آمار کل " صادرات به" کشور (موزامبيك) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) موزامبيك 39011030 ک ک ک گريد فيلم 940,500 309,092,786,680 Rls. 9,322,929 $
2 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) موزامبيك 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 1,980,000 74,575,353,222 Rls. 2,246,032 $
3 3 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) موزامبيك 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 1,980,000 73,237,901,200 Rls. 2,257,120 $
4 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) موزامبيك 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 10,231,691 70,523,154,410 Rls. 2,148,655 $
5 12 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) موزامبيك 39011030 ک ک ک گريد فيلم 990,000 44,443,429,992 Rls. 1,188,772 $
6 8 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) موزامبيك 39011030 ک ک ک گريد فيلم 990,000 40,979,996,505 Rls. 1,179,495 $
7 10 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) موزامبيك 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 990,000 40,571,100,775 Rls. 1,125,490 $
8 9 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) موزامبيك 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 990,000 39,662,302,840 Rls. 1,125,491 $
9 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) موزامبيك 39012090 ک ک ک ساير: 990,000 36,909,554,800 Rls. 1,128,560 $
10 8 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) موزامبيك 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 742,500 28,906,459,674 Rls. 839,767 $
11 3 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) موزامبيك 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 594,000 26,586,688,160 Rls. 819,445 $
12 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) موزامبيك 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 495,000 22,373,276,772 Rls. 682,872 $
13 9 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) موزامبيك 39011030 ک ک ک گريد فيلم 495,000 20,231,636,400 Rls. 574,110 $
14 8 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) موزامبيك 39011020 ک ک ک گريد لوله 247,500 9,593,766,706 Rls. 279,922 $
مجموع کل
837,687,408,136 ريال
مجموع کل
24,918,660 دلار
[1]