آمار کل " صادرات به" کشور (مكزيك) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) مكزيك 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 43,375,272 291,000,000,000 Rls. 8,761,804 $
2 7 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) مكزيك 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 32,570,130 223,000,000,000 Rls. 6,579,140 $
3 4 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) مكزيك 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 31,817,334 218,000,000,000 Rls. 6,681,640 $
مجموع کل
732,000,000,000 ريال
مجموع کل
22,022,584 دلار
[1]