آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (منطقه ويژه نوشهر)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 2,134,315 244,749,169,547 Rls. 7,469,113 $
2 12 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 2,050,388 230,552,240,417 Rls. 6,173,716 $
3 9 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,771,775 218,228,255,291 Rls. 6,177,787 $
4 9 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 1,969,496 208,828,342,170 Rls. 5,912,482 $
5 11 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 1,892,793 208,424,829,093 Rls. 5,653,783 $
6 7 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 04031090 ک ک ک ماست 6,277,682 207,295,111,831 Rls. 6,115,391 $
7 6 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,773,814 205,143,167,394 Rls. 6,176,272 $
8 5 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 2,108,589 201,703,863,525 Rls. 6,155,296 $
9 10 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 1,866,702 197,064,019,396 Rls. 5,465,783 $
10 5 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 04031090 ک ک ک ماست 6,154,615 195,348,551,163 Rls. 5,960,091 $
11 7 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,646,473 195,223,102,402 Rls. 5,761,458 $
12 11 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,507,859 193,826,808,304 Rls. 5,257,001 $
13 2 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 04031090 ک ک ک ماست 6,209,494 193,646,454,459 Rls. 5,969,382 $
14 3 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 04031090 ک ک ک ماست 6,058,276 189,150,667,815 Rls. 5,829,276 $
15 8 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 1,774,067 184,669,798,366 Rls. 5,298,994 $
16 7 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 1,801,369 182,977,893,830 Rls. 5,396,343 $
17 1 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 04031090 ک ک ک ماست 5,801,367 182,330,079,866 Rls. 5,623,143 $
18 2 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,596,050 181,471,109,872 Rls. 5,594,031 $
19 6 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 1,786,970 178,062,673,562 Rls. 5,360,690 $
20 1 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,564,274 177,487,399,882 Rls. 5,473,660 $
21 12 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,355,232 176,973,025,167 Rls. 4,740,120 $
22 3 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,553,533 176,046,624,582 Rls. 5,425,287 $
23 6 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 04031090 ک ک ک ماست 5,357,029 172,608,553,680 Rls. 5,196,828 $
24 4 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 04031090 ک ک ک ماست 5,450,995 171,632,451,926 Rls. 5,275,503 $
25 2 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 04014000 ش?ر وخامه بدون افزودن قند ?ا مواد ش?ر?ن کننده غل?ظ نشده که م?زان مواد چرب آن از لحاظ وزن? از 6% ب?شتر ول? از 10% ب?شتر نباشد 1,704,562 165,927,070,902 Rls. 5,097,134 $
26 12 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 04031090 ک ک ک ماست 4,542,240 165,176,228,388 Rls. 4,419,424 $
27 8 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,343,092 163,799,782,102 Rls. 4,697,107 $
28 11 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 04031090 ک ک ک ماست 4,326,218 155,043,669,240 Rls. 4,208,388 $
29 4 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 1,580,387 154,246,246,668 Rls. 4,738,897 $
30 8 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 04031090 ک ک ک ماست 4,547,431 154,169,687,008 Rls. 4,429,273 $
31 1 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 04014000 ش?ر وخامه بدون افزودن قند ?ا مواد ش?ر?ن کننده غل?ظ نشده که م?زان مواد چرب آن از لحاظ وزن? از 6% ب?شتر ول? از 10% ب?شتر نباشد 1,532,128 149,038,314,126 Rls. 4,596,375 $
32 10 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 04031090 ک ک ک ماست 4,158,684 146,601,001,426 Rls. 4,061,402 $
33 9 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 04031090 ک ک ک ماست 4,209,140 145,317,172,347 Rls. 4,116,488 $
34 4 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,267,641 144,366,462,882 Rls. 4,434,285 $
35 10 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,132,871 142,869,740,733 Rls. 3,963,063 $
36 3 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 1,358,328 131,476,924,133 Rls. 4,051,940 $
37 9 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 237,157 113,632,208,017 Rls. 3,218,502 $
38 5 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 827,921 105,825,631,118 Rls. 3,231,423 $
39 3 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 730,574 91,211,924,939 Rls. 2,810,965 $
40 2 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 679,079 84,909,055,666 Rls. 2,617,363 $
41 12 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 577,126 83,510,885,816 Rls. 2,236,508 $
42 4 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 598,177 75,656,988,289 Rls. 2,325,417 $
43 11 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 522,163 75,424,235,433 Rls. 2,048,693 $
44 3 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 3,981,834 71,370,693,264 Rls. 2,199,347 $
45 9 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 1,877,531 66,864,508,426 Rls. 1,892,156 $
46 12 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 443,000 66,085,241,000 Rls. 1,772,000 $
47 2 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 3,479,561 64,716,934,925 Rls. 1,994,880 $
48 7 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 1,767,600 63,475,273,051 Rls. 1,873,398 $
49 8 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 1,649,936 59,540,310,752 Rls. 1,715,549 $
50 6 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 456,781 59,105,282,965 Rls. 1,781,475 $
51 3 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 461,380 53,462,898,800 Rls. 1,647,520 $
52 10 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 1,413,019 48,011,864,278 Rls. 1,332,574 $
53 1 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 366,635 45,702,371,562 Rls. 1,409,282 $
54 11 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 1,294,335 44,669,605,314 Rls. 1,212,809 $
55 7 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 1,888,903 42,537,284,881 Rls. 1,255,053 $
56 12 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 1,157,905 41,510,099,081 Rls. 1,111,495 $
57 6 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 1,875,351 38,454,726,565 Rls. 1,157,918 $
58 6 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 949,152 32,326,959,354 Rls. 972,420 $
59 4 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 1,655,390 32,151,068,579 Rls. 988,561 $
60 1 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 1,624,690 32,048,381,228 Rls. 988,285 $
61 12 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 1,355,259 31,792,726,693 Rls. 850,238 $
62 5 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 1,691,336 31,339,084,460 Rls. 955,779 $
63 4 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 223,900 25,867,904,200 Rls. 795,700 $
64 5 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 741,793 24,929,998,520 Rls. 760,892 $
65 3 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 718,717 24,567,930,562 Rls. 757,134 $
66 11 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 372,906 23,050,394,220 Rls. 626,300 $
67 1 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 658,205 21,947,359,896 Rls. 676,813 $
68 2 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 619,358 19,670,906,032 Rls. 606,382 $
69 12 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 04051010 کره بسته بندي شده بصورت بسته هاي 500 گرمي و کمتر 80,570 18,187,473,300 Rls. 483,420 $
70 12 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 288,724 18,143,501,825 Rls. 487,634 $
71 11 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 732,457 17,822,005,822 Rls. 483,381 $
72 10 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 282,272 17,406,147,441 Rls. 482,182 $
73 4 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 493,446 16,242,933,138 Rls. 499,194 $
74 2 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 110,898 14,390,132,368 Rls. 443,592 $
75 7 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 04014000 ش?ر وخامه بدون افزودن قند ?ا مواد ش?ر?ن کننده غل?ظ نشده که م?زان مواد چرب آن از لحاظ وزن? از 6% ب?شتر ول? از 10% ب?شتر نباشد 124,011 12,627,544,086 Rls. 372,033 $
76 9 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 189,874 11,484,833,292 Rls. 325,256 $
77 7 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 22029990 --- ساير 358,422 11,021,176,020 Rls. 326,022 $
78 6 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 191,126 10,950,123,836 Rls. 329,700 $
79 10 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 178,625 10,923,129,881 Rls. 303,571 $
80 11 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 69,125 10,201,313,900 Rls. 276,500 $
81 7 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 155,989 10,194,225,406 Rls. 300,756 $
82 5 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 22029990 --- ساير 342,216 9,780,134,256 Rls. 299,016 $
83 10 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 413,399 9,767,116,999 Rls. 271,083 $
84 6 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 22029990 --- ساير 343,476 9,757,432,728 Rls. 294,876 $
85 2 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 19,000 9,358,088,458 Rls. 288,504 $
86 7 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 67,500 9,172,620,000 Rls. 270,000 $
87 6 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 159,937 9,164,996,090 Rls. 276,920 $
88 9 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 409,348 9,093,181,293 Rls. 257,456 $
89 3 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 69,750 9,055,782,000 Rls. 279,000 $
90 5 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 68,661 8,988,239,664 Rls. 274,644 $
91 10 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 62,641 8,844,670,368 Rls. 244,367 $
92 4 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 22029990 --- ساير 313,176 8,779,030,494 Rls. 269,976 $
93 6 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 65,801 8,752,912,460 Rls. 263,204 $
94 8 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 61,250 8,562,755,000 Rls. 245,000 $
95 8 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 384,768 8,391,579,446 Rls. 242,328 $
96 7 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 04051010 کره بسته بندي شده بصورت بسته هاي 500 گرمي و کمتر 41,228 8,367,277,056 Rls. 247,368 $
97 6 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 04051010 کره بسته بندي شده بصورت بسته هاي 500 گرمي و کمتر 41,800 8,328,162,000 Rls. 250,800 $
98 5 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 144,479 8,307,336,666 Rls. 253,575 $
99 5 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 144,808 7,979,982,383 Rls. 243,275 $
100 2 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 289,008 7,974,190,152 Rls. 245,808 $
مجموع کل
8,534,867,259,209 ريال
مجموع کل
250,228,478 دلار