آمار کل " صادرات به" کشور (كويت) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) كويت 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 50,001,232 59,140,656,744 Rls. 1,700,036 $
2 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) كويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 48,824,107 55,580,164,242 Rls. 1,696,638 $
3 9 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) كويت 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 42,988,357 53,400,155,298 Rls. 1,509,889 $
4 12 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) كويت 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 40,997,498 51,226,228,496 Rls. 1,373,996 $
5 11 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) كويت 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 39,600,254 48,532,001,703 Rls. 1,317,984 $
6 12 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) كويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 51,200,340 47,743,018,392 Rls. 1,280,008 $
7 9 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) كويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 51,640,450 45,577,852,344 Rls. 1,291,011 $
8 8 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) كويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 50,000,650 43,936,812,384 Rls. 1,250,016 $
9 10 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) كويت 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 32,647,719 40,356,160,038 Rls. 1,117,622 $
10 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) كويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 45,200,650 37,619,362,656 Rls. 1,130,016 $
11 7 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) كويت 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 40,002,499 35,842,582,502 Rls. 1,065,053 $
12 3 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) كويت 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 20,758,298 23,182,323,799 Rls. 714,499 $
13 4 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) كويت 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 18,850,000 21,507,769,000 Rls. 662,750 $
14 1 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) كويت 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 16,500,000 18,732,945,000 Rls. 577,500 $
15 2 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) كويت 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 16,324,860 18,522,675,902 Rls. 571,370 $
16 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) كويت 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 15,018,985 14,754,655,451 Rls. 450,570 $
17 12 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) كويت 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 64,000 3,758,757,760 Rls. 101,440 $
18 4 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) كويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 2,100,425 1,706,312,450 Rls. 52,510 $
19 9 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) كويت 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 16,000 789,331,200 Rls. 22,400 $
مجموع کل
621,909,765,361 ريال
مجموع کل
17,885,308 دلار
[1]