آمار کل " صادرات به" کشور (كويت) گمرک (منطقه ازاد اروند(خرمشهر))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 10,553,941 126,329,043,784 Rls. 3,709,835 $
2 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 9,059,666 121,509,323,796 Rls. 3,321,684 $
3 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 7,728,911 96,102,985,723 Rls. 2,699,170 $
4 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 9,211,581 94,269,885,388 Rls. 2,906,182 $
5 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 6,906,434 91,710,327,894 Rls. 2,700,013 $
6 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 7,896,324 90,642,550,505 Rls. 2,697,348 $
7 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 6,466,542 81,467,609,182 Rls. 2,196,334 $
8 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 8,118,962 74,044,959,278 Rls. 2,270,726 $
9 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 5,180,440 61,369,999,466 Rls. 1,861,066 $
10 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 4,183,766 52,934,004,250 Rls. 1,632,391 $
11 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 3,570,412 31,868,245,749 Rls. 983,081 $
12 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 1,704,245 31,677,635,350 Rls. 852,122 $
13 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 716,132 21,747,536,960 Rls. 603,160 $
14 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 2,596,080 21,512,137,332 Rls. 662,881 $
15 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 25171090 سايرسنگهاي خردشده بجزدولوميت از انواع برا ي بتن ريزي سنگ ريزي راهها ساير بالاست ها 21,437,186 21,485,137,779 Rls. 585,193 $
16 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 63,502 20,110,261,794 Rls. 584,227 $
17 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 1,592,650 19,101,866,262 Rls. 589,244 $
18 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 25171020 دولوميت خردشده يا بريده شده 4,328,397 17,490,753,792 Rls. 519,398 $
19 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 25174900 دا نه دا نه ها(granules) ,ترا شه ها و پودرسنگ ها (باستثناي مرمر) 7,849,905 16,915,461,577 Rls. 466,847 $
20 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 113,855 16,875,095,626 Rls. 455,419 $
21 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 25202000 ک گچ 12,752,101 16,579,931,401 Rls. 446,321 $
22 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 25171020 دولوميت خردشده يا بريده شده 4,097,970 16,274,340,428 Rls. 492,025 $
23 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 25202000 ک گچ 14,097,348 15,993,381,899 Rls. 493,112 $
24 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 25174900 دا نه دا نه ها(granules) ,ترا شه ها و پودرسنگ ها (باستثناي مرمر) 12,042,501 15,023,208,404 Rls. 420,786 $
25 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 98,887 14,524,991,550 Rls. 395,550 $
26 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 1,191,684 14,297,146,812 Rls. 441,333 $
27 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 1,544,699 14,141,585,976 Rls. 379,888 $
28 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 1,163,980 14,034,741,590 Rls. 431,402 $
29 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 25171020 دولوميت خردشده يا بريده شده 2,865,837 12,783,222,446 Rls. 343,900 $
30 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 25202000 ک گچ 11,166,685 12,659,124,287 Rls. 390,808 $
31 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 25202000 ک گچ 9,789,557 12,463,245,845 Rls. 342,349 $
32 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 931,870 12,278,210,343 Rls. 345,137 $
33 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 25171090 سايرسنگهاي خردشده بجزدولوميت از انواع برا ي بتن ريزي سنگ ريزي راهها ساير بالاست ها 9,809,278 12,259,059,736 Rls. 343,324 $
34 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 25171020 دولوميت خردشده يا بريده شده 2,710,144 11,827,222,248 Rls. 325,217 $
35 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 25202000 ک گچ 10,618,229 11,572,199,499 Rls. 345,093 $
36 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 25202000 ک گچ 10,291,727 11,555,482,251 Rls. 331,876 $
37 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 813,886 11,008,784,321 Rls. 302,594 $
38 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 544,702 10,994,422,004 Rls. 295,564 $
39 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 25171020 دولوميت خردشده يا بريده شده 2,541,883 10,412,498,854 Rls. 305,024 $
40 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 25171020 دولوميت خردشده يا بريده شده 2,408,354 10,321,696,929 Rls. 289,002 $
41 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 25174900 دا نه دا نه ها(granules) ,ترا شه ها و پودرسنگ ها (باستثناي مرمر) 8,578,905 10,174,361,026 Rls. 300,259 $
42 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 89,531 10,168,277,664 Rls. 313,385 $
43 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 25171020 دولوميت خردشده يا بريده شده 2,470,152 9,613,086,480 Rls. 296,417 $
44 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 25202000 ک گچ 7,765,118 9,504,120,279 Rls. 271,776 $
45 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 11,117,337 9,015,868,587 Rls. 277,933 $
46 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 25202000 ک گچ 8,165,132 8,922,661,608 Rls. 259,971 $
47 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 25171020 دولوميت خردشده يا بريده شده 2,405,690 8,808,152,724 Rls. 271,747 $
48 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 25171020 دولوميت خردشده يا بريده شده 2,223,826 8,658,720,816 Rls. 266,859 $
49 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 25202000 ک گچ 7,337,437 8,388,499,138 Rls. 256,815 $
50 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 603,776 8,147,409,116 Rls. 219,176 $
51 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 25202000 ک گچ 7,012,558 7,956,822,642 Rls. 245,438 $
52 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 25202000 ک گچ 6,602,728 7,798,462,055 Rls. 235,906 $
53 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 587,013 7,456,310,344 Rls. 218,126 $
54 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 373,132 7,169,950,346 Rls. 194,773 $
55 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 381,329 7,152,166,691 Rls. 198,961 $
56 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 63,384 7,046,006,475 Rls. 200,945 $
57 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 25202000 ک گچ 6,930,771 6,981,987,088 Rls. 215,035 $
58 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 542,091 6,825,268,035 Rls. 200,775 $
59 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 495,433 6,100,910,263 Rls. 185,512 $
60 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 50,420 6,074,450,340 Rls. 176,470 $
61 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 317,153 5,819,304,672 Rls. 165,550 $
62 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 25174900 دا نه دا نه ها(granules) ,ترا شه ها و پودرسنگ ها (باستثناي مرمر) 4,639,606 5,753,607,532 Rls. 164,575 $
63 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 25171020 دولوميت خردشده يا بريده شده 1,440,435 5,664,453,185 Rls. 172,852 $
64 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 30,000 5,612,250,000 Rls. 150,000 $
65 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 39,107 5,567,187,270 Rls. 156,430 $
66 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 22011000 آبکمعدني و آب گازدار شده 147,332 5,528,847,475 Rls. 162,065 $
67 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 25174900 دا نه دا نه ها(granules) ,ترا شه ها و پودرسنگ ها (باستثناي مرمر) 4,699,713 5,333,145,905 Rls. 164,488 $
68 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 12149000 ساير محصولات علوفه ا ي , که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند حتي به هم فشرده به شكل حبه 279,693 5,029,114,591 Rls. 137,221 $
69 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 397,909 4,780,584,556 Rls. 147,374 $
70 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 12149000 ساير محصولات علوفه ا ي , که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند حتي به هم فشرده به شكل حبه 271,574 4,768,699,587 Rls. 141,367 $
71 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 14,065 4,296,548,070 Rls. 126,585 $
72 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 43,269 4,265,416,484 Rls. 131,493 $
73 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 12149000 ساير محصولات علوفه ا ي , که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند حتي به هم فشرده به شكل حبه 263,547 4,229,934,372 Rls. 128,593 $
74 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 25,760 4,085,020,800 Rls. 115,920 $
75 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 28365000 کربنات کلسيم 987,865 3,843,164,060 Rls. 118,543 $
76 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 499,124 3,746,065,805 Rls. 109,807 $
77 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 279,345 3,688,479,549 Rls. 103,641 $
78 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 1,022,807 3,658,554,300 Rls. 98,922 $
79 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 12130000 كاه و پوست غلات، آمادهکنشده، حتي قطعهکقطعه شده، آسيابکشده، فشرده شده (Pressed) يا به هم فشرده به شكل حبه. 244,752 3,448,752,105 Rls. 95,695 $
80 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 174,384 3,448,527,632 Rls. 101,811 $
81 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 12079900 -- ساير دانه ها وميوه هاي روغني، حتي خرد شده 38,644 3,437,709,890 Rls. 105,985 $
82 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 4,132,600 3,352,468,435 Rls. 103,315 $
83 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 266,659 3,166,238,655 Rls. 95,055 $
84 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 25174900 دا نه دا نه ها(granules) ,ترا شه ها و پودرسنگ ها (باستثناي مرمر) 2,772,836 3,148,620,167 Rls. 97,048 $
85 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 25171020 دولوميت خردشده يا بريده شده 715,551 3,025,746,108 Rls. 85,866 $
86 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 25171010 قلوه سنگ, ريگ, ريگ هاي صاف وسنگ چخماق 2,587,269 3,001,096,094 Rls. 90,554 $
87 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 12149000 ساير محصولات علوفه ا ي , که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند حتي به هم فشرده به شكل حبه 166,906 2,842,700,042 Rls. 87,123 $
88 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 160,333 2,808,568,620 Rls. 86,580 $
89 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 12130000 كاه و پوست غلات، آمادهکنشده، حتي قطعهکقطعه شده، آسيابکشده، فشرده شده (Pressed) يا به هم فشرده به شكل حبه. 203,134 2,777,095,125 Rls. 79,425 $
90 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 213,691 2,764,193,040 Rls. 79,056 $
91 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 12149000 ساير محصولات علوفه ا ي , که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند حتي به هم فشرده به شكل حبه 169,650 2,680,512,983 Rls. 78,862 $
92 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 171,310 2,630,304,862 Rls. 79,562 $
93 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 07119000 ساير سبزيجات؛ مخلوط سبزيجات محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 67,210 2,617,035,769 Rls. 80,650 $
94 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 23,842 2,504,100,879 Rls. 66,985 $
95 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 2,174,423 2,468,445,187 Rls. 76,104 $
96 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 200,320 2,410,530,570 Rls. 74,193 $
97 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 28365000 کربنات کلسيم 927,646 2,381,505,201 Rls. 74,211 $
98 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 1,832,659 2,341,637,010 Rls. 64,143 $
99 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 70161000 مکعب بزرگ, کوچک وسايرشيشه آلات, برا ي موزائيك ياتزئين از شيشه 170,491 2,229,271,080 Rls. 63,145 $
100 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 25120000 خاک سيليسي سنگوا ره (کيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاک هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك 1,610,398 2,088,511,656 Rls. 56,364 $
مجموع کل
1,679,376,759,350 ريال
مجموع کل
48,880,063 دلار