آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 27111190 گاز طبيعي مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 2,844,191,175 21,000,000,000,000 Rls. 567,111,218 $
2 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 32041610 --- گرانول مستربچ 22,500 255,535,875 Rls. 7,875 $
مجموع کل
21,000,255,535,875 ريال
مجموع کل
567,119,093 دلار
[1]