آمار کل " صادرات به" کشور (كنيا) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) كنيا 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 25,632,818 397,527,540,404 Rls. 12,258,448 $
2 10 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) كنيا 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 16,011,858 324,000,000,000 Rls. 8,934,617 $
3 7 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) كنيا 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 13,188,155 225,000,000,000 Rls. 6,594,078 $
4 8 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) كنيا 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 12,000,000 193,000,000,000 Rls. 5,499,120 $
5 11 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) كنيا 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 7,899,773 160,000,000,000 Rls. 4,325,836 $
6 7 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) كنيا 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 6,600,116 108,000,000,000 Rls. 3,168,056 $
7 8 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) كنيا 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 6,000,000 90,186,710,160 Rls. 2,565,840 $
8 10 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) كنيا 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 2,890,524 60,628,866,947 Rls. 1,670,723 $
9 3 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) كنيا 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 247,500 9,157,700,120 Rls. 282,140 $
10 12 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) كنيا 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 17,000 1,061,718,000 Rls. 28,560 $
11 12 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) كنيا 39012040 ک ک ک گريد بادي: 24,750 1,010,899,775 Rls. 27,193 $
12 10 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) كنيا 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 17,000 962,334,640 Rls. 26,690 $
13 8 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) كنيا 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 17,100 889,464,480 Rls. 25,840 $
14 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) كنيا 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 17,000 873,799,320 Rls. 26,146 $
15 4 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) كنيا 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 17,000 745,645,500 Rls. 22,950 $
مجموع کل
1,573,044,679,346 ريال
مجموع کل
45,456,237 دلار
[1]