آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 پاكستان 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 6,371,628 133,835,980,077 Rls. 3,713,643 $
2 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 پاكستان 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 6,394,086 132,452,839,296 Rls. 3,675,264 $
3 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 پاكستان 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 3,502,371 121,000,000,000 Rls. 3,554,906 $
4 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 پاكستان 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 2,660,873 89,468,963,262 Rls. 2,687,482 $
5 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 پاكستان 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 1,810,524 74,853,534,035 Rls. 2,000,629 $
6 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 پاكستان 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 2,979,795 43,021,035,996 Rls. 1,326,009 $
مجموع کل
594,632,352,666 ريال
مجموع کل
16,957,933 دلار
[1]