آمار کل " صادرات به" کشور (عمان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي عمان 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 70,305,472 604,353,365,689 Rls. 18,630,949 $
2 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي عمان 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 42,850,000 452,089,982,000 Rls. 13,933,000 $
3 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي عمان 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 26,028,524 223,834,476,204 Rls. 6,897,559 $
4 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي عمان 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 20,462,600 219,083,236,152 Rls. 6,752,658 $
5 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي عمان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 20,027,540 214,382,357,113 Rls. 6,609,089 $
6 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي عمان 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 21,530,000 195,533,192,400 Rls. 6,028,400 $
7 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي عمان 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 989,043 155,595,682,946 Rls. 4,795,084 $
8 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي عمان 27132000 قيرنفت 23,596,198 122,467,470,079 Rls. 3,775,179 $
9 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي عمان 27132000 قيرنفت 19,545,897 101,471,912,396 Rls. 3,127,339 $
10 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي عمان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 1,338,000 15,189,310,500 Rls. 468,300 $
11 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي عمان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 1,111,000 12,617,793,650 Rls. 388,850 $
12 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي عمان 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 59,132 11,510,320,036 Rls. 354,800 $
13 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي عمان 27040010 کک و ن?مه کک ( semi-coke ) از ذغال سنگ ؛ ل?ن??ت ?اتورب،حت? به هم فشرده برا? ساخت الکترودها 682,775 6,424,041,776 Rls. 198,004 $
14 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي عمان 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 27,379 5,330,723,750 Rls. 164,275 $
15 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي عمان 27040090 سايرکک ها ونيمه کک ها ي,زغال سنگ ,لينيت ياتورب زغال قرع غيرمذکوردرجاي ديگر 507,620 4,528,827,155 Rls. 139,595 $
16 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي عمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 323,950 3,986,190,450 Rls. 122,868 $
17 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي عمان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 649,830 3,643,319,694 Rls. 112,291 $
18 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي عمان 27040010 کک و ن?مه کک ( semi-coke ) از ذغال سنگ ؛ ل?ن??ت ?اتورب،حت? به هم فشرده برا? ساخت الکترودها 363,807 3,245,900,705 Rls. 100,047 $
19 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي عمان 03061700 ساير انواع ميگو. 24,000 3,115,968,000 Rls. 96,000 $
20 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي عمان 48051100 کاغذفلوتينگ نيمه شيميايي 243,880 3,039,691,700 Rls. 93,650 $
21 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي عمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 6,957 1,296,125,391 Rls. 39,941 $
22 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي عمان 68062010 رسهاي منبسط شده 279,120 1,176,936,410 Rls. 36,286 $
23 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي عمان 68062010 رسهاي منبسط شده 246,880 1,041,450,300 Rls. 32,094 $
24 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي عمان 25171010 قلوه سنگ, ريگ, ريگ هاي صاف وسنگ چخماق 25,100 925,053,000 Rls. 28,500 $
25 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي عمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 69,490 820,191,517 Rls. 25,275 $
26 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي عمان 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 10,000 775,495,266 Rls. 23,907 $
27 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي عمان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 4,974 698,714,770 Rls. 21,542 $
28 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي عمان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 46,400 618,793,742 Rls. 19,068 $
29 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي عمان 08105000 کيوي، تازه 19,000 524,051,350 Rls. 16,150 $
30 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي عمان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 18,300 445,362,525 Rls. 13,725 $
31 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي عمان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 18,200 443,051,700 Rls. 13,650 $
32 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي عمان 34021290 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف کاتيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 2,100 438,114,600 Rls. 13,502 $
33 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي عمان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 73,700 425,962,684 Rls. 13,132 $
34 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي عمان 48114900 ساير کاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده بجز خودچسب 6,000 389,220,000 Rls. 12,000 $
35 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي عمان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 6,580 363,075,188 Rls. 11,186 $
36 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي عمان 25182000 دولومي تکليس ياتفته شده 102,160 348,091,150 Rls. 10,727 $
37 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي عمان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 4,280 324,559,000 Rls. 10,000 $
38 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي عمان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرا ت غير تزريقي . 24,000 311,462,400 Rls. 9,600 $
39 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي عمان 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 5,400 285,309,192 Rls. 8,792 $
40 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي عمان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 25,920 273,640,092 Rls. 8,433 $
41 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي عمان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 7,524 231,859,676 Rls. 7,148 $
42 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي عمان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 15,400 231,131,056 Rls. 7,124 $
43 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي عمان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 20,600 220,991,310 Rls. 6,810 $
44 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي عمان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 24,300 153,297,900 Rls. 4,725 $
45 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي عمان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 2,730 150,530,835 Rls. 4,641 $
46 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي عمان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 2,415 133,215,064 Rls. 4,106 $
47 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي عمان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 700 117,926,934 Rls. 3,634 $
48 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي عمان 68109900 اشياء از سيمان ، بتون يا سنگ مصنوعي كه در جاي ديگر گفته نشده است 24,300 90,752,568 Rls. 2,796 $
49 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي عمان 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 1,000 48,657,000 Rls. 1,500 $
50 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي عمان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 4,235 41,211,500 Rls. 1,270 $
51 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي عمان 73239110 سايرا جزا وقطعات ا شياء سرميز آشپزخانه ا ز چدن لعاب دا ده نشده 1,250 40,563,750 Rls. 1,250 $
52 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي عمان 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 5,733 37,317,500 Rls. 1,150 $
53 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي عمان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 2,405 30,827,500 Rls. 950 $
54 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي عمان 25202000 ک گچ 27,570 15,181,452 Rls. 468 $
55 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي عمان 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكور 400 10,383,680 Rls. 320 $
مجموع کل
2,374,922,270,397 ريال
مجموع کل
73,203,339 دلار
[1]