آمار کل " صادرات به" کشور (قزاقستان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 مشهد قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 2,107,393 61,194,604,315 Rls. 1,697,463 $
2 9 1396 مشهد قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 2,098,434 58,112,521,417 Rls. 1,645,315 $
3 9 1396 مشهد قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 175,585 49,331,394,940 Rls. 1,396,880 $
4 11 1396 مشهد قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 165,975 48,864,639,760 Rls. 1,327,800 $
5 12 1396 مشهد قزاقستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 864,921 48,479,681,430 Rls. 1,297,381 $
6 9 1396 مشهد قزاقستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 823,540 47,009,763,432 Rls. 1,331,780 $
7 12 1396 مشهد قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 1,509,953 44,817,335,937 Rls. 1,198,353 $
8 2 1396 مشهد قزاقستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 812,726 43,211,596,017 Rls. 1,331,897 $
9 12 1396 مشهد قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 139,545 41,544,550,720 Rls. 1,111,160 $
10 8 1396 مشهد قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 1,458,581 39,916,755,562 Rls. 1,147,089 $
11 11 1396 مشهد قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 1,332,380 38,933,985,436 Rls. 1,057,204 $
12 7 1396 مشهد قزاقستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 569,626 33,811,539,321 Rls. 995,223 $
13 2 1396 مشهد قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 1,598,671 33,729,244,097 Rls. 1,039,625 $
14 7 1396 مشهد قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 1,207,459 30,516,232,853 Rls. 899,014 $
15 11 1396 مشهد قزاقستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 499,981 27,641,374,737 Rls. 749,969 $
16 8 1396 مشهد قزاقستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 500,964 26,348,893,193 Rls. 759,027 $
17 9 1396 مشهد قزاقستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 247,861 26,277,937,137 Rls. 743,583 $
18 10 1396 مشهد قزاقستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 478,331 25,854,010,391 Rls. 717,495 $
19 2 1396 مشهد قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 81,234 24,830,356,596 Rls. 765,354 $
20 11 1396 مشهد قزاقستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 809,972 24,046,484,648 Rls. 652,491 $
21 10 1396 مشهد قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 83,530 23,906,912,800 Rls. 662,240 $
22 9 1396 مشهد قزاقستان 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 84,066 23,773,452,128 Rls. 672,528 $
23 10 1396 مشهد قزاقستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 795,986 23,097,551,168 Rls. 640,185 $
24 9 1396 مشهد قزاقستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 807,015 22,801,159,363 Rls. 645,609 $
25 8 1396 مشهد قزاقستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 591,396 22,778,896,646 Rls. 657,197 $
26 1 1396 مشهد قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 1,019,412 21,580,952,612 Rls. 665,478 $
27 12 1396 مشهد قزاقستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 188,612 21,012,282,498 Rls. 565,836 $
28 7 1396 مشهد قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 76,050 20,626,857,110 Rls. 603,587 $
29 8 1396 مشهد قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 73,700 20,567,928,000 Rls. 589,600 $
30 3 1396 مشهد قزاقستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 322,439 18,833,265,690 Rls. 580,437 $
31 5 1396 مشهد قزاقستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 682,544 17,621,804,822 Rls. 537,650 $
32 4 1396 مشهد قزاقستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 652,533 16,993,870,041 Rls. 522,017 $
33 3 1396 مشهد قزاقستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 494,294 14,111,831,074 Rls. 434,900 $
34 11 1396 مشهد قزاقستان 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 317,480 14,028,842,840 Rls. 380,228 $
35 11 1396 مشهد قزاقستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 125,956 13,982,508,714 Rls. 377,868 $
36 3 1396 مشهد قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 662,299 13,969,521,301 Rls. 430,495 $
37 1 1396 مشهد قزاقستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 275,942 13,542,954,396 Rls. 417,637 $
38 7 1396 مشهد قزاقستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 496,000 13,455,536,352 Rls. 396,801 $
39 12 1396 مشهد قزاقستان 08081000 سيب , تازه 711,179 13,273,982,047 Rls. 355,587 $
40 5 1396 مشهد قزاقستان 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 250,000 13,098,800,000 Rls. 400,000 $
41 12 1396 مشهد قزاقستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 115,546 12,991,156,620 Rls. 346,638 $
42 5 1396 مشهد قزاقستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 154,718 12,696,609,365 Rls. 386,795 $
43 4 1396 مشهد قزاقستان 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 227,500 11,849,080,000 Rls. 364,000 $
44 4 1396 مشهد قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 38,238 10,897,766,885 Rls. 334,583 $
45 2 1396 مشهد قزاقستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 352,759 10,882,539,738 Rls. 335,400 $
46 6 1396 مشهد قزاقستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 410,128 10,850,087,601 Rls. 328,102 $
47 12 1396 مشهد قزاقستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 364,360 10,679,287,620 Rls. 285,364 $
48 7 1396 مشهد قزاقستان 41151000 چرم دوباره ساخته شده برا ساس چرم ياا لياف چرم به شکل صفحه ورق يا نوا رحتي به صورت رول 62,165 10,507,006,625 Rls. 310,825 $
49 7 1396 مشهد قزاقستان 32041610 --- گرانول مستربچ 102,100 10,387,310,355 Rls. 305,760 $
50 3 1396 مشهد قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 36,006 10,235,276,780 Rls. 315,370 $
51 6 1396 مشهد قزاقستان 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 187,500 9,924,900,000 Rls. 300,000 $
52 12 1396 مشهد قزاقستان 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 195,170 9,294,196,128 Rls. 249,522 $
53 4 1396 مشهد قزاقستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 114,448 9,292,334,910 Rls. 286,120 $
54 1 1396 مشهد قزاقستان 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 175,000 9,079,976,000 Rls. 280,000 $
55 9 1396 مشهد قزاقستان 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 198,250 8,810,871,300 Rls. 249,700 $
56 9 1396 مشهد قزاقستان 32041610 --- گرانول مستربچ 81,948 8,728,910,016 Rls. 245,844 $
57 2 1396 مشهد قزاقستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 103,148 8,700,051,452 Rls. 268,135 $
58 11 1396 مشهد قزاقستان 08081000 سيب , تازه 469,812 8,656,316,304 Rls. 234,904 $
59 10 1396 مشهد قزاقستان 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 202,880 8,317,897,712 Rls. 230,858 $
60 3 1396 مشهد قزاقستان 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 152,500 7,918,184,000 Rls. 244,000 $
61 9 1396 مشهد قزاقستان 41151000 چرم دوباره ساخته شده برا ساس چرم ياا لياف چرم به شکل صفحه ورق يا نوا رحتي به صورت رول 39,960 7,080,789,480 Rls. 199,800 $
62 12 1396 مشهد قزاقستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 72,580 6,456,240,450 Rls. 172,014 $
63 4 1396 مشهد قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 289,753 6,435,696,130 Rls. 197,914 $
64 6 1396 مشهد قزاقستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 63,660 6,380,232,309 Rls. 190,980 $
65 11 1396 مشهد قزاقستان 41151000 چرم دوباره ساخته شده برا ساس چرم ياا لياف چرم به شکل صفحه ورق يا نوا رحتي به صورت رول 34,327 6,335,659,160 Rls. 171,635 $
66 7 1396 مشهد قزاقستان 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 137,000 6,140,871,500 Rls. 180,700 $
67 2 1396 مشهد قزاقستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 255,830 6,020,870,401 Rls. 185,554 $
68 9 1396 مشهد قزاقستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 254,183 5,856,786,009 Rls. 165,321 $
69 4 1396 مشهد قزاقستان 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 53,696 5,844,841,040 Rls. 179,896 $
70 9 1396 مشهد قزاقستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 69,998 5,843,680,680 Rls. 165,535 $
71 11 1396 مشهد قزاقستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 51,706 5,745,099,072 Rls. 155,118 $
72 9 1396 مشهد قزاقستان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 212,098 5,240,625,576 Rls. 148,469 $
73 2 1396 مشهد قزاقستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 52,611 5,119,313,355 Rls. 157,765 $
74 5 1396 مشهد قزاقستان 41151000 چرم دوباره ساخته شده برا ساس چرم ياا لياف چرم به شکل صفحه ورق يا نوا رحتي به صورت رول 31,226 5,108,379,670 Rls. 156,130 $
75 4 1396 مشهد قزاقستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 62,220 5,054,597,250 Rls. 155,550 $
76 5 1396 مشهد قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 235,645 5,015,407,512 Rls. 153,168 $
77 4 1396 مشهد قزاقستان 41151000 چرم دوباره ساخته شده برا ساس چرم ياا لياف چرم به شکل صفحه ورق يا نوا رحتي به صورت رول 29,781 4,839,311,100 Rls. 148,905 $
78 4 1396 مشهد قزاقستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 62,500 4,812,847,875 Rls. 148,125 $
79 3 1396 مشهد قزاقستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 58,752 4,765,374,720 Rls. 146,880 $
80 11 1396 مشهد قزاقستان 32041610 --- گرانول مستربچ 94,742 4,716,081,132 Rls. 127,626 $
81 12 1396 مشهد قزاقستان 32041610 --- گرانول مستربچ 89,395 4,513,783,015 Rls. 120,641 $
82 7 1396 مشهد قزاقستان 61121200 گرمکن ورزشي بصورت دست, کشباف ياقلاب باف, ا زا لياف سنتتيک. 5,007 4,441,158,930 Rls. 130,182 $
83 3 1396 مشهد قزاقستان 41151000 چرم دوباره ساخته شده برا ساس چرم ياا لياف چرم به شکل صفحه ورق يا نوا رحتي به صورت رول 26,907 4,364,853,540 Rls. 134,535 $
84 2 1396 مشهد قزاقستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 38,909 4,165,752,541 Rls. 128,398 $
85 1 1396 مشهد قزاقستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 155,441 4,033,283,854 Rls. 124,353 $
86 2 1396 مشهد قزاقستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 20,867 4,025,880,180 Rls. 124,068 $
87 11 1396 مشهد قزاقستان 34011150 صابون رختشويي 119,554 3,965,967,280 Rls. 107,323 $
88 11 1396 مشهد قزاقستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 45,000 3,916,294,650 Rls. 106,650 $
89 8 1396 مشهد قزاقستان 41151000 چرم دوباره ساخته شده برا ساس چرم ياا لياف چرم به شکل صفحه ورق يا نوا رحتي به صورت رول 21,692 3,735,891,630 Rls. 108,460 $
90 6 1396 مشهد قزاقستان 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 5,140 3,613,303,071 Rls. 108,715 $
91 6 1396 مشهد قزاقستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 54,581 3,592,630,582 Rls. 109,162 $
92 5 1396 مشهد قزاقستان 61033900 ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 4,149 3,528,019,170 Rls. 107,874 $
93 7 1396 مشهد قزاقستان 34011150 صابون رختشويي 115,526 3,522,652,770 Rls. 103,974 $
94 1 1396 مشهد قزاقستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 45,000 3,459,512,700 Rls. 106,650 $
95 11 1396 مشهد قزاقستان 34012030 صابون چيپس 128,960 3,407,472,730 Rls. 92,206 $
96 10 1396 مشهد قزاقستان 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 37,044 3,405,885,816 Rls. 94,461 $
97 12 1396 مشهد قزاقستان 41151000 چرم دوباره ساخته شده برا ساس چرم ياا لياف چرم به شکل صفحه ورق يا نوا رحتي به صورت رول 18,232 3,390,928,890 Rls. 91,160 $
98 7 1396 مشهد قزاقستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 40,000 3,234,102,000 Rls. 94,800 $
99 10 1396 مشهد قزاقستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 17,758 3,201,412,240 Rls. 88,790 $
100 10 1396 مشهد قزاقستان 32041610 --- گرانول مستربچ 27,565 3,000,918,855 Rls. 82,695 $
مجموع کل
1,525,563,979,817 ريال
مجموع کل
43,774,085 دلار