آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (منطقه ويژه معادن و فلزات)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات ترکيه 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 60,000,000 607,000,000,000 Rls. 16,800,000 $
2 9 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات ترکيه 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 40,000,000 399,000,000,000 Rls. 11,200,000 $
3 12 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات ترکيه 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 3,000,000 166,908,315,000 Rls. 4,461,000 $
4 11 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات ترکيه 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 3,000,000 163,812,381,000 Rls. 4,461,000 $
5 10 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات ترکيه 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 2,000,000 107,010,468,000 Rls. 2,974,000 $
6 9 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات ترکيه 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 990,000 52,391,634,570 Rls. 1,472,130 $
7 7 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 531,383 31,035,031,420 Rls. 924,606 $
8 11 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 58,868 3,744,226,220 Rls. 102,430 $
مجموع کل
1,530,902,056,210 ريال
مجموع کل
42,395,166 دلار
[1]