آمار کل " صادرات به" کشور (قزاقستان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 456,500 123,260,934,250 Rls. 3,539,600 $
2 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 294,900 79,070,344,890 Rls. 2,239,180 $
3 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 238,000 65,976,222,700 Rls. 1,827,300 $
4 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 158,750 45,714,424,124 Rls. 1,409,658 $
5 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 152,000 41,046,251,400 Rls. 1,115,400 $
6 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 103,000 29,840,369,000 Rls. 919,750 $
7 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 65,000 17,010,154,700 Rls. 500,500 $
8 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 43,000 12,028,142,000 Rls. 322,000 $
9 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 45,500 10,035,987,400 Rls. 309,400 $
10 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان قزاقستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 6,000 2,854,278,000 Rls. 81,000 $
11 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان قزاقستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 4,980 2,515,410,450 Rls. 67,230 $
12 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 6,000 1,705,987,500 Rls. 52,500 $
13 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان قزاقستان 69074090 ک ک ک سا?ر 127,429 866,231,976 Rls. 23,224 $
14 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان قزاقستان 69074090 ک ک ک سا?ر 21,886 216,556,300 Rls. 5,860 $
مجموع کل
432,141,294,690 ريال
مجموع کل
12,412,602 دلار
[1]