آمار کل " صادرات به" کشور (آلمان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 246,200 66,297,145,800 Rls. 1,839,200 $
2 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 227,500 61,100,529,300 Rls. 1,883,050 $
3 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 111,875 58,051,563,750 Rls. 1,608,750 $
4 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 214,500 58,000,362,000 Rls. 1,572,900 $
5 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 179,799 48,252,082,600 Rls. 1,392,250 $
6 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 147,500 41,871,323,875 Rls. 1,286,350 $
7 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 138,000 39,460,827,000 Rls. 1,216,500 $
8 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان آلمان 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 43,750 35,568,750,000 Rls. 1,093,750 $
9 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 67,000 31,979,387,250 Rls. 904,500 $
10 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 113,000 30,566,966,700 Rls. 863,300 $
11 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 109,500 29,232,582,750 Rls. 782,250 $
12 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 44,375 28,691,615,625 Rls. 884,375 $
13 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 39,375 27,651,213,750 Rls. 801,875 $
14 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 21,875 18,460,859,375 Rls. 546,875 $
15 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان آلمان 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 21,875 17,998,203,125 Rls. 546,875 $
16 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان آلمان 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 21,875 17,885,546,875 Rls. 546,875 $
17 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 21,875 17,742,812,500 Rls. 546,875 $
18 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان آلمان 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 21,875 14,732,156,250 Rls. 393,750 $
19 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان آلمان 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 21,875 14,637,656,250 Rls. 393,750 $
20 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان آلمان 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 21,875 14,549,850,000 Rls. 393,750 $
21 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان آلمان 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 21,875 13,880,081,250 Rls. 393,750 $
22 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 48,000 13,626,480,000 Rls. 420,000 $
23 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 27,900 13,601,520,000 Rls. 418,500 $
24 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 22,500 11,037,937,500 Rls. 337,500 $
25 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 11,000 5,487,777,000 Rls. 148,500 $
26 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان آلمان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 18,467 887,143,616 Rls. 24,008 $
27 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان آلمان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 2,000 59,123,200 Rls. 1,600 $
مجموع کل
731,311,497,341 ريال
مجموع کل
21,241,658 دلار
[1]