آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 29,624,484 608,000,000,000 Rls. 16,885,955 $
2 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 24,069,314 475,000,000,000 Rls. 12,787,452 $
3 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 21,976,285 450,000,000,000 Rls. 12,109,004 $
4 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 31,173,083 422,000,000,000 Rls. 11,502,867 $
5 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 25,173,698 314,000,000,000 Rls. 8,710,099 $
6 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 12,067,848 257,000,000,000 Rls. 7,120,029 $
7 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 12,099,042 245,000,000,000 Rls. 6,956,949 $
8 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 10,637,626 217,000,000,000 Rls. 6,169,823 $
9 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال. 33,307,140 206,000,000,000 Rls. 5,728,828 $
10 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 5,986,301 149,549,060,688 Rls. 4,609,452 $
11 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 5,194,716 148,203,167,000 Rls. 4,571,350 $
12 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 4,982,845 131,331,270,279 Rls. 4,047,313 $
13 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال. 32,999,647 129,000,000,000 Rls. 3,464,962 $
14 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 4,003,106 97,710,797,305 Rls. 3,002,329 $
15 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 03074100 ماهي مرکب و سرپاور ,زنده ,تازه يا سردکرده 113,281 16,541,348,261 Rls. 509,765 $
16 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 8,000 726,544,000 Rls. 22,390 $
17 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84129000 ا جزا ءوقطعات موتورهاوماشين هاي محرک رديفهاي 841210ا لي841280 5,962 693,840,000 Rls. 21,000 $
18 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85041020 متعادل كننده هاي الکترونيکي جريان براي لامپ ها ولوله هاي تخليه 1,910 209,370,420 Rls. 5,988 $
19 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85362020 کليدهاي مينياتوري قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 4,441 203,345,604 Rls. 6,267 $
20 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 25202000 ک گچ 245,708 159,926,130 Rls. 4,914 $
21 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 25202000 ک گچ 55,683 57,608,168 Rls. 1,559 $
مجموع کل
3,868,386,277,855 ريال
مجموع کل
108,238,295 دلار
[1]