آمار کل " صادرات به" کشور (قرقيزستان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 مشهد قرقيزستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 213,284 62,226,717,477 Rls. 1,785,393 $
2 7 1396 مشهد قرقيزستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 127,463 38,128,644,460 Rls. 1,124,190 $
3 8 1396 مشهد قرقيزستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 306,674 31,686,360,309 Rls. 920,022 $
4 12 1396 مشهد قرقيزستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 260,055 29,131,386,614 Rls. 780,166 $
5 11 1396 مشهد قرقيزستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 210,720 23,286,257,325 Rls. 632,160 $
6 10 1396 مشهد قرقيزستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 178,726 19,428,924,399 Rls. 536,178 $
7 5 1396 مشهد قرقيزستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 228,674 18,706,791,258 Rls. 571,684 $
8 10 1396 مشهد قرقيزستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 55,404 17,499,036,432 Rls. 486,917 $
9 12 1396 مشهد قرقيزستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 175,107 17,041,768,405 Rls. 452,387 $
10 6 1396 مشهد قرقيزستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 160,682 15,944,672,274 Rls. 482,046 $
11 9 1396 مشهد قرقيزستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 52,180 14,889,466,550 Rls. 421,575 $
12 3 1396 مشهد قرقيزستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 174,520 14,434,924,616 Rls. 444,885 $
13 6 1396 مشهد قرقيزستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 43,798 13,690,607,143 Rls. 411,722 $
14 4 1396 مشهد قرقيزستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 41,580 12,012,947,790 Rls. 369,172 $
15 5 1396 مشهد قرقيزستان 65050000 كلاه و ساير پوششکهاي سر، كشباف يا قلابکباف، يا تهيه شده از دانتل، نمد يا ساير پارچهکهاي نسجي، به صورت توپ (ولي نه به صورت نوار)، حتي آستري کشده يا تزئين شده، تور سر از هر ماده، حتي آستريشده يا تزئين شده. 24,243 11,939,254,155 Rls. 363,645 $
16 7 1396 مشهد قرقيزستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 114,858 11,713,405,068 Rls. 344,574 $
17 9 1396 مشهد قرقيزستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 409,100 11,543,772,703 Rls. 327,499 $
18 12 1396 مشهد قرقيزستان 61033900 ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 19,876 11,157,660,720 Rls. 298,140 $
19 10 1396 مشهد قرقيزستان 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 144,040 10,635,253,056 Rls. 295,104 $
20 6 1396 مشهد قرقيزستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 122,064 10,118,544,700 Rls. 305,160 $
21 12 1396 مشهد قرقيزستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 32,018 9,544,825,200 Rls. 256,144 $
22 11 1396 مشهد قرقيزستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 96,376 8,869,581,280 Rls. 240,940 $
23 2 1396 مشهد قرقيزستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 91,174 7,394,131,565 Rls. 227,935 $
24 9 1396 مشهد قرقيزستان 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 147,366 7,290,663,019 Rls. 206,312 $
25 9 1396 مشهد قرقيزستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 63,391 6,740,450,607 Rls. 190,173 $
26 5 1396 مشهد قرقيزستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 23,100 6,621,412,875 Rls. 202,125 $
27 7 1396 مشهد قرقيزستان 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 91,156 6,575,369,160 Rls. 194,588 $
28 7 1396 مشهد قرقيزستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 73,050 6,512,488,625 Rls. 190,725 $
29 3 1396 مشهد قرقيزستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 22,890 6,498,143,872 Rls. 200,288 $
30 12 1396 مشهد قرقيزستان 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 7,793 6,313,456,425 Rls. 168,731 $
31 8 1396 مشهد قرقيزستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 67,746 6,094,838,355 Rls. 174,063 $
32 2 1396 مشهد قرقيزستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 62,506 6,082,699,083 Rls. 187,467 $
33 6 1396 مشهد قرقيزستان 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 112,786 6,076,751,418 Rls. 182,260 $
34 4 1396 مشهد قرقيزستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 18,420 6,014,316,000 Rls. 184,800 $
35 4 1396 مشهد قرقيزستان 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 20,917 5,956,516,080 Rls. 183,024 $
36 12 1396 مشهد قرقيزستان 39011090 ک ک ک ساير: 120,000 5,915,099,400 Rls. 156,920 $
37 12 1396 مشهد قرقيزستان 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 23,900 5,822,936,280 Rls. 154,920 $
38 7 1396 مشهد قرقيزستان 65050000 كلاه و ساير پوششکهاي سر، كشباف يا قلابکباف، يا تهيه شده از دانتل، نمد يا ساير پارچهکهاي نسجي، به صورت توپ (ولي نه به صورت نوار)، حتي آستري کشده يا تزئين شده، تور سر از هر ماده، حتي آستريشده يا تزئين شده. 11,171 5,687,491,230 Rls. 167,565 $
39 3 1396 مشهد قرقيزستان 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 124,320 5,647,346,069 Rls. 174,047 $
40 9 1396 مشهد قرقيزستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 52,739 5,598,012,567 Rls. 158,217 $
41 8 1396 مشهد قرقيزستان 61033900 ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 10,593 5,486,777,670 Rls. 158,895 $
42 1 1396 مشهد قرقيزستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 206,148 5,348,440,038 Rls. 164,916 $
43 11 1396 مشهد قرقيزستان 61033900 ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 9,605 5,310,743,898 Rls. 144,089 $
44 9 1396 مشهد قرقيزستان 61033900 ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 9,992 5,291,500,080 Rls. 149,880 $
45 12 1396 مشهد قرقيزستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 104,920 5,254,860,440 Rls. 140,440 $
46 5 1396 مشهد قرقيزستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 52,741 5,188,564,806 Rls. 158,223 $
47 12 1396 مشهد قرقيزستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 45,969 5,154,441,993 Rls. 137,907 $
48 10 1396 مشهد قرقيزستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 60,208 5,109,862,808 Rls. 142,693 $
49 6 1396 مشهد قرقيزستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 186,793 4,956,564,213 Rls. 149,434 $
50 11 1396 مشهد قرقيزستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 16,260 4,807,106,400 Rls. 130,080 $
51 6 1396 مشهد قرقيزستان 61033900 ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 9,154 4,584,397,215 Rls. 137,302 $
52 3 1396 مشهد قرقيزستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 54,669 4,434,186,368 Rls. 136,672 $
53 6 1396 مشهد قرقيزستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 54,288 4,251,010,982 Rls. 128,663 $
54 3 1396 مشهد قرقيزستان 34011150 صابون رختشويي 143,796 4,200,059,951 Rls. 129,417 $
55 3 1396 مشهد قرقيزستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 156,368 4,058,885,552 Rls. 125,094 $
56 5 1396 مشهد قرقيزستان 61033900 ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 8,229 4,045,757,453 Rls. 123,427 $
57 9 1396 مشهد قرقيزستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 37,741 4,029,493,347 Rls. 113,223 $
58 1 1396 مشهد قرقيزستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 130,723 4,020,021,174 Rls. 123,958 $
59 9 1396 مشهد قرقيزستان 34011150 صابون رختشويي 122,886 3,923,064,617 Rls. 111,312 $
60 3 1396 مشهد قرقيزستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 45,670 3,852,914,988 Rls. 118,742 $
61 7 1396 مشهد قرقيزستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 140,613 3,842,118,310 Rls. 112,490 $
62 4 1396 مشهد قرقيزستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 47,278 3,840,651,610 Rls. 118,195 $
63 10 1396 مشهد قرقيزستان 61033900 ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 6,815 3,688,710,513 Rls. 102,232 $
64 2 1396 مشهد قرقيزستان 34011150 صابون رختشويي 125,507 3,664,771,253 Rls. 112,957 $
65 5 1396 مشهد قرقيزستان 34011150 صابون رختشويي 122,997 3,638,380,347 Rls. 110,697 $
66 12 1396 مشهد قرقيزستان 15119090 ساير روغن نخل (باستثناي خام )حتي تصفيه شده (RBD)غيرمذکور در جاي ديگر 56,528 3,598,869,750 Rls. 97,125 $
67 2 1396 مشهد قرقيزستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 16,301 3,596,534,750 Rls. 110,846 $
68 11 1396 مشهد قرقيزستان 34011150 صابون رختشويي 107,862 3,587,280,848 Rls. 97,076 $
69 9 1396 مشهد قرقيزستان 15162090 چربي ها و روغن هاي نباتي هيدروژنه شده و...و ا جزا آنها به غير ا ز روغن جانشين کره کاکائووروغن C.B.E 55,008 3,548,475,648 Rls. 100,512 $
70 5 1396 مشهد قرقيزستان 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 77,220 3,539,727,324 Rls. 108,108 $
71 8 1396 مشهد قرقيزستان 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 60,032 3,525,115,142 Rls. 102,854 $
72 5 1396 مشهد قرقيزستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 133,993 3,521,860,371 Rls. 107,193 $
73 4 1396 مشهد قرقيزستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 133,965 3,487,449,293 Rls. 107,171 $
74 12 1396 مشهد قرقيزستان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 26,290 3,435,278,186 Rls. 92,014 $
75 3 1396 مشهد قرقيزستان 61033900 ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 7,040 3,426,788,656 Rls. 105,592 $
76 2 1396 مشهد قرقيزستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 39,686 3,347,047,716 Rls. 103,167 $
77 11 1396 مشهد قرقيزستان 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 89,086 3,287,691,940 Rls. 89,086 $
78 9 1396 مشهد قرقيزستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 37,216 3,281,804,935 Rls. 93,040 $
79 9 1396 مشهد قرقيزستان 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 3,609 3,277,368,895 Rls. 92,457 $
80 1 1396 مشهد قرقيزستان 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 33,600 3,268,742,400 Rls. 100,800 $
81 11 1396 مشهد قرقيزستان 15162090 چربي ها و روغن هاي نباتي هيدروژنه شده و...و ا جزا آنها به غير ا ز روغن جانشين کره کاکائووروغن C.B.E 52,452 3,262,867,815 Rls. 88,293 $
82 5 1396 مشهد قرقيزستان 61121900 گرمکن ورزشي بصورت دست, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 3,700 3,151,415,800 Rls. 96,200 $
83 6 1396 مشهد قرقيزستان 34011150 صابون رختشويي 105,670 3,147,441,665 Rls. 95,102 $
84 11 1396 مشهد قرقيزستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 104,928 3,084,148,204 Rls. 83,899 $
85 8 1396 مشهد قرقيزستان 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 26,120 3,049,965,512 Rls. 88,396 $
86 12 1396 مشهد قرقيزستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 20,000 3,015,600,000 Rls. 80,000 $
87 11 1396 مشهد قرقيزستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 29,387 2,988,811,307 Rls. 81,065 $
88 4 1396 مشهد قرقيزستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 29,100 2,845,543,500 Rls. 87,300 $
89 4 1396 مشهد قرقيزستان 39011040 ک ک ک گريد تزريقي 76,000 2,843,544,000 Rls. 87,494 $
90 7 1396 مشهد قرقيزستان 61033900 ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 5,508 2,811,777,932 Rls. 82,605 $
91 2 1396 مشهد قرقيزستان 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 60,588 2,805,382,065 Rls. 86,487 $
92 6 1396 مشهد قرقيزستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 25,553 2,772,771,601 Rls. 83,900 $
93 7 1396 مشهد قرقيزستان 34011150 صابون رختشويي 87,818 2,690,440,794 Rls. 79,035 $
94 1 1396 مشهد قرقيزستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 60,618 2,554,793,260 Rls. 78,803 $
95 12 1396 مشهد قرقيزستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 84,822 2,548,889,070 Rls. 67,858 $
96 8 1396 مشهد قرقيزستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 89,721 2,490,257,539 Rls. 71,777 $
97 4 1396 مشهد قرقيزستان 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 37,930 2,468,407,230 Rls. 75,902 $
98 6 1396 مشهد قرقيزستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 114,095 2,465,283,520 Rls. 74,229 $
99 2 1396 مشهد قرقيزستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 443,760 2,409,158,430 Rls. 74,247 $
100 4 1396 مشهد قرقيزستان 34012030 صابون چيپس 126,690 2,387,548,900 Rls. 73,480 $
مجموع کل
745,980,294,588 ريال
مجموع کل
21,577,914 دلار