آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 مشهد چين 09102090 زعفران به صورت فله 2,040 103,264,162,560 Rls. 3,182,400 $
2 4 1396 مشهد چين 09102090 زعفران به صورت فله 1,613 82,050,677,295 Rls. 2,523,541 $
3 2 1396 مشهد چين 09102090 زعفران به صورت فله 1,104 55,877,103,360 Rls. 1,722,240 $
4 12 1396 مشهد چين 09102090 زعفران به صورت فله 864 50,168,626,560 Rls. 1,347,840 $
5 9 1396 مشهد چين 09102090 زعفران به صورت فله 792 47,016,165,960 Rls. 1,328,520 $
6 10 1396 مشهد چين 09102090 زعفران به صورت فله 648 36,600,950,880 Rls. 1,010,880 $
7 8 1396 مشهد چين 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 204 11,178,647,364 Rls. 318,036 $
8 11 1396 مشهد چين 09102090 زعفران به صورت فله 192 10,948,654,080 Rls. 299,520 $
9 7 1396 مشهد چين 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليدشده ا زحدا کثر50 %خمير بکر(pulp virgin) 348,500 5,222,437,804 Rls. 153,082 $
10 11 1396 مشهد چين 51011100 پشم چ?ده شده 39,700 5,134,676,750 Rls. 138,950 $
11 9 1396 مشهد چين 51022000 موي زبر حيوا ن , حلاجي نشده و شانه نزده. 51,680 3,304,038,906 Rls. 93,621 $
12 10 1396 مشهد چين 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 82,900 2,964,504,000 Rls. 82,900 $
13 6 1396 مشهد چين 09102090 زعفران به صورت فله 51 2,648,631,960 Rls. 79,560 $
14 2 1396 مشهد چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 8,407 2,621,182,423 Rls. 80,813 $
15 3 1396 مشهد چين 51022000 موي زبر حيوا ن , حلاجي نشده و شانه نزده. 85,090 2,175,264,438 Rls. 67,035 $
16 12 1396 مشهد چين 51011100 پشم چ?ده شده 14,400 1,885,716,000 Rls. 50,400 $
17 7 1396 مشهد چين 51011100 پشم چ?ده شده 20,468 1,626,944,350 Rls. 47,690 $
18 4 1396 مشهد چين 51022000 موي زبر حيوا ن , حلاجي نشده و شانه نزده. 52,920 1,612,648,025 Rls. 49,552 $
19 7 1396 مشهد چين 51022000 موي زبر حيوا ن , حلاجي نشده و شانه نزده. 51,450 1,582,847,854 Rls. 46,782 $
20 8 1396 مشهد چين 51011100 پشم چ?ده شده 17,520 1,405,174,884 Rls. 40,822 $
21 6 1396 مشهد چين 51011100 پشم چ?ده شده 17,560 1,351,831,600 Rls. 40,915 $
22 4 1396 مشهد چين 51011100 پشم چ?ده شده 16,800 1,273,941,480 Rls. 39,144 $
23 6 1396 مشهد چين 51022000 موي زبر حيوا ن , حلاجي نشده و شانه نزده. 35,280 1,193,813,820 Rls. 35,923 $
24 1 1396 مشهد چين 51022000 موي زبر حيوا ن , حلاجي نشده و شانه نزده. 36,630 1,044,530,818 Rls. 32,206 $
25 5 1396 مشهد چين 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 10,675 1,002,425,400 Rls. 30,600 $
26 5 1396 مشهد چين 51022000 موي زبر حيوا ن , حلاجي نشده و شانه نزده. 30,090 921,477,659 Rls. 28,111 $
27 5 1396 مشهد چين 51011100 پشم چ?ده شده 10,590 808,328,325 Rls. 24,675 $
28 8 1396 مشهد چين 51022000 موي زبر حيوا ن , حلاجي نشده و شانه نزده. 11,400 318,334,656 Rls. 9,248 $
29 10 1396 مشهد چين 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 986 310,908,453 Rls. 8,627 $
30 9 1396 مشهد چين 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 14 274,957,800 Rls. 7,800 $
31 6 1396 مشهد چين 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 4 206,841,884 Rls. 6,236 $
32 10 1396 مشهد چين 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 4,800 190,285,920 Rls. 5,280 $
33 7 1396 مشهد چين 09102090 زعفران به صورت فله 3 160,168,986 Rls. 4,703 $
34 9 1396 مشهد چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 200 96,636,441 Rls. 2,739 $
35 10 1396 مشهد چين 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 2,903 83,682,558 Rls. 2,322 $
36 12 1396 مشهد چين 13019020 آنغوزه ( تلخ و شيرين ) 200 74,598,000 Rls. 2,000 $
37 3 1396 مشهد چين 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 190 30,497,360 Rls. 940 $
38 9 1396 مشهد چين 13019020 آنغوزه ( تلخ و شيرين ) 100 28,200,800 Rls. 800 $
39 10 1396 مشهد چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 42 17,739,552 Rls. 492 $
40 9 1396 مشهد چين 87149990 سايرا جزا وقطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور درجاي ديگر 12 3,558,900 Rls. 100 $
41 11 1396 مشهد چين 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 31 3,415,053 Rls. 93 $
مجموع کل
438,685,230,918 ريال
مجموع کل
12,947,138 دلار
[1]