آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 260,203,217 3,311,000,000,000 Rls. 88,814,389 $
2 10 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 330,224,797 3,221,000,000,000 Rls. 89,446,408 $
3 1 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 238,403,544 2,922,068,767,130 Rls. 90,114,692 $
4 12 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 137,932,092 2,846,915,250,499 Rls. 76,399,420 $
5 9 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 156,069,512 2,711,533,349,263 Rls. 76,755,182 $
6 10 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 138,591,327 2,647,345,985,616 Rls. 73,209,441 $
7 4 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 202,006,444 2,631,263,410,455 Rls. 80,843,672 $
8 11 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 139,587,409 2,599,924,217,696 Rls. 70,440,422 $
9 2 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 171,728,094 2,404,282,681,000 Rls. 74,094,648 $
10 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27090010 ميعانات گازي 180,844,000 2,318,000,000,000 Rls. 70,941,485 $
11 9 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 80,149,412 2,306,000,000,000 Rls. 65,375,996 $
12 12 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 52,123,500 2,304,540,771,829 Rls. 61,680,623 $
13 1 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 182,408,066 2,280,515,432,740 Rls. 70,324,977 $
14 3 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 163,895,340 2,210,117,211,249 Rls. 68,115,668 $
15 11 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 48,980,250 2,115,591,993,136 Rls. 57,387,760 $
16 12 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 62,626,393 2,072,000,000,000 Rls. 55,776,439 $
17 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 138,099,171 2,055,818,031,862 Rls. 61,796,990 $
18 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39012090 ک ک ک ساير: 58,184,267 2,042,838,718,916 Rls. 62,405,346 $
19 7 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 129,486,529 2,014,534,174,134 Rls. 59,349,556 $
20 4 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 268,127,342 1,942,000,000,000 Rls. 59,650,502 $
21 8 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 49,945,500 1,935,098,770,805 Rls. 55,582,786 $
22 9 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 47,173,500 1,883,239,676,113 Rls. 53,343,369 $
23 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 168,711,585 1,794,402,935,484 Rls. 54,698,831 $
24 7 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 74,159,587 1,756,000,000,000 Rls. 51,690,815 $
25 2 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 70,172,593 1,723,271,100,795 Rls. 53,112,523 $
26 2 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 175,478,189 1,605,935,625,920 Rls. 49,492,487 $
27 3 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 47,396,250 1,593,279,920,439 Rls. 49,099,607 $
28 3 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 215,160,153 1,574,641,398,608 Rls. 48,521,132 $
29 7 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 184,652,774 1,536,000,000,000 Rls. 45,351,277 $
30 10 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27090010 ميعانات گازي 107,173,000 1,509,000,000,000 Rls. 42,041,824 $
31 1 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29025000 ا ستيرن 39,915,622 1,463,588,850,468 Rls. 45,139,921 $
32 11 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29025000 ا ستيرن 32,539,462 1,456,000,000,000 Rls. 39,470,582 $
33 11 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 110,680,658 1,452,000,000,000 Rls. 39,283,063 $
34 8 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 96,260,974 1,433,785,400,932 Rls. 41,055,948 $
35 3 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 93,262,509 1,426,302,589,654 Rls. 43,958,630 $
36 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 176,001,069 1,406,000,000,000 Rls. 42,446,020 $
37 12 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29025000 ا ستيرن 27,934,077 1,365,000,000,000 Rls. 36,530,806 $
38 10 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 46,827,230 1,360,000,000,000 Rls. 37,619,084 $
39 1 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 86,311,125 1,359,923,261,948 Rls. 41,934,655 $
40 2 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 77,726,888 1,350,904,231,045 Rls. 41,631,614 $
41 4 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 89,810,536 1,306,000,000,000 Rls. 40,124,733 $
42 9 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 151,369,971 1,294,000,000,000 Rls. 36,719,327 $
43 4 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 37,595,250 1,266,128,201,187 Rls. 38,932,659 $
44 1 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 36,060,750 1,218,310,585,517 Rls. 37,572,383 $
45 12 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27090010 ميعانات گازي 58,037,000 1,130,000,000,000 Rls. 30,215,223 $
46 9 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39011030 ک ک ک گريد فيلم 27,571,500 1,126,378,938,261 Rls. 31,871,485 $
47 12 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39011030 ک ک ک گريد فيلم 24,948,000 1,120,552,613,389 Rls. 29,957,053 $
48 4 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 50,244,546 1,105,000,000,000 Rls. 33,968,730 $
49 2 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 32,125,500 1,091,046,122,952 Rls. 33,626,361 $
50 7 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 28,784,250 1,083,837,148,315 Rls. 31,927,446 $
51 11 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27090010 ميعانات گازي 55,724,000 1,070,000,000,000 Rls. 29,011,028 $
52 10 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 25,690,500 1,057,815,379,784 Rls. 29,401,830 $
53 9 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 58,243,818 1,047,000,000,000 Rls. 29,702,520 $
54 11 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39011030 ک ک ک گريد فيلم 22,857,375 1,004,467,267,318 Rls. 27,233,242 $
55 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29025000 ا ستيرن 27,217,959 1,001,000,000,000 Rls. 30,543,545 $
56 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27090010 ميعانات گازي 73,739,000 961,000,000,000 Rls. 28,926,336 $
57 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 42,077,815 951,000,000,000 Rls. 28,686,489 $
58 12 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 46,443,453 948,000,000,000 Rls. 25,431,971 $
59 7 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27090010 ميعانات گازي 69,670,000 928,000,000,000 Rls. 27,330,148 $
60 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 26,730,000 926,157,835,908 Rls. 27,942,349 $
61 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 128,415,143 916,000,000,000 Rls. 27,960,581 $
62 10 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 47,281,231 906,000,000,000 Rls. 25,066,637 $
63 11 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 44,908,795 889,000,000,000 Rls. 24,100,061 $
64 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 36,147,913 866,000,000,000 Rls. 26,457,436 $
65 11 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 28,564,740 852,000,000,000 Rls. 23,051,750 $
66 4 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29025000 ا ستيرن 23,599,247 841,000,000,000 Rls. 25,841,174 $
67 8 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 98,492,386 830,000,000,000 Rls. 23,892,268 $
68 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 57,591,016 797,000,000,000 Rls. 24,317,555 $
69 2 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29025000 ا ستيرن 22,878,092 787,946,215,670 Rls. 24,288,473 $
70 3 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29025000 ا ستيرن 24,313,993 776,292,535,474 Rls. 23,924,605 $
71 8 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27090010 ميعانات گازي 55,855,000 772,000,000,000 Rls. 21,910,799 $
72 1 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 20,344,500 760,953,694,372 Rls. 23,466,144 $
73 7 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 46,139,407 760,000,000,000 Rls. 22,376,709 $
74 8 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39011030 ک ک ک گريد فيلم 18,488,300 759,455,702,623 Rls. 21,765,217 $
75 8 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 30,019,187 754,000,000,000 Rls. 21,452,682 $
76 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39011030 ک ک ک گريد فيلم 17,077,500 726,897,421,957 Rls. 21,935,691 $
77 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 44,395,109 719,000,000,000 Rls. 21,631,079 $
78 10 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39011030 ک ک ک گريد فيلم 17,028,000 712,786,541,181 Rls. 19,749,409 $
79 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 15,543,050 701,688,249,784 Rls. 21,442,183 $
80 10 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39012040 ک ک ک گريد بادي: 17,374,500 689,964,801,498 Rls. 19,089,537 $
81 11 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 17,448,750 682,590,306,110 Rls. 18,495,675 $
82 2 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 16,681,500 667,094,601,164 Rls. 20,559,180 $
83 7 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39011040 ک ک ک گريد تزريقي 15,716,250 645,885,625,605 Rls. 19,081,380 $
84 4 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39011030 ک ک ک گريد فيلم 14,602,500 642,979,864,205 Rls. 19,765,480 $
85 12 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 7,060,559 631,638,929,684 Rls. 17,027,769 $
86 3 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 14,008,500 627,113,900,957 Rls. 19,325,283 $
87 12 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 15,592,500 616,157,652,000 Rls. 16,528,050 $
88 7 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 16,879,500 607,733,398,500 Rls. 17,924,445 $
89 8 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29025000 ا ستيرن 15,026,799 603,000,000,000 Rls. 17,250,765 $
90 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 18,760,500 587,951,815,983 Rls. 17,931,420 $
91 11 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27111190 گاز طبيعي مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 30,613,122 561,000,000,000 Rls. 15,188,394 $
92 8 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 15,072,750 557,035,034,474 Rls. 16,083,193 $
93 7 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29025000 ا ستيرن 15,701,859 550,000,000,000 Rls. 16,205,535 $
94 1 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 5,262,611 529,196,581,172 Rls. 16,314,094 $
95 2 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 5,117,441 514,551,013,145 Rls. 15,857,223 $
96 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29025000 ا ستيرن 11,782,592 511,000,000,000 Rls. 15,352,717 $
97 12 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 25030090 کگل گوگرد ( گوگرد تصعيد شده (Sublimed sulphor) ، گوگرد رسوب كرده (گوگرد پرسيپيته وگوگرد كولوئيدال) 155,959,383 498,708,222,550 Rls. 13,412,506 $
98 8 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 26,027,719 428,246,327,581 Rls. 12,292,695 $
99 10 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 62,336,663 424,000,000,000 Rls. 11,843,965 $
100 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 12,177,000 420,996,565,075 Rls. 12,709,019 $
مجموع کل
128,702,222,851,131 ريال
مجموع کل
3,746,922,226 دلار