش كمتراز 50ليتر 7 527,730 Rls. 14 $
65 7 1396 مشهد اسپانيا 73102990 منبع چيلک بشکه پيت وظروف همانندا زچدن يا آهن يافولاد با گنجايش كمتراز 50ليتر 6 375,265 Rls. 11 $
66 8 1396 مشهد اسپانيا 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 9 316,341 Rls. 9 $
67 4 1396 مشهد اسپانيا 08109020 زرشك تازه 1 304,382 Rls. 9 $
68 7 1396 مشهد اسپانيا 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 7 238,805 Rls. 7 $
مجموع کل
2,356,383,432,942 ريال
مجموع کل
67,356,308 دلار
[1]