آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 32,408,592 461,804,298,702 Rls. 12,963,437 $
2 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 27090010 ميعانات گازي 35,000,000 446,000,000,000 Rls. 13,729,800 $
3 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 30,722,071 398,618,665,912 Rls. 12,284,466 $
4 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 30,685,241 397,967,105,128 Rls. 12,274,097 $
5 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 25,670,086 375,983,158,878 Rls. 10,268,034 $
6 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 23,528,866 325,633,600,354 Rls. 9,411,547 $
7 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 22,769,866 307,367,182,222 Rls. 9,107,947 $
8 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 20,955,684 295,105,226,462 Rls. 8,382,274 $
9 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 21,640,793 281,559,030,830 Rls. 8,656,318 $
10 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 20,933,193 271,721,106,191 Rls. 8,373,278 $
11 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 17,369,289 227,379,966,657 Rls. 6,947,715 $
12 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 14,441,588 191,069,673,796 Rls. 5,776,636 $
13 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 7,004,181 91,180,415,240 Rls. 2,801,672 $
14 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 5,255,926 68,209,292,280 Rls. 2,102,370 $
15 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 52,102,444 66,909,244,800 Rls. 1,810,560 $
16 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 49,838,208 64,798,215,370 Rls. 1,731,878 $
17 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 1,801,718 63,287,082,211 Rls. 1,908,019 $
18 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 49,775,500 60,954,592,760 Rls. 1,729,699 $
19 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 48,512,998 58,029,536,994 Rls. 1,685,827 $
20 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 44,716,389 56,027,238,120 Rls. 1,553,895 $
21 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 7,963,756 45,884,273,392 Rls. 1,274,266 $
22 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 1,672,392 38,203,562,850 Rls. 1,033,786 $
23 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 4,842,834 34,010,188,343 Rls. 964,853 $
24 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 5,210,830 29,594,787,624 Rls. 833,732 $
25 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 1,585,898 22,896,541,900 Rls. 705,725 $
26 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 1,581,366 19,986,255,990 Rls. 615,151 $
27 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 03063590 --- سا?ر 107,924 19,862,829,180 Rls. 576,910 $
28 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 1,400,174 19,478,688,900 Rls. 600,675 $
29 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 03061700 ساير انواع ميگو. 99,864 16,872,935,945 Rls. 519,983 $
30 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 105,368 9,673,045,820 Rls. 263,420 $
31 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 03061700 ساير انواع ميگو. 40,000 6,230,400,000 Rls. 192,000 $
32 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 03061700 ساير انواع ميگو. 18,488 5,895,036,000 Rls. 164,850 $
33 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 987,538 5,893,465,794 Rls. 158,006 $
34 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 03063590 --- سا?ر 25,656 5,547,699,504 Rls. 153,936 $
35 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 03061700 ساير انواع ميگو. 24,000 5,353,200,000 Rls. 144,000 $
36 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 03061700 ساير انواع ميگو. 24,771 5,022,833,900 Rls. 153,580 $
37 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 03063590 --- سا?ر 24,996 4,880,968,920 Rls. 149,976 $
38 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 03061700 ساير انواع ميگو. 24,996 4,880,968,920 Rls. 149,976 $
39 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 03061700 ساير انواع ميگو. 24,000 4,826,774,400 Rls. 148,800 $
40 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 04090000 عسل طبيعي 23,000 3,901,432,500 Rls. 103,500 $
41 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 03063590 --- سا?ر 19,212 3,797,896,077 Rls. 101,823 $
42 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 03061700 ساير انواع ميگو. 23,742 3,766,842,359 Rls. 111,587 $
43 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 03031300 ماهيکهاي آزاد اقيانوس اطلس (salmo salar) و ماهي آزاد دانوب (hucho hucho) يخ زده ، باستثناي جگر و تخم ماهي 20,000 2,595,120,000 Rls. 79,975 $
44 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 03074900 ماهي مرکب و سرپاور (باستثناي زنده , تازه , يا سردکرده ) 17,988 2,171,268,680 Rls. 64,756 $
45 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 1,038,000 2,088,248,400 Rls. 62,280 $
46 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 788,000 1,661,844,720 Rls. 47,280 $
47 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 72119000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600mmكه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 21,000 1,619,396,100 Rls. 44,100 $
48 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 61059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 7,833 1,564,610,418 Rls. 46,998 $
49 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 69139010 مجسمه وساير اشياءتزئيني (به استثناي چيني )ازسراميك صنايع دستي 2,700 1,537,095,700 Rls. 42,050 $
50 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 61059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 5,244 1,194,025,000 Rls. 35,000 $
51 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 25202000 ک گچ 631,495 1,072,800,000 Rls. 30,000 $
52 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 25202000 ک گچ 502,514 886,920,000 Rls. 24,000 $
53 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 19,317 858,911,720 Rls. 23,180 $
54 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 07114000 خ?ار وخ?ار ترش? (خ?ار ر?ز ) محفوظ شده به صورت موقت 13,060 840,646,080 Rls. 23,508 $
55 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 03063590 --- سا?ر 3,924 618,393,790 Rls. 18,443 $
56 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 25202000 ک گچ 864,000 560,718,720 Rls. 17,280 $
57 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 10,800 558,045,000 Rls. 17,000 $
58 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 12,656 448,611,096 Rls. 13,668 $
59 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 20029010 رب گوجه فرنگي 7,344 427,971,600 Rls. 12,240 $
60 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 25202000 ک گچ 614,500 411,276,000 Rls. 12,000 $
61 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 73249000 لوا زم بهدا شتي ياپاكيزگي واجزا ءوقطعات آنهااز آهن ياا زچدن باازفولاد 4,777 386,576,555 Rls. 11,746 $
62 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 64021990 ساير کفشهاي ورزشي غيرمذکورکه تخت بيروني ورويه انها ازکائوچوياپلاستيک باشد 9,450 376,756,200 Rls. 11,100 $
63 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 10,858 360,149,002 Rls. 10,858 $
64 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 74,651 352,510,000 Rls. 10,000 $
65 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 3,830 350,768,714 Rls. 10,687 $
66 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 10,500 334,200,000 Rls. 10,000 $
67 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 37,676 305,721,902 Rls. 9,419 $
68 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 20029010 رب گوجه فرنگي 6,750 300,137,400 Rls. 8,100 $
69 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 64,755 283,715,378 Rls. 8,741 $
70 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 34,217 277,577,300 Rls. 8,554 $
71 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 35,000 269,031,000 Rls. 8,050 $
72 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 07114000 خ?ار وخ?ار ترش? (خ?ار ر?ز ) محفوظ شده به صورت موقت 4,080 251,748,000 Rls. 7,200 $
73 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 03061400 ک ک خرچنگ دمکكوتاه 848 189,671,040 Rls. 5,304 $
74 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 25202000 ک گچ 151,077 138,571,450 Rls. 4,271 $
75 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 29,178 129,670,200 Rls. 3,996 $
76 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 12,500 83,550,000 Rls. 2,500 $
77 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 19,265 67,077,600 Rls. 1,900 $
78 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 68091900 لوحه,صفحه ،ورق وهمانندا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آنها گچ باشد تزئيين نشده,که درجاي ديگرگفته نشده 16,000 64,888,000 Rls. 2,000 $
79 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 4,000 56,145,600 Rls. 1,680 $
80 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 4,250 55,081,500 Rls. 1,500 $
81 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 5,000 41,775,000 Rls. 1,250 $
82 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 12130000 كاه و پوست غلات، آمادهکنشده، حتي قطعهکقطعه شده، آسيابکشده، فشرده شده (Pressed) يا به هم فشرده به شكل حبه. 4,624 37,512,200 Rls. 1,156 $
83 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 07069000 چغندر سالادي ، شنگ ، كرفس غده دار ، ترب وريشه هاي خوراكي همانند، تازه يا سرد كرده 3,000 35,091,000 Rls. 1,050 $
84 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 750 34,835,064 Rls. 1,012 $
85 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 1,300 33,561,450 Rls. 975 $
86 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 3,000 30,078,000 Rls. 900 $
87 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 08061000 انگور تازه 1,300 21,723,000 Rls. 650 $
88 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 25202000 ک گچ 23,000 16,126,390 Rls. 490 $
89 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 350 9,035,775 Rls. 262 $
90 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 1,000 6,015,600 Rls. 180 $
91 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 07099900 سا?ر سبز?جات تازه ?ا سرد کرده غ?ر مذکور 1,800 6,015,600 Rls. 180 $
92 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 68091900 لوحه,صفحه ،ورق وهمانندا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آنها گچ باشد تزئيين نشده,که درجاي ديگرگفته نشده 40 194,970 Rls. 6 $
93 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 25202000 ک گچ 350 162,475 Rls. 5 $
مجموع کل
4,852,086,837,614 ريال
مجموع کل
143,379,484 دلار
[1]