آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 392,800 109,332,374,060 Rls. 2,976,760 $
2 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 303,500 85,507,011,500 Rls. 2,285,000 $
3 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 251,650 69,038,288,750 Rls. 1,986,150 $
4 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 189,000 50,352,967,100 Rls. 1,428,300 $
5 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 150,000 40,327,482,900 Rls. 1,125,500 $
6 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 110,000 33,141,560,800 Rls. 1,021,400 $
7 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 108,500 32,150,243,125 Rls. 949,375 $
8 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 49,000 23,309,937,000 Rls. 661,500 $
9 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 45,500 22,603,765,500 Rls. 650,250 $
10 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 36,000 17,824,347,000 Rls. 486,000 $
11 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 35,000 16,944,552,000 Rls. 472,500 $
12 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 29,000 14,849,505,000 Rls. 435,000 $
13 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 47,000 13,342,551,250 Rls. 411,250 $
14 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 46,000 13,056,295,000 Rls. 402,500 $
15 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 20,000 9,733,200,000 Rls. 300,000 $
16 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 72027000 فروموليبدن. 20,000 8,232,374,600 Rls. 240,200 $
17 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 72027000 فروموليبدن. 20,000 7,909,703,400 Rls. 215,400 $
18 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 72027000 فروموليبدن. 20,000 7,766,880,000 Rls. 220,000 $
19 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 72027000 فروموليبدن. 20,000 4,658,329,800 Rls. 142,200 $
20 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 72027000 فروموليبدن. 20,000 4,612,825,800 Rls. 142,200 $
21 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 3,006 1,529,700,795 Rls. 40,581 $
مجموع کل
586,223,895,380 ريال
مجموع کل
16,592,066 دلار
[1]