آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 مشهد افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 982,060 388,077,495,361 Rls. 10,387,736 $
2 8 1396 مشهد افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 1,019,964 325,334,330,349 Rls. 9,332,448 $
3 10 1396 مشهد افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 880,465 297,055,906,316 Rls. 8,238,153 $
4 11 1396 مشهد افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 840,837 287,946,030,988 Rls. 7,810,996 $
5 9 1396 مشهد افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 880,500 243,712,805,540 Rls. 6,896,578 $
6 7 1396 مشهد افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 748,204 201,618,027,616 Rls. 5,948,290 $
7 3 1396 مشهد افغانستان 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 548,947 196,314,913,305 Rls. 6,049,702 $
8 3 1396 مشهد افغانستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 677,537 195,946,342,263 Rls. 6,038,523 $
9 12 1396 مشهد افغانستان 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 533,223 185,443,894,480 Rls. 4,963,195 $
10 6 1396 مشهد افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 658,995 178,370,321,917 Rls. 5,372,185 $
11 5 1396 مشهد افغانستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 610,202 175,213,052,959 Rls. 5,349,227 $
12 2 1396 مشهد افغانستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 568,067 163,512,566,603 Rls. 5,039,677 $
13 9 1396 مشهد افغانستان 08081000 سيب , تازه 9,263,167 163,440,998,240 Rls. 4,622,058 $
14 8 1396 مشهد افغانستان 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 471,600 160,504,806,446 Rls. 4,611,548 $
15 9 1396 مشهد افغانستان 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 458,488 152,702,919,862 Rls. 4,324,910 $
16 3 1396 مشهد افغانستان 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 604,115 152,227,679,796 Rls. 4,691,584 $
17 8 1396 مشهد افغانستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 480,664 150,277,698,071 Rls. 4,323,149 $
18 2 1396 مشهد افغانستان 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 452,165 146,690,469,342 Rls. 4,521,287 $
19 4 1396 مشهد افغانستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 492,695 144,318,432,960 Rls. 4,434,255 $
20 12 1396 مشهد افغانستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 429,467 144,244,081,338 Rls. 3,862,757 $
21 8 1396 مشهد افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 2,943,034 143,912,590,675 Rls. 4,135,968 $
22 10 1396 مشهد افغانستان 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 388,060 143,912,422,086 Rls. 3,991,892 $
23 7 1396 مشهد افغانستان 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 413,731 138,964,267,233 Rls. 4,100,742 $
24 5 1396 مشهد افغانستان 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 424,200 137,582,077,187 Rls. 4,198,156 $
25 5 1396 مشهد افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 467,373 136,953,862,510 Rls. 4,178,038 $
26 11 1396 مشهد افغانستان 08081000 سيب , تازه 8,806,650 136,620,572,224 Rls. 3,700,185 $
27 3 1396 مشهد افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,196,634 132,992,478,713 Rls. 4,098,478 $
28 5 1396 مشهد افغانستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 11,594,500 132,849,935,803 Rls. 4,058,092 $
29 4 1396 مشهد افغانستان 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 391,420 131,566,859,700 Rls. 4,044,187 $
30 7 1396 مشهد افغانستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 428,769 130,586,281,605 Rls. 3,859,110 $
31 6 1396 مشهد افغانستان 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 394,612 129,729,386,722 Rls. 3,906,929 $
32 2 1396 مشهد افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 545,423 128,196,904,801 Rls. 3,951,331 $
33 7 1396 مشهد افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 2,615,402 120,940,906,660 Rls. 3,563,217 $
34 12 1396 مشهد افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 2,297,704 120,892,578,131 Rls. 3,239,956 $
35 12 1396 مشهد افغانستان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 835,443 118,438,912,361 Rls. 3,171,351 $
36 9 1396 مشهد افغانستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 358,694 114,206,821,659 Rls. 3,228,246 $
37 8 1396 مشهد افغانستان 09102090 زعفران به صورت فله 1,996 113,544,020,460 Rls. 3,268,200 $
38 4 1396 مشهد افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 6,896,100 105,079,454,455 Rls. 3,229,818 $
39 10 1396 مشهد افغانستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 323,169 104,735,375,253 Rls. 2,907,951 $
40 2 1396 مشهد افغانستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 338,786 103,616,604,107 Rls. 3,193,693 $
41 9 1396 مشهد افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 2,130,225 98,074,277,715 Rls. 2,773,794 $
42 9 1396 مشهد افغانستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 870,107 97,351,262,433 Rls. 2,753,221 $
43 9 1396 مشهد افغانستان 09102090 زعفران به صورت فله 1,741 95,738,358,560 Rls. 2,711,020 $
44 3 1396 مشهد افغانستان 39269060 پريفرم (PET) 1,738,898 93,357,714,359 Rls. 2,876,988 $
45 7 1396 مشهد افغانستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 831,937 90,450,402,829 Rls. 2,666,995 $
46 12 1396 مشهد افغانستان 09102090 زعفران به صورت فله 1,548 90,228,790,080 Rls. 2,414,880 $
47 2 1396 مشهد افغانستان 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 302,659 89,178,330,180 Rls. 2,748,686 $
48 11 1396 مشهد افغانستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 268,617 89,111,736,243 Rls. 2,417,553 $
49 5 1396 مشهد افغانستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 924,716 88,982,743,225 Rls. 2,715,414 $
50 12 1396 مشهد افغانستان 39269060 پريفرم (PET) 1,456,857 87,457,214,875 Rls. 2,341,110 $
51 7 1396 مشهد افغانستان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 613,456 86,988,681,355 Rls. 2,566,885 $
52 4 1396 مشهد افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 327,393 85,879,662,856 Rls. 2,638,381 $
53 11 1396 مشهد افغانستان 09102090 زعفران به صورت فله 1,482 85,102,752,696 Rls. 2,308,644 $
54 7 1396 مشهد افغانستان 04072010 ک ک ک تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 1,881,775 82,678,732,608 Rls. 2,446,305 $
55 10 1396 مشهد افغانستان 09102090 زعفران به صورت فله 1,457 82,118,916,360 Rls. 2,272,920 $
56 6 1396 مشهد افغانستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 274,700 82,064,520,756 Rls. 2,472,390 $
57 10 1396 مشهد افغانستان 08081000 سيب , تازه 6,628,485 81,584,108,024 Rls. 2,264,278 $
58 3 1396 مشهد افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 1,817,844 81,302,953,778 Rls. 2,505,563 $
59 8 1396 مشهد افغانستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 246,079 80,651,616,240 Rls. 2,327,522 $
60 2 1396 مشهد افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 1,746,293 80,599,687,095 Rls. 2,484,162 $
61 4 1396 مشهد افغانستان 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 274,715 80,329,477,789 Rls. 2,468,213 $
62 8 1396 مشهد افغانستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 768,115 80,110,571,013 Rls. 2,295,818 $
63 3 1396 مشهد افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 5,142,421 78,390,244,131 Rls. 2,415,649 $
64 2 1396 مشهد افغانستان 39269060 پريفرم (PET) 1,446,406 78,034,452,300 Rls. 2,405,217 $
65 8 1396 مشهد افغانستان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 574,405 77,794,834,462 Rls. 2,232,016 $
66 10 1396 مشهد افغانستان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 538,115 77,619,062,334 Rls. 2,151,202 $
67 1 1396 مشهد افغانستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 260,742 76,094,712,612 Rls. 2,346,678 $
68 3 1396 مشهد افغانستان 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 258,200 75,872,302,373 Rls. 2,338,115 $
69 1 1396 مشهد افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 1,544,489 74,834,930,354 Rls. 2,308,008 $
70 8 1396 مشهد افغانستان 61033900 ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 88,894 73,484,178,273 Rls. 2,124,949 $
71 11 1396 مشهد افغانستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 617,146 73,306,725,470 Rls. 1,991,219 $
72 4 1396 مشهد افغانستان 39269060 پريفرم (PET) 1,341,028 72,460,794,831 Rls. 2,227,967 $
73 9 1396 مشهد افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 620,498 72,335,013,175 Rls. 2,047,447 $
74 4 1396 مشهد افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 901,245 72,301,224,442 Rls. 2,222,537 $
75 10 1396 مشهد افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 1,358,200 71,641,016,804 Rls. 1,988,265 $
76 5 1396 مشهد افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 1,625,979 71,461,237,930 Rls. 2,180,921 $
77 11 1396 مشهد افغانستان 39269060 پريفرم (PET) 1,170,629 71,144,853,116 Rls. 1,933,259 $
78 11 1396 مشهد افغانستان 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 191,170 69,523,796,308 Rls. 1,889,338 $
79 1 1396 مشهد افغانستان 39269060 پريفرم (PET) 1,284,680 69,501,810,404 Rls. 2,143,239 $
80 9 1396 مشهد افغانستان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 506,068 68,825,874,707 Rls. 1,948,765 $
81 10 1396 مشهد افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 590,237 68,652,170,249 Rls. 1,903,532 $
82 11 1396 مشهد افغانستان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 483,446 67,786,973,784 Rls. 1,840,370 $
83 6 1396 مشهد افغانستان 61033900 ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 90,337 67,626,666,799 Rls. 2,034,756 $
84 9 1396 مشهد افغانستان 61033900 ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 75,780 67,561,300,598 Rls. 1,910,915 $
85 2 1396 مشهد افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 571,050 67,131,662,908 Rls. 2,069,110 $
86 7 1396 مشهد افغانستان 09102090 زعفران به صورت فله 1,278 65,764,757,552 Rls. 1,937,624 $
87 11 1396 مشهد افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 566,828 65,549,638,734 Rls. 1,778,245 $
88 6 1396 مشهد افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 318,730 65,071,180,552 Rls. 1,956,730 $
89 4 1396 مشهد افغانستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 5,682,820 64,663,298,120 Rls. 1,988,993 $
90 3 1396 مشهد افغانستان 04072010 ک ک ک تخم خوراكي 1,531,154 64,594,383,583 Rls. 1,990,492 $
91 5 1396 مشهد افغانستان 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 217,906 64,513,054,248 Rls. 1,970,372 $
92 6 1396 مشهد افغانستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 624,218 63,835,121,636 Rls. 1,922,532 $
93 11 1396 مشهد افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 1,116,341 62,733,203,810 Rls. 1,700,615 $
94 7 1396 مشهد افغانستان 61033900 ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 72,916 62,673,708,310 Rls. 1,855,279 $
95 10 1396 مشهد افغانستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 182,172 62,480,881,893 Rls. 1,730,371 $
96 12 1396 مشهد افغانستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 4,685,743 62,330,451,821 Rls. 1,669,264 $
97 6 1396 مشهد افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 1,301,225 61,859,449,618 Rls. 1,859,086 $
98 10 1396 مشهد افغانستان 39269060 پريفرم (PET) 1,044,689 61,581,931,054 Rls. 1,706,330 $
99 8 1396 مشهد افغانستان 08081000 سيب , تازه 3,475,994 61,535,612,598 Rls. 1,752,047 $
100 5 1396 مشهد افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 672,053 60,777,350,913 Rls. 1,855,267 $
مجموع کل
11,100,967,459,972 ريال
مجموع کل
322,641,261 دلار