آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (منطقه ويژه پيام)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1396 منطقه ويژه پيام افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 58,101 721,809,210,945 Rls. 22,131,831 $
2 12 1396 منطقه ويژه پيام افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 81,289 56,125,034,623 Rls. 1,502,059 $
3 12 1396 منطقه ويژه پيام افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 1,423,764 47,745,946,534 Rls. 1,281,386 $
4 5 1396 منطقه ويژه پيام افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 1,511,820 44,944,851,652 Rls. 1,373,416 $
5 8 1396 منطقه ويژه پيام افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 1,351,592 42,713,014,765 Rls. 1,229,254 $
6 10 1396 منطقه ويژه پيام افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 1,187,668 38,489,951,729 Rls. 1,068,899 $
7 11 1396 منطقه ويژه پيام افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 73,872 36,242,757,684 Rls. 988,114 $
8 9 1396 منطقه ويژه پيام افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 1,013,996 32,256,259,091 Rls. 912,595 $
9 4 1396 منطقه ويژه پيام افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 988,216 28,930,638,791 Rls. 889,395 $
10 7 1396 منطقه ويژه پيام افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 932,330 28,454,286,904 Rls. 840,012 $
11 11 1396 منطقه ويژه پيام افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 742,611 25,072,726,499 Rls. 681,101 $
12 1 1396 منطقه ويژه پيام افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 16,310 21,826,343,540 Rls. 673,237 $
13 6 1396 منطقه ويژه پيام افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 649,044 19,371,222,977 Rls. 584,140 $
14 6 1396 منطقه ويژه پيام افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 43,123 19,123,876,470 Rls. 572,228 $
15 1 1396 منطقه ويژه پيام افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 508,380 14,838,310,902 Rls. 457,519 $
16 8 1396 منطقه ويژه پيام افغانستان 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 153,720 10,648,228,320 Rls. 307,440 $
17 7 1396 منطقه ويژه پيام افغانستان 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 159,880 10,518,113,960 Rls. 309,760 $
18 9 1396 منطقه ويژه پيام افغانستان 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 131,745 9,304,886,160 Rls. 263,490 $
19 8 1396 منطقه ويژه پيام افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 20,565 7,606,600,785 Rls. 217,549 $
20 10 1396 منطقه ويژه پيام افغانستان 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 87,141 6,255,177,120 Rls. 174,282 $
21 11 1396 منطقه ويژه پيام افغانستان 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 575,000 5,308,737,500 Rls. 143,750 $
22 1 1396 منطقه ويژه پيام افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 175,560 5,124,936,312 Rls. 158,004 $
23 5 1396 منطقه ويژه پيام افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 19,342 4,849,773,396 Rls. 148,044 $
24 9 1396 منطقه ويژه پيام افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 14,393 4,421,915,811 Rls. 124,250 $
25 6 1396 منطقه ويژه پيام افغانستان 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 58,420 3,893,768,880 Rls. 116,840 $
26 11 1396 منطقه ويژه پيام افغانستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 259,600 3,822,806,960 Rls. 103,840 $
27 12 1396 منطقه ويژه پيام افغانستان 33051000 شامپوها 85,250 3,821,708,100 Rls. 102,300 $
28 12 1396 منطقه ويژه پيام افغانستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 248,600 3,711,634,160 Rls. 99,440 $
29 10 1396 منطقه ويژه پيام افغانستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 258,100 3,691,862,400 Rls. 103,240 $
30 11 1396 منطقه ويژه پيام افغانستان 38123930 ک ک ک پا?دارکننده­ها? UV 23,050 3,279,194,384 Rls. 88,742 $
31 12 1396 منطقه ويژه پيام افغانستان 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 43,920 3,260,137,680 Rls. 87,840 $
32 12 1396 منطقه ويژه پيام افغانستان 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 350,000 3,258,031,250 Rls. 87,500 $
33 5 1396 منطقه ويژه پيام افغانستان 94069090 ک ک ک ساير 31,170 3,257,539,296 Rls. 99,744 $
34 11 1396 منطقه ويژه پيام افغانستان 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 43,950 3,230,708,520 Rls. 87,900 $
35 10 1396 منطقه ويژه پيام افغانستان 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 350,000 3,137,181,250 Rls. 87,500 $
36 7 1396 منطقه ويژه پيام افغانستان 38123960 ک ک ک پا?دارکننده­ها بر پا?ه س?ل?کون 24,000 3,136,240,800 Rls. 92,400 $
37 11 1396 منطقه ويژه پيام افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 88,000 2,895,076,800 Rls. 79,200 $
38 11 1396 منطقه ويژه پيام افغانستان 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 45,600 2,846,611,920 Rls. 77,520 $
39 5 1396 منطقه ويژه پيام افغانستان 38123960 ک ک ک پا?دارکننده­ها بر پا?ه س?ل?کون 20,000 2,522,443,000 Rls. 77,000 $
40 9 1396 منطقه ويژه پيام افغانستان 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 273,000 2,408,635,500 Rls. 68,250 $
41 7 1396 منطقه ويژه پيام افغانستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 27,332 1,878,672,050 Rls. 55,349 $
42 8 1396 منطقه ويژه پيام افغانستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرا ت غير تزريقي . 121,500 1,704,664,440 Rls. 48,600 $
43 4 1396 منطقه ويژه پيام افغانستان 17026000 ساير فروکتوزها و شربت هاي فروکتوز ,که حاوي بيش از 50% وزني فروکتوز باشد به استثناي قندمعكوس 119,655 1,586,559,510 Rls. 48,816 $
44 10 1396 منطقه ويژه پيام افغانستان 39189090 ---پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 14,994 1,475,411,520 Rls. 40,920 $
45 1 1396 منطقه ويژه پيام افغانستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 110,240 1,430,121,088 Rls. 44,096 $
46 11 1396 منطقه ويژه پيام افغانستان 33051000 شامپوها 31,900 1,414,598,160 Rls. 38,280 $
47 8 1396 منطقه ويژه پيام افغانستان 44111399 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت بيشتر از 5 ميليمتر تا 9 ميليمتر 18,000 1,402,096,000 Rls. 40,000 $
48 8 1396 منطقه ويژه پيام افغانستان 44111499 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 27,675 1,379,755,200 Rls. 39,360 $
49 9 1396 منطقه ويژه پيام افغانستان 17026000 ساير فروکتوزها و شربت هاي فروکتوز ,که حاوي بيش از 50% وزني فروکتوز باشد به استثناي قندمعكوس 97,200 1,371,589,200 Rls. 38,880 $
50 12 1396 منطقه ويژه پيام افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 10,000 1,115,250,000 Rls. 30,000 $
51 11 1396 منطقه ويژه پيام افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 10,000 1,108,650,000 Rls. 30,000 $
52 12 1396 منطقه ويژه پيام افغانستان 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده، شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 9,500 1,063,021,500 Rls. 28,500 $
53 10 1396 منطقه ويژه پيام افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 9,500 1,019,160,000 Rls. 28,500 $
54 8 1396 منطقه ويژه پيام افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 9,500 1,001,746,500 Rls. 28,500 $
55 10 1396 منطقه ويژه پيام افغانستان 44111391 پروفيل روكش شده با ضخامت بيشتر از 5 mm تا 9 mm 16,645 870,467,952 Rls. 24,319 $
56 10 1396 منطقه ويژه پيام افغانستان 48211000 ا نوا ع برچسب ا زکاغذ يامقوا , چاپ شده 2,500 715,200,000 Rls. 20,000 $
57 8 1396 منطقه ويژه پيام افغانستان 17026000 ساير فروکتوزها و شربت هاي فروکتوز ,که حاوي بيش از 50% وزني فروکتوز باشد به استثناي قندمعكوس 48,600 683,296,560 Rls. 19,440 $
58 7 1396 منطقه ويژه پيام افغانستان 44111391 پروفيل روكش شده با ضخامت بيشتر از 5 mm تا 9 mm 8,260 502,986,498 Rls. 14,819 $
59 10 1396 منطقه ويژه پيام افغانستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 11,234 501,975,888 Rls. 14,031 $
60 4 1396 منطقه ويژه پيام افغانستان 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 50,000 406,125,000 Rls. 12,500 $
61 11 1396 منطقه ويژه پيام افغانستان 34012010 صابون مايع 10,650 354,184,920 Rls. 9,585 $
62 7 1396 منطقه ويژه پيام افغانستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرا ت غير تزريقي . 24,975 337,232,430 Rls. 9,990 $
63 7 1396 منطقه ويژه پيام افغانستان 17025000 فروکتوز خالص ا ز نظر شيميائي 24,300 329,916,240 Rls. 9,720 $
64 6 1396 منطقه ويژه پيام افغانستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرا ت غير تزريقي . 24,300 324,842,400 Rls. 9,720 $
65 7 1396 منطقه ويژه پيام افغانستان 44111499 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 5,400 260,674,560 Rls. 7,680 $
66 11 1396 منطقه ويژه پيام افغانستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 2,884 228,914,052 Rls. 6,194 $
67 1 1396 منطقه ويژه پيام افغانستان 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 25,000 202,737,500 Rls. 6,250 $
68 10 1396 منطقه ويژه پيام افغانستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 2,811 197,430,960 Rls. 5,521 $
69 7 1396 منطقه ويژه پيام افغانستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 1,428 141,270,215 Rls. 4,141 $
70 12 1396 منطقه ويژه پيام افغانستان 34012010 صابون مايع 3,100 104,387,850 Rls. 2,790 $
71 10 1396 منطقه ويژه پيام افغانستان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 2,700 104,276,160 Rls. 2,916 $
72 10 1396 منطقه ويژه پيام افغانستان 44111291 پروفيل روكش شده 1,629 68,679,792 Rls. 1,917 $
مجموع کل
1,319,442,277,515 ريال
مجموع کل
39,212,345 دلار
[1]