آمار کل " صادرات به" کشور (مصر) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) مصر 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 23,383,237 375,000,000,000 Rls. 10,715,493 $
2 2 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) مصر 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 29,699,921 338,800,183,316 Rls. 10,441,005 $
3 8 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) مصر 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 23,631,852 287,000,000,000 Rls. 8,200,252 $
4 12 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) مصر 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 16,733,037 219,000,000,000 Rls. 5,873,296 $
5 8 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) مصر 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 24,998,112 209,000,000,000 Rls. 6,064,042 $
6 3 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) مصر 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 15,925,677 115,739,168,288 Rls. 3,567,352 $
7 7 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) مصر 29094400 ساير مونوالكيلکاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 137,405 2,880,451,053 Rls. 85,329 $
مجموع کل
1,547,419,802,657 ريال
مجموع کل
44,946,769 دلار
[1]