آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (منطقه ويژه معادن و فلزات)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 341,759,757 750,961,426,016 Rls. 21,842,573 $
2 10 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 243,756,643 547,145,273,168 Rls. 15,226,878 $
3 7 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 190,240,066 448,000,000,000 Rls. 13,381,293 $
4 12 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26011150 ک ک ک کنسانتره آهن 147,000,000 448,000,000,000 Rls. 11,912,130 $
5 9 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 190,996,347 362,307,333,376 Rls. 10,401,853 $
6 11 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 120,351,489 269,338,251,080 Rls. 7,463,545 $
7 11 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26011140 ک ک ک سنگ آهن مگنت?ت دانهکبندي با خلوص آهن 60 درصد به بالا 163,963,505 235,652,358,222 Rls. 6,370,215 $
8 11 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26011150 ک ک ک کنسانتره آهن 75,000,000 232,000,000,000 Rls. 6,276,000 $
9 7 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 15,278,680 209,160,050,960 Rls. 6,218,424 $
10 9 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26190020 ک ک ک آخال مناسب براي بازيافت آهن يا منگنز 65,500,000 184,933,120,000 Rls. 5,240,000 $
11 7 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26190020 ک ک ک آخال مناسب براي بازيافت آهن يا منگنز 55,000,000 150,536,400,000 Rls. 4,400,000 $
12 12 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26190020 ک ک ک آخال مناسب براي بازيافت آهن يا منگنز 50,000,000 149,000,000,000 Rls. 4,000,000 $
13 11 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 9,759,480 147,000,000,000 Rls. 3,976,589 $
14 10 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26070030 ک ک ک کنسانتره سرب سولف?د? 4,897,000 139,480,193,280 Rls. 3,864,580 $
15 11 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26190020 ک ک ک آخال مناسب براي بازيافت آهن يا منگنز 45,000,000 133,000,000,000 Rls. 3,600,000 $
16 9 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26070030 ک ک ک کنسانتره سرب سولف?د? 3,606,423 131,674,619,214 Rls. 3,728,753 $
17 7 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26070030 ک ک ک کنسانتره سرب سولف?د? 4,781,405 126,938,688,641 Rls. 3,736,626 $
18 11 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26070030 ک ک ک کنسانتره سرب سولف?د? 4,050,000 112,272,714,000 Rls. 3,042,000 $
19 12 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26070030 ک ک ک کنسانتره سرب سولف?د? 3,901,210 110,370,364,200 Rls. 2,987,055 $
20 6 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 70,500,000 108,000,000,000 Rls. 3,224,670 $
21 6 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26190020 ک ک ک آخال مناسب براي بازيافت آهن يا منگنز 40,000,000 107,000,000,000 Rls. 3,200,000 $
22 7 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 2,000,000 99,718,220,000 Rls. 2,974,000 $
23 10 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 10,000,000 95,059,740,000 Rls. 2,650,000 $
24 10 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26080040 ک ک ک کنسانتره رو? سولف?د? 5,500,000 94,532,201,000 Rls. 2,621,000 $
25 9 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 10,000,000 94,159,800,000 Rls. 2,650,000 $
26 12 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26011140 ک ک ک سنگ آهن مگنت?ت دانهکبندي با خلوص آهن 60 درصد به بالا 55,200,000 92,547,906,000 Rls. 2,489,520 $
27 8 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26080040 ک ک ک کنسانتره رو? سولف?د? 4,237,455 79,354,800,218 Rls. 2,282,119 $
28 10 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26190020 ک ک ک آخال مناسب براي بازيافت آهن يا منگنز 27,000,000 78,159,840,000 Rls. 2,160,000 $
29 12 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 62,001,300 76,329,304,596 Rls. 2,117,964 $
30 12 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26080040 ک ک ک کنسانتره رو? سولف?د? 3,500,000 71,796,175,000 Rls. 1,925,000 $
31 8 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 72031000 ­ک محصولات آهني حاصل از احياء مستقيم كلوخهکهاي معدني آهن 5,000,000 46,693,000,000 Rls. 1,325,000 $
32 11 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26080040 ک ک ک کنسانتره رو? سولف?د? 2,000,000 40,393,100,000 Rls. 1,100,000 $
33 8 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26070030 ک ک ک کنسانتره سرب سولف?د? 1,510,890 38,946,422,036 Rls. 1,118,057 $
34 7 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26080040 ک ک ک کنسانتره رو? سولف?د? 2,030,826 37,705,016,178 Rls. 1,116,954 $
35 7 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 28309090 ساير سولفورها غير از سولفور سديم وسولفور باريم ؛ پلي سولفورها ؛ با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 2,026,075 37,363,820,200 Rls. 1,114,340 $
36 6 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26070030 ک ک ک کنسانتره سرب سولف?د? 1,233,123 29,646,146,037 Rls. 892,503 $
37 12 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26070020 ک ک ک کنسانتره سرب اکس?د? 856,520 23,654,649,936 Rls. 633,824 $
38 9 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26080040 ک ک ک کنسانتره رو? سولف?د? 1,000,000 19,402,680,000 Rls. 550,000 $
39 9 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26070020 ک ک ک کنسانتره سرب اکس?د? 717,225 18,702,427,548 Rls. 530,746 $
40 11 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26070020 ک ک ک کنسانتره سرب اکس?د? 623,000 17,035,611,040 Rls. 461,020 $
41 8 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26070020 ک ک ک کنسانتره سرب اکس?د? 652,695 16,625,619,468 Rls. 482,994 $
42 10 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26070020 ک ک ک کنسانتره سرب اکس?د? 540,000 14,289,696,000 Rls. 399,600 $
43 6 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 28309090 ساير سولفورها غير از سولفور سديم وسولفور باريم ؛ پلي سولفورها ؛ با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 500,755 12,291,038,302 Rls. 370,558 $
مجموع کل
6,237,178,005,716 ريال
مجموع کل
176,058,383 دلار
[1]