آمار کل " صادرات به" کشور (تايوان) گمرک (منطقه ويژه معادن و فلزات)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات تايوان 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 16,500,000 918,020,922,500 Rls. 24,535,500 $
2 12 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات تايوان 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 54,000,000 820,000,000,000 Rls. 21,978,000 $
3 11 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات تايوان 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 53,825,000 801,000,000,000 Rls. 21,923,064 $
4 8 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات تايوان 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 31,858,960 458,000,000,000 Rls. 12,999,415 $
5 10 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات تايوان 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 6,000,000 320,497,571,000 Rls. 8,922,000 $
6 9 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات تايوان 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 21,292,020 306,000,000,000 Rls. 8,688,039 $
7 11 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات تايوان 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 4,000,000 272,604,127,000 Rls. 7,435,000 $
8 7 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات تايوان 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 5,000,000 249,605,508,000 Rls. 7,435,000 $
9 8 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات تايوان 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 1,625,000 82,434,633,125 Rls. 2,416,375 $
10 10 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات تايوان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 1,027,316 64,769,203,381 Rls. 1,787,529 $
11 8 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات تايوان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 5,000,000 47,982,200,000 Rls. 1,400,000 $
12 9 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات تايوان 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 550,000 28,819,398,300 Rls. 817,850 $
مجموع کل
4,369,733,563,306 ريال
مجموع کل
120,337,772 دلار
[1]