آمار کل " صادرات به" کشور (اسپانيا) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) اسپانيا 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 32,994,714 221,000,000,000 Rls. 6,268,995 $
2 10 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) اسپانيا 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 27,500,008 187,000,000,000 Rls. 5,225,001 $
3 11 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) اسپانيا 39012040 ک ک ک گريد بادي: 1,980,000 86,441,646,224 Rls. 2,332,856 $
4 11 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) اسپانيا 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 1,732,500 75,457,939,908 Rls. 2,041,248 $
5 10 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) اسپانيا 39012040 ک ک ک گريد بادي: 1,485,000 58,633,146,309 Rls. 1,631,584 $
6 8 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) اسپانيا 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 1,485,000 58,112,494,014 Rls. 1,688,237 $
7 9 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) اسپانيا 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 990,000 39,674,718,492 Rls. 1,125,492 $
8 1 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) اسپانيا 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 519,750 18,572,380,560 Rls. 572,868 $
9 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) اسپانيا 39012090 ک ک ک ساير: 470,250 17,327,581,162 Rls. 529,535 $
10 12 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) اسپانيا 39011030 ک ک ک گريد فيلم 297,000 13,272,854,804 Rls. 356,631 $
11 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) اسپانيا 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 272,250 12,283,278,490 Rls. 375,578 $
مجموع کل
787,776,039,963 ريال
مجموع کل
22,148,025 دلار
[1]