آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (منطقه ويژه معادن و فلزات)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات پاكستان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 20,000,000 211,000,000,000 Rls. 5,600,000 $
2 10 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات پاكستان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 15,000,000 151,435,200,000 Rls. 4,200,000 $
3 11 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات پاكستان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 7,500,000 76,763,400,000 Rls. 2,100,000 $
4 9 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات پاكستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 99,916 6,187,254,417 Rls. 173,853 $
5 11 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات پاكستان 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 500,000 4,896,140,000 Rls. 132,500 $
6 12 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات پاكستان 38011090 ک ک ک ساير 150,000 167,845,500 Rls. 4,500 $
7 9 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات پاكستان 38011090 ک ک ک ساير 80,000 84,729,600 Rls. 2,400 $
مجموع کل
450,534,569,517 ريال
مجموع کل
12,213,253 دلار
[1]