آمار کل " صادرات به" کشور (بنگلادش) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 بنگلادش 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 251,766,471 283,747,468,402 Rls. 8,748,885 $
2 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 بنگلادش 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 198,763,801 224,066,993,705 Rls. 6,905,471 $
3 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 بنگلادش 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 134,808,306 155,776,709,875 Rls. 4,684,588 $
4 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 بنگلادش 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 89,573,800 114,437,464,464 Rls. 3,112,689 $
5 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 بنگلادش 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 57,187,395 64,488,639,162 Rls. 1,987,262 $
6 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 بنگلادش 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 45,386,655 58,827,460,614 Rls. 1,577,186 $
7 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 بنگلادش 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 47,162,105 57,750,959,154 Rls. 1,638,883 $
8 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 بنگلادش 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 44,163,788 53,660,505,780 Rls. 1,534,692 $
9 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 بنگلادش 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 44,515,567 53,017,452,068 Rls. 1,546,916 $
10 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 بنگلادش 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 44,704,913 52,441,364,472 Rls. 1,553,496 $
11 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 بنگلادش 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 44,488,732 50,314,016,735 Rls. 1,545,983 $
12 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 بنگلادش 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 44,158,033 49,940,042,140 Rls. 1,534,492 $
13 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 بنگلادش 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 42,601,252 48,179,422,730 Rls. 1,480,394 $
14 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 بنگلادش 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 36,112,873 44,876,010,720 Rls. 1,254,922 $
15 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 بنگلادش 25210000 كاستين (Castines)؛ سنگ آهك يا سنگ سيمان. 181,000 503,008,050 Rls. 13,575 $
مجموع کل
1,312,027,518,071 ريال
مجموع کل
39,119,434 دلار
[1]