آمار کل " صادرات به" کشور (فيليپين) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فيليپين 26030000 سنگ مس وکنسانتره هاي آن 21,000,000 673,148,112,000 Rls. 20,748,000 $
2 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فيليپين 26030000 سنگ مس وکنسانتره هاي آن 15,750,000 510,882,750,000 Rls. 15,750,000 $
3 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فيليپين 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 554,400 17,985,918,720 Rls. 554,372 $
4 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فيليپين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 342,124 3,885,540,607 Rls. 119,743 $
5 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فيليپين 27101940 روغن پايه معدني 210,462 2,594,021,560 Rls. 79,976 $
6 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فيليپين 27132000 قيرنفت 154,300 1,452,218,674 Rls. 44,747 $
7 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فيليپين 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 20,000 1,038,368,000 Rls. 32,000 $
8 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فيليپين 44190090 اشياءچوبي براي سرويس ميز ياآشپزخانه بجز مصنوعات صنايع دستي 8,774 260,363,100 Rls. 8,025 $
9 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فيليپين 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 9,900 219,547,152 Rls. 6,768 $
مجموع کل
1,211,466,839,813 ريال
مجموع کل
37,343,631 دلار
[1]