آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (منطقه ازاد بندر انزلي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 948,865 37,486,189,339 Rls. 1,078,952 $
2 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 573,825 29,563,288,130 Rls. 909,314 $
3 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 680,000 28,436,933,200 Rls. 773,200 $
4 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 555,200 24,495,982,750 Rls. 748,120 $
5 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 490,440 20,815,181,496 Rls. 589,884 $
6 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 178,106 20,792,927,723 Rls. 587,750 $
7 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 480,000 19,648,038,400 Rls. 544,800 $
8 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 142,111 17,499,439,402 Rls. 468,966 $
9 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 300,500 15,600,195,200 Rls. 480,800 $
10 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 275,000 14,278,238,000 Rls. 440,296 $
11 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 270,000 14,013,344,000 Rls. 431,857 $
12 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 337,250 12,479,778,175 Rls. 368,575 $
13 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 43,000 12,277,700,750 Rls. 348,750 $
14 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 219,018 11,389,243,693 Rls. 328,526 $
15 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 102,134 10,930,575,977 Rls. 336,876 $
16 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 229,530 10,043,755,525 Rls. 269,283 $
17 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 82,140 9,962,525,562 Rls. 271,062 $
18 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 378,155 9,951,918,222 Rls. 287,676 $
19 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 91,765 9,928,543,872 Rls. 302,824 $
20 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 389,300 9,637,144,310 Rls. 273,110 $
21 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 82,470 9,117,450,431 Rls. 270,424 $
22 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 372,065 8,452,687,008 Rls. 260,492 $
23 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 327,210 8,441,010,437 Rls. 229,447 $
24 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 70,855 8,048,603,673 Rls. 233,822 $
25 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 72,626 7,773,902,414 Rls. 239,573 $
26 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 182,657 7,734,816,201 Rls. 238,369 $
27 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 305,000 7,437,927,700 Rls. 213,500 $
28 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 318,660 7,333,271,083 Rls. 226,003 $
29 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 178,250 7,298,160,000 Rls. 219,825 $
30 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08105000 کيوي، تازه 259,402 7,152,288,802 Rls. 220,416 $
31 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 180,270 7,136,286,578 Rls. 191,166 $
32 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 295,350 6,564,268,183 Rls. 197,378 $
33 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 221,555 6,012,705,716 Rls. 170,274 $
34 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 68010000 سنگ براي سنگفرش، سنگ براي كنار پيادهکرو و سنگ به صورت لوح براي سنگفرش، از سنگ طبيعي (باستثناي سنگ لوح). 635,032 5,707,797,953 Rls. 175,890 $
35 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 107,748 5,693,486,436 Rls. 161,622 $
36 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 122,177 5,664,808,433 Rls. 167,254 $
37 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 124,500 5,251,222,860 Rls. 161,850 $
38 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 202,085 5,120,451,706 Rls. 150,858 $
39 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 185,000 5,054,843,500 Rls. 134,900 $
40 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 40,865 4,489,441,160 Rls. 134,854 $
41 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 41,569 4,464,448,246 Rls. 137,178 $
42 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 9,060 4,451,948,100 Rls. 135,900 $
43 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 41,017 4,387,974,050 Rls. 135,356 $
44 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 7,733 4,312,114,125 Rls. 115,995 $
45 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 170,895 4,081,058,047 Rls. 119,627 $
46 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 155,550 3,952,114,115 Rls. 109,685 $
47 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 7,860 3,925,008,900 Rls. 117,900 $
48 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 12,000 3,525,216,000 Rls. 96,000 $
49 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 60,462 3,291,158,277 Rls. 90,693 $
50 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 124,120 3,238,354,080 Rls. 90,558 $
51 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 8,000 3,119,520,000 Rls. 96,000 $
52 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 76,442 2,915,487,000 Rls. 87,586 $
53 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 10,000 2,857,662,500 Rls. 87,500 $
54 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 76,000 2,839,132,000 Rls. 76,000 $
55 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 62,100 2,618,719,740 Rls. 80,730 $
56 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 279,018 2,604,470,437 Rls. 80,260 $
57 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 279,548 2,601,881,143 Rls. 80,184 $
58 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08105000 کيوي، تازه 108,803 2,573,013,177 Rls. 79,327 $
59 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 76,000 2,525,480,000 Rls. 76,000 $
60 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 48,900 2,380,230,230 Rls. 69,822 $
61 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 80,825 2,377,319,900 Rls. 64,660 $
62 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 40,000 2,371,456,000 Rls. 64,000 $
63 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 20029010 رب گوجه فرنگي 50,022 2,177,769,025 Rls. 66,426 $
64 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 106,312 2,153,256,527 Rls. 66,411 $
65 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 57,000 2,048,922,000 Rls. 57,000 $
66 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 57,000 1,979,857,000 Rls. 57,000 $
67 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 57,000 1,864,185,000 Rls. 57,000 $
68 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 57,000 1,849,707,000 Rls. 57,000 $
69 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 186,138 1,746,112,950 Rls. 52,450 $
70 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 185,900 1,725,944,870 Rls. 52,585 $
71 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 186,283 1,711,867,715 Rls. 52,686 $
72 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 34,130 1,701,101,365 Rls. 48,205 $
73 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 8,265 1,662,752,700 Rls. 49,590 $
74 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 38,067 1,607,201,426 Rls. 49,487 $
75 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,577,021,400 Rls. 48,600 $
76 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 98,825 1,552,107,241 Rls. 47,832 $
77 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 3,891 1,519,236,075 Rls. 40,605 $
78 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 122,918 1,498,613,962 Rls. 44,695 $
79 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 38,250 1,448,305,650 Rls. 42,075 $
80 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 55039000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, که درجاي ديگرگفته نشده, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 20,281 1,425,741,857 Rls. 40,563 $
81 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 5,000 1,398,600,000 Rls. 40,000 $
82 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 60,000 1,381,035,200 Rls. 42,600 $
83 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 20029010 رب گوجه فرنگي 40,480 1,366,945,642 Rls. 41,938 $
84 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 68010000 سنگ براي سنگفرش، سنگ براي كنار پيادهکرو و سنگ به صورت لوح براي سنگفرش، از سنگ طبيعي (باستثناي سنگ لوح). 152,539 1,311,136,355 Rls. 40,406 $
85 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 20,000 1,302,042,000 Rls. 34,800 $
86 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 169,160 1,253,610,928 Rls. 33,832 $
87 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 20,000 1,244,448,000 Rls. 34,800 $
88 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 32,100 1,219,416,000 Rls. 33,000 $
89 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 110,569 1,145,604,755 Rls. 30,699 $
90 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 68010000 سنگ براي سنگفرش، سنگ براي كنار پيادهکرو و سنگ به صورت لوح براي سنگفرش، از سنگ طبيعي (باستثناي سنگ لوح). 347,442 1,127,625,289 Rls. 32,240 $
91 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 20029090 گوجه فرنگي آماده يا محفوظ شده غيرمذکور درجاي ديگر بجزدرسرکه يادرجوهر سرکه 23,232 1,085,203,020 Rls. 33,396 $
92 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 20,000 1,076,974,800 Rls. 33,190 $
93 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 116,012 1,061,830,156 Rls. 32,740 $
94 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 20029010 رب گوجه فرنگي 22,070 1,029,540,426 Rls. 31,726 $
95 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 18,320 973,330,008 Rls. 27,352 $
96 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 68010000 سنگ براي سنگفرش، سنگ براي كنار پيادهکرو و سنگ به صورت لوح براي سنگفرش، از سنگ طبيعي (باستثناي سنگ لوح). 15,730 970,451,968 Rls. 29,258 $
97 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 39011050 ک ک ک گريد بادي: 23,761 945,747,697 Rls. 28,513 $
98 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 14049020 وسمه 19,000 942,545,730 Rls. 25,270 $
99 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 21,000 908,844,300 Rls. 27,300 $
100 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 24011000 توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده 25,174 898,253,633 Rls. 27,691 $
مجموع کل
600,023,029,737 ريال
مجموع کل
17,520,460 دلار