آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 مشهد امارات متحده عربي 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 5,216 277,524,535,583 Rls. 7,965,729 $
2 10 1396 مشهد امارات متحده عربي 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 4,846 263,814,967,478 Rls. 7,319,470 $
3 9 1396 مشهد امارات متحده عربي 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 4,254 226,141,456,315 Rls. 6,402,527 $
4 11 1396 مشهد امارات متحده عربي 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 3,872 212,883,132,330 Rls. 5,773,822 $
5 12 1396 مشهد امارات متحده عربي 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 3,690 206,985,266,772 Rls. 5,535,484 $
6 3 1396 مشهد امارات متحده عربي 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 3,222 156,335,740,805 Rls. 4,817,969 $
7 2 1396 مشهد امارات متحده عربي 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 2,952 143,117,223,884 Rls. 4,411,563 $
8 1 1396 مشهد امارات متحده عربي 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 2,664 129,944,102,556 Rls. 4,007,102 $
9 8 1396 مشهد امارات متحده عربي 09102090 زعفران به صورت فله 2,298 113,106,599,976 Rls. 3,260,699 $
10 7 1396 مشهد امارات متحده عربي 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 2,221 113,074,585,746 Rls. 3,335,425 $
11 5 1396 مشهد امارات متحده عربي 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 2,260 110,590,773,570 Rls. 3,374,971 $
12 6 1396 مشهد امارات متحده عربي 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 2,085 105,647,612,482 Rls. 3,182,211 $
13 2 1396 مشهد امارات متحده عربي 09102090 زعفران به صورت فله 2,302 104,408,127,486 Rls. 3,218,175 $
14 11 1396 مشهد امارات متحده عربي 09102090 زعفران به صورت فله 1,995 103,722,529,553 Rls. 2,814,143 $
15 10 1396 مشهد امارات متحده عربي 09102090 زعفران به صورت فله 1,780 97,427,699,566 Rls. 2,709,261 $
16 9 1396 مشهد امارات متحده عربي 09102090 زعفران به صورت فله 1,869 83,799,895,905 Rls. 2,372,372 $
17 7 1396 مشهد امارات متحده عربي 09102090 زعفران به صورت فله 1,506 70,638,660,831 Rls. 2,083,239 $
18 1 1396 مشهد امارات متحده عربي 09102090 زعفران به صورت فله 1,657 69,077,332,056 Rls. 2,129,932 $
19 4 1396 مشهد امارات متحده عربي 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 1,419 68,532,220,936 Rls. 2,106,251 $
20 12 1396 مشهد امارات متحده عربي 09102090 زعفران به صورت فله 1,478 61,976,423,688 Rls. 1,656,237 $
21 3 1396 مشهد امارات متحده عربي 09102090 زعفران به صورت فله 1,290 54,375,488,856 Rls. 1,675,687 $
22 5 1396 مشهد امارات متحده عربي 09102090 زعفران به صورت فله 718 35,154,466,223 Rls. 1,074,361 $
23 6 1396 مشهد امارات متحده عربي 09102090 زعفران به صورت فله 1,175 33,622,707,747 Rls. 1,013,597 $
24 12 1396 مشهد امارات متحده عربي 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 534 33,568,909,784 Rls. 898,508 $
25 10 1396 مشهد امارات متحده عربي 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 216,000 27,210,330,000 Rls. 756,000 $
26 10 1396 مشهد امارات متحده عربي 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 198,000 24,781,680,000 Rls. 693,000 $
27 11 1396 مشهد امارات متحده عربي 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 393 24,152,190,634 Rls. 656,511 $
28 10 1396 مشهد امارات متحده عربي 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 355 21,474,750,818 Rls. 597,466 $
29 2 1396 مشهد امارات متحده عربي 85044020 شارژر باطري 1,960 19,147,776,000 Rls. 590,088 $
30 8 1396 مشهد امارات متحده عربي 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 294 17,557,066,478 Rls. 502,960 $
31 2 1396 مشهد امارات متحده عربي 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 309 16,566,842,595 Rls. 510,591 $
32 6 1396 مشهد امارات متحده عربي 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 300 15,146,702,154 Rls. 456,506 $
33 9 1396 مشهد امارات متحده عربي 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 215 12,299,683,708 Rls. 348,423 $
34 3 1396 مشهد امارات متحده عربي 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 216 11,922,515,105 Rls. 367,407 $
35 11 1396 مشهد امارات متحده عربي 08132000 آلو خشک کرده 75,000 11,086,200,000 Rls. 300,000 $
36 1 1396 مشهد امارات متحده عربي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 1,194,360 10,844,571,760 Rls. 334,521 $
37 4 1396 مشهد امارات متحده عربي 09102090 زعفران به صورت فله 243 10,680,572,630 Rls. 328,094 $
38 7 1396 مشهد امارات متحده عربي 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 178 9,829,962,072 Rls. 290,663 $
39 11 1396 مشهد امارات متحده عربي 15060000 ساير چربيکها و روغنکهاي حيواني و اجزاء آنها، حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته. 70,337 9,059,587,680 Rls. 246,180 $
40 9 1396 مشهد امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,000 8,897,250,000 Rls. 250,000 $
41 5 1396 مشهد امارات متحده عربي 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 155 8,308,331,571 Rls. 253,481 $
42 8 1396 مشهد امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 14,000 7,951,482,000 Rls. 231,000 $
43 9 1396 مشهد امارات متحده عربي 08132000 آلو خشک کرده 48,000 7,625,664,000 Rls. 216,000 $
44 12 1396 مشهد امارات متحده عربي 08132000 آلو خشک کرده 50,000 7,435,000,000 Rls. 200,000 $
45 4 1396 مشهد امارات متحده عربي 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 120 6,499,377,943 Rls. 199,787 $
46 12 1396 مشهد امارات متحده عربي 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 493,420 6,437,927,934 Rls. 172,694 $
47 2 1396 مشهد امارات متحده عربي 08119000 ساير ميوه ها ومغزهاي نپخته يا پخته شده در آب يخ زده، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 34,000 4,964,157,000 Rls. 152,983 $
48 5 1396 مشهد امارات متحده عربي 08132000 آلو خشک کرده 33,000 4,864,711,500 Rls. 148,500 $
49 4 1396 مشهد امارات متحده عربي 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 42,160 4,794,224,400 Rls. 147,560 $
50 6 1396 مشهد امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 246 4,741,362,240 Rls. 141,872 $
51 7 1396 مشهد امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 13,320 4,354,992,637 Rls. 128,466 $
52 1 1396 مشهد امارات متحده عربي 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 75 4,353,187,169 Rls. 134,251 $
53 3 1396 مشهد امارات متحده عربي 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 41,564 4,100,853,862 Rls. 126,364 $
54 4 1396 مشهد امارات متحده عربي 08119000 ساير ميوه ها ومغزهاي نپخته يا پخته شده در آب يخ زده، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 25,000 3,666,937,500 Rls. 112,500 $
55 4 1396 مشهد امارات متحده عربي 08132000 آلو خشک کرده 25,000 3,655,125,000 Rls. 112,500 $
56 3 1396 مشهد امارات متحده عربي 08132000 آلو خشک کرده 24,000 3,504,600,000 Rls. 108,000 $
57 1 1396 مشهد امارات متحده عربي 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 24,000 3,501,144,000 Rls. 108,000 $
58 11 1396 مشهد امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 13,697 2,912,672,842 Rls. 78,823 $
59 3 1396 مشهد امارات متحده عربي 08119000 ساير ميوه ها ومغزهاي نپخته يا پخته شده در آب يخ زده، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 19,070 2,785,383,270 Rls. 85,815 $
60 8 1396 مشهد امارات متحده عربي 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 23,140 2,775,770,270 Rls. 80,990 $
61 9 1396 مشهد امارات متحده عربي 15161000 چربيکها و روغنکهاي حيواني و اجزاء آنها جزا يا كلا هيدروژنه شده ، اينتراستريفيه يا ري استريفيه الائيدينيزه تصفيه شده يا تصفيه نشده ،ک اما به نحو ديگري آماده نشده 22,442 2,768,860,297 Rls. 78,547 $
62 2 1396 مشهد امارات متحده عربي 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 23,450 2,662,430,925 Rls. 82,075 $
63 6 1396 مشهد امارات متحده عربي 15161000 چربيکها و روغنکهاي حيواني و اجزاء آنها جزا يا كلا هيدروژنه شده ، اينتراستريفيه يا ري استريفيه الائيدينيزه تصفيه شده يا تصفيه نشده ،ک اما به نحو ديگري آماده نشده 21,360 2,498,479,200 Rls. 74,760 $
64 6 1396 مشهد امارات متحده عربي 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 21,360 2,488,835,160 Rls. 74,760 $
65 6 1396 مشهد امارات متحده عربي 08132000 آلو خشک کرده 14,655 1,936,804,800 Rls. 58,620 $
66 10 1396 مشهد امارات متحده عربي 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 6,000 1,665,001,800 Rls. 46,200 $
67 7 1396 مشهد امارات متحده عربي 08132000 آلو خشک کرده 10,000 1,519,065,000 Rls. 45,000 $
68 12 1396 مشهد امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 830 1,484,382,123 Rls. 40,059 $
69 12 1396 مشهد امارات متحده عربي 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 7,921 1,451,014,600 Rls. 39,032 $
70 12 1396 مشهد امارات متحده عربي 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 16,000 1,418,776,800 Rls. 37,920 $
71 11 1396 مشهد امارات متحده عربي 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 16,000 1,401,333,600 Rls. 37,920 $
72 9 1396 مشهد امارات متحده عربي 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 16,000 1,336,717,920 Rls. 37,920 $
73 10 1396 مشهد امارات متحده عربي 08109010 انار تازه 22,554 1,319,087,644 Rls. 36,086 $
74 5 1396 مشهد امارات متحده عربي 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 16,000 1,242,221,280 Rls. 37,920 $
75 3 1396 مشهد امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 67 1,241,826,544 Rls. 38,276 $
76 8 1396 مشهد امارات متحده عربي 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 565 1,239,295,266 Rls. 36,003 $
77 3 1396 مشهد امارات متحده عربي 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 16,000 1,230,276,480 Rls. 37,920 $
78 10 1396 مشهد امارات متحده عربي 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 6,699 1,207,126,305 Rls. 33,495 $
79 11 1396 مشهد امارات متحده عربي 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 9,613 1,065,630,644 Rls. 28,838 $
80 3 1396 مشهد امارات متحده عربي 20029010 رب گوجه فرنگي 22,050 1,051,639,200 Rls. 32,400 $
81 12 1396 مشهد امارات متحده عربي 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 6,233 973,079,776 Rls. 26,179 $
82 10 1396 مشهد امارات متحده عربي 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 7,100 825,197,760 Rls. 23,076 $
83 10 1396 مشهد امارات متحده عربي 08109020 زرشك تازه 10,660 768,351,480 Rls. 21,320 $
84 2 1396 مشهد امارات متحده عربي 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغير از لوبيا بصورت دانه 21,204 751,583,738 Rls. 23,162 $
85 12 1396 مشهد امارات متحده عربي 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 5,160 690,562,800 Rls. 18,576 $
86 10 1396 مشهد امارات متحده عربي 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 4,422 669,019,644 Rls. 18,573 $
87 7 1396 مشهد امارات متحده عربي 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغير از لوبيا بصورت دانه 19,120 662,210,359 Rls. 19,411 $
88 1 1396 مشهد امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 1,730 661,811,552 Rls. 20,404 $
89 5 1396 مشهد امارات متحده عربي 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 5,400 638,059,680 Rls. 19,440 $
90 12 1396 مشهد امارات متحده عربي 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغير از لوبيا بصورت دانه 15,574 621,587,835 Rls. 16,665 $
91 11 1396 مشهد امارات متحده عربي 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 47,780 614,085,283 Rls. 16,723 $
92 10 1396 مشهد امارات متحده عربي 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 10,593 525,854,700 Rls. 14,670 $
93 5 1396 مشهد امارات متحده عربي 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 4,677 459,551,494 Rls. 14,030 $
94 10 1396 مشهد امارات متحده عربي 08132000 آلو خشک کرده 6,408 455,167,800 Rls. 12,705 $
95 10 1396 مشهد امارات متحده عربي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 6,266 453,575,268 Rls. 12,612 $
96 9 1396 مشهد امارات متحده عربي 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 2,925 433,355,918 Rls. 12,285 $
97 4 1396 مشهد امارات متحده عربي 09102020 انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10 گرم آماده براي خرده فروشي 7 423,739,539 Rls. 13,012 $
98 8 1396 مشهد امارات متحده عربي 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 2,936 423,463,256 Rls. 12,331 $
99 10 1396 مشهد امارات متحده عربي 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 3,829 412,850,826 Rls. 11,487 $
100 1 1396 مشهد امارات متحده عربي 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 3,007 409,418,766 Rls. 12,629 $
مجموع کل
3,269,462,379,962 ريال
مجموع کل
94,579,772 دلار