آمار کل " صادرات به" کشور (هنگ كنگ) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 596,026 67,704,806,720 Rls. 2,087,050 $
2 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 03079900 ک ک ساير 547,778 63,034,834,105 Rls. 1,943,200 $
3 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 03022900 ساير ماهيهاي پهن , تازه يا سردکرده بجز جگر وتخم ماهي باستثناي توربوت، حلوا ماهيان، کفشک ماهيان 527,500 59,891,389,250 Rls. 1,846,121 $
4 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 468,210 51,546,114,832 Rls. 1,588,431 $
5 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 492,931 51,147,027,947 Rls. 1,575,972 $
6 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 03022900 ساير ماهيهاي پهن , تازه يا سردکرده بجز جگر وتخم ماهي باستثناي توربوت، حلوا ماهيان، کفشک ماهيان 430,500 48,891,545,500 Rls. 1,506,750 $
7 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 02071420 ک ک ک قطعات منجمد مرغ 2,161,000 36,942,600,500 Rls. 1,138,500 $
8 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 02071420 ک ک ک قطعات منجمد مرغ 1,950,000 36,153,605,500 Rls. 1,114,370 $
9 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 03079900 ک ک ساير 191,190 21,719,757,570 Rls. 669,165 $
10 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 03019390 ساير ماهي کپور بجز برا ي ا صلاح نژا د و تکثيرپرورش 150,000 16,631,750,000 Rls. 512,500 $
11 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 02061000 ا حشاء خورا کي حيوا نات ا ز نوع گاو ,تازه يا سرد کرده 135,000 14,718,931,200 Rls. 453,600 $
12 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 128,738 14,616,083,937 Rls. 450,513 $
13 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 03034900 ساير ماهي هاي تن , يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 107,500 12,205,509,750 Rls. 376,214 $
14 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 03019390 ساير ماهي کپور بجز برا ي ا صلاح نژا د و تکثيرپرورش 98,700 9,606,830,700 Rls. 296,100 $
15 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 02068000 احشاء خوراكي حيوانات تازه يا سردكرده غير مذكور 96,300 7,419,929,250 Rls. 228,724 $
16 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 12,000 5,060,172,000 Rls. 156,000 $
17 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 03032600 مارماهي (Anguilla spp) يخ زده باستثناي جگر وتخم ماهي 67,000 4,346,956,880 Rls. 134,000 $
18 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 20,000 4,218,370,000 Rls. 130,000 $
19 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 02071430 ک ک ک احشاء منجمد مرغ تازه سرد كرده منجمد 165,000 3,130,360,500 Rls. 96,485 $
20 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 03039000 جگرو تخم ماه? ?خ زده ، باستثنا? ف?له ماه? و سا?ر قسمت ها? گوشت ماه? ها? مشمول شماره 03/04 27,452 3,116,611,834 Rls. 96,082 $
21 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 02068000 احشاء خوراكي حيوانات تازه يا سردكرده غير مذكور 28,000 2,271,570,000 Rls. 70,000 $
22 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 02061000 ا حشاء خورا کي حيوا نات ا ز نوع گاو ,تازه يا سرد کرده 54,000 2,101,917,600 Rls. 64,776 $
23 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 54,000 1,751,598,000 Rls. 53,980 $
24 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 35,062 1,706,064,327 Rls. 52,593 $
25 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 50,000 1,622,150,000 Rls. 50,000 $
26 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 29,400 1,431,045,000 Rls. 44,100 $
27 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 43,150 1,399,850,250 Rls. 43,140 $
28 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 25,990 843,219,560 Rls. 25,990 $
29 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 02071430 ک ک ک احشاء منجمد مرغ تازه سرد كرده منجمد 27,000 438,183,000 Rls. 13,500 $
30 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 07129090 ساير سبزيجات خشک شده ، مخلوط سبزيجات حتي بريده شده ، کوبيده يا ساييده شده اما آماده نشده به نحوي ديگر 1,101 214,371,306 Rls. 6,606 $
مجموع کل
545,883,157,018 ريال
مجموع کل
16,824,462 دلار
[1]