آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (منطقه ويژه معادن و فلزات)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات هند 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 35,367,580 495,000,000,000 Rls. 14,405,169 $
2 9 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات هند 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 4,450,000 233,175,131,700 Rls. 6,617,150 $
3 11 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات هند 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 15,278,000 230,000,000,000 Rls. 6,219,619 $
4 11 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات هند 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 4,000,000 219,808,340,000 Rls. 5,948,000 $
5 8 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات هند 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 3,375,000 172,490,313,125 Rls. 5,018,625 $
6 8 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات هند 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 9,597,000 138,000,000,000 Rls. 4,076,131 $
7 7 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات هند 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 9,704,000 137,000,000,000 Rls. 4,116,057 $
8 11 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات هند 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 7,500,000 73,060,765,000 Rls. 1,987,500 $
9 9 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات هند 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 4,625,000 69,272,093,750 Rls. 1,965,835 $
10 8 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات هند 72083800 محصولات ازاهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3تا75/4ميلي متر 3,756,000 54,673,244,952 Rls. 1,595,228 $
11 9 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات هند 27132000 قيرنفت 8,499,480 52,148,187,630 Rls. 1,479,885 $
12 8 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات هند 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 3,500,000 50,946,847,000 Rls. 1,486,501 $
13 8 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات هند 27132000 قيرنفت 6,480,900 49,880,040,198 Rls. 1,458,202 $
14 8 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات هند 72083710 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده, بشکل طومار فقط گرم نورد شده با عرض 1500 ميلي متر وبالاتر با گريدهاي X60 وبيشتر جهت توليد لوله هاي مورد استفاده در پروژه هاي نفت ، گاز وپتروشيمي 2,859,000 41,616,295,878 Rls. 1,214,259 $
15 10 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات هند 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 4,000,000 38,333,840,000 Rls. 1,060,000 $
16 9 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات هند 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 550,387 34,137,431,457 Rls. 959,213 $
17 10 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات هند 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 475,421 29,606,125,590 Rls. 827,232 $
18 10 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات هند 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 500,000 26,199,453,000 Rls. 743,500 $
19 12 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات هند 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 2,000,000 19,734,550,000 Rls. 530,000 $
20 8 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات هند 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 206,426 12,657,538,440 Rls. 359,181 $
21 7 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات هند 27132000 قيرنفت 1,493,160 11,403,188,262 Rls. 335,961 $
22 12 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات هند 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 100,421 6,495,662,100 Rls. 174,732 $
23 12 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات هند 27132000 قيرنفت 500,000 4,102,890,000 Rls. 110,000 $
24 11 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات هند 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 50,211 3,237,296,818 Rls. 87,367 $
25 9 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات هند 25280000 نمك اسيد بوريك طبيعي و كنسانترهکهاي آن (حتي تكليس شده) اما شامل نمك اسيد بوريك گه از آب شور طبيعي جدا شده است نميکباشد اسيد بوريك طبيعي كه بر حسب وزن ماده خشك حاوي حداكثر 85% H3BO3باشد. 150,000 688,428,000 Rls. 19,500 $
26 12 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات هند 38011090 ک ک ک ساير 500,000 559,485,000 Rls. 15,000 $
27 6 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات هند 38019090 ک ک ک ساير 61,440 61,593,060 Rls. 1,843 $
مجموع کل
2,204,288,740,960 ريال
مجموع کل
62,811,690 دلار
[1]