آمار کل " صادرات به" کشور (اندونزي) گمرک (منطقه ويژه معادن و فلزات)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات اندونزي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 83,000,000 866,952,400,000 Rls. 23,240,000 $
2 8 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات اندونزي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 50,000,000 486,531,400,000 Rls. 14,000,000 $
3 7 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات اندونزي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 42,000,000 397,000,000,000 Rls. 11,760,000 $
4 9 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات اندونزي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 30,000,000 296,666,400,000 Rls. 8,400,000 $
5 11 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات اندونزي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 27,000,000 279,425,920,000 Rls. 7,560,000 $
6 10 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات اندونزي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 27,000,000 274,000,000,000 Rls. 7,560,000 $
7 7 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات اندونزي 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 16,351,000 228,000,000,000 Rls. 6,673,025 $
8 6 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات اندونزي 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 6,945,040 94,267,061,940 Rls. 2,829,250 $
9 12 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات اندونزي 38011090 ک ک ک ساير 500,000 559,485,000 Rls. 15,000 $
مجموع کل
2,923,402,666,940 ريال
مجموع کل
82,037,275 دلار
[1]