آمار کل " صادرات به" کشور (ويتنام) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ويتنام 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 2,227,500 82,295,092,836 Rls. 2,372,733 $
2 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ويتنام 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 1,386,000 48,380,254,193 Rls. 1,454,837 $
3 2 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ويتنام 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 1,064,250 39,367,191,698 Rls. 1,213,202 $
4 11 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ويتنام 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 990,000 38,359,767,600 Rls. 1,049,400 $
5 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ويتنام 39012090 ک ک ک ساير: 990,000 36,911,811,920 Rls. 1,128,560 $
6 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ويتنام 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 1,188,000 36,708,683,220 Rls. 1,119,096 $
7 7 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ويتنام 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 915,750 32,905,901,160 Rls. 971,982 $
8 9 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ويتنام 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 792,000 29,584,212,570 Rls. 839,520 $
9 4 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ويتنام 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 148,500 21,428,216,010 Rls. 659,518 $
10 10 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ويتنام 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 346,500 13,236,764,310 Rls. 367,290 $
11 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ويتنام 39011030 ک ک ک گريد فيلم 198,000 7,470,773,640 Rls. 223,542 $
12 7 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ويتنام 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 198,000 7,191,861,336 Rls. 213,048 $
13 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ويتنام 39012010 ک ک ک گريد لوله: 198,000 6,784,188,246 Rls. 204,534 $
14 3 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ويتنام 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 198,000 6,181,136,676 Rls. 190,476 $
15 9 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ويتنام 39012090 ک ک ک ساير: 94,430 1,662,909,434 Rls. 47,121 $
16 4 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ويتنام 29094400 ساير مونوالكيلکاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 35,032 709,099,988 Rls. 21,755 $
17 10 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ويتنام 39012090 ک ک ک ساير: 23,220 412,361,913 Rls. 11,587 $
18 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ويتنام 39012090 ک ک ک ساير: 23,210 305,982,908 Rls. 9,191 $
مجموع کل
409,896,209,658 ريال
مجموع کل
12,097,392 دلار
[1]