آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 482,710 136,167,562,750 Rls. 3,854,825 $
2 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 406,462 121,276,192,840 Rls. 3,247,432 $
3 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 344,761 101,300,145,977 Rls. 3,122,461 $
4 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 10,214,004 76,890,554,640 Rls. 2,370,192 $
5 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 226,994 66,026,281,700 Rls. 2,034,925 $
6 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 213,000 62,248,085,100 Rls. 1,686,600 $
7 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 217,613 62,167,792,739 Rls. 1,727,301 $
8 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 7,849,542 60,446,852,088 Rls. 1,862,872 $
9 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 174,853 53,592,186,428 Rls. 1,636,117 $
10 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 172,700 52,238,352,500 Rls. 1,538,625 $
11 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 69074090 ک ک ک سا?ر 5,866,002 50,185,458,776 Rls. 1,360,616 $
12 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 69074090 ک ک ک سا?ر 6,200,618 47,449,515,248 Rls. 1,430,652 $
13 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 69074090 ک ک ک سا?ر 5,352,365 40,632,819,932 Rls. 1,248,348 $
14 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 69074090 ک ک ک سا?ر 5,048,671 38,845,423,820 Rls. 1,185,660 $
15 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 69074090 ک ک ک سا?ر 5,229,067 38,006,308,968 Rls. 1,122,348 $
16 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 130,573 37,752,652,717 Rls. 1,085,025 $
17 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 69074090 ک ک ک سا?ر 4,229,629 35,260,059,056 Rls. 979,592 $
18 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 69074090 ک ک ک سا?ر 4,497,030 35,005,451,176 Rls. 990,740 $
19 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 69074090 ک ک ک سا?ر 3,782,788 32,262,394,806 Rls. 866,830 $
20 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 3,970,716 30,805,982,848 Rls. 949,796 $
21 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 52,750 24,823,302,402 Rls. 712,841 $
22 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 48,150 24,245,282,475 Rls. 650,025 $
23 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 78,060 24,219,229,950 Rls. 746,775 $
24 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 69,069 20,965,434,770 Rls. 643,591 $
25 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 69074090 ک ک ک سا?ر 2,210,267 17,710,232,976 Rls. 505,508 $
26 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 27,500 13,380,637,500 Rls. 412,500 $
27 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 1,330,885 11,332,097,140 Rls. 302,252 $
28 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 32,922 9,489,746,721 Rls. 284,231 $
29 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 11,000 5,233,194,000 Rls. 148,500 $
30 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 10,000 5,117,250,000 Rls. 150,000 $
31 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 10,000 4,899,015,000 Rls. 135,000 $
32 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 6,500 3,213,027,000 Rls. 87,750 $
مجموع کل
1,343,188,524,043 ريال
مجموع کل
39,079,930 دلار
[1]