آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (منطقه ويژه پيام)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 منطقه ويژه پيام عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 7,240,980 66,678,800,895 Rls. 1,810,245 $
2 9 1396 منطقه ويژه پيام عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 7,450,000 65,813,962,500 Rls. 1,862,500 $
3 10 1396 منطقه ويژه پيام عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 7,249,800 65,161,924,500 Rls. 1,812,450 $
4 7 1396 منطقه ويژه پيام عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 6,755,000 57,211,814,750 Rls. 1,688,750 $
5 12 1396 منطقه ويژه پيام عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 622,600 53,501,721,300 Rls. 1,429,980 $
6 6 1396 منطقه ويژه پيام عراق 85021390 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني ترا کمي - احتراقي به قدرت بيش از 1500 kva 45,290 52,390,628,840 Rls. 1,599,274 $
7 7 1396 منطقه ويژه پيام عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 3,228,800 43,845,218,760 Rls. 1,291,520 $
8 5 1396 منطقه ويژه پيام عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 405,048 39,766,010,760 Rls. 1,215,144 $
9 4 1396 منطقه ويژه پيام عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 4,822,000 38,877,025,250 Rls. 1,194,922 $
10 5 1396 منطقه ويژه پيام عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 4,605,000 37,658,725,750 Rls. 1,151,250 $
11 12 1396 منطقه ويژه پيام عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 2,448,700 36,516,050,400 Rls. 979,480 $
12 10 1396 منطقه ويژه پيام عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 2,393,800 34,542,502,600 Rls. 957,520 $
13 9 1396 منطقه ويژه پيام عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 2,331,900 32,933,821,480 Rls. 932,760 $
14 1 1396 منطقه ويژه پيام عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 324,428 31,563,117,552 Rls. 973,284 $
15 12 1396 منطقه ويژه پيام عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 644,283 31,375,476,228 Rls. 842,052 $
16 12 1396 منطقه ويژه پيام عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 852,244 30,065,974,040 Rls. 805,828 $
17 6 1396 منطقه ويژه پيام عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 3,444,000 28,608,683,000 Rls. 861,000 $
18 10 1396 منطقه ويژه پيام عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 616,660 28,092,485,525 Rls. 783,513 $
19 11 1396 منطقه ويژه پيام عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 1,857,120 27,423,663,572 Rls. 742,848 $
20 8 1396 منطقه ويژه پيام عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 3,125,000 27,103,568,750 Rls. 781,250 $
21 11 1396 منطقه ويژه پيام عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 790,254 26,892,155,980 Rls. 729,708 $
22 10 1396 منطقه ويژه پيام عراق 38123930 ک ک ک پا?دارکننده­ها? UV 193,900 26,797,511,868 Rls. 746,514 $
23 12 1396 منطقه ويژه پيام عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 2,693,562 26,232,249,240 Rls. 703,472 $
24 12 1396 منطقه ويژه پيام عراق 38123990 ک ک ک ساير 172,850 24,797,096,123 Rls. 665,472 $
25 4 1396 منطقه ويژه پيام عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 1,842,250 23,990,655,980 Rls. 736,900 $
26 9 1396 منطقه ويژه پيام عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 632,125 21,891,887,924 Rls. 619,770 $
27 7 1396 منطقه ويژه پيام عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 639,800 19,951,463,184 Rls. 588,756 $
28 10 1396 منطقه ويژه پيام عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 598,340 19,824,370,200 Rls. 551,442 $
29 12 1396 منطقه ويژه پيام عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 172,592 18,662,904,426 Rls. 500,514 $
30 4 1396 منطقه ويژه پيام عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 610,190 18,045,990,936 Rls. 554,715 $
31 7 1396 منطقه ويژه پيام عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 380,524 16,895,534,460 Rls. 501,990 $
32 8 1396 منطقه ويژه پيام عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 1,188,000 16,672,129,600 Rls. 475,200 $
33 9 1396 منطقه ويژه پيام عراق 38123960 ک ک ک پا?دارکننده­ها بر پا?ه س?ل?کون 122,400 16,638,789,090 Rls. 471,240 $
34 6 1396 منطقه ويژه پيام عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 529,920 16,296,357,600 Rls. 489,864 $
35 4 1396 منطقه ويژه پيام عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 163,846 16,015,824,210 Rls. 491,538 $
36 9 1396 منطقه ويژه پيام عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 154,560 15,849,283,962 Rls. 448,216 $
37 1 1396 منطقه ويژه پيام عراق 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 123,250 15,387,141,000 Rls. 474,513 $
38 10 1396 منطقه ويژه پيام عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 147,040 15,381,500,256 Rls. 426,412 $
39 7 1396 منطقه ويژه پيام عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 558,500 15,375,753,650 Rls. 452,650 $
40 5 1396 منطقه ويژه پيام عراق 38123990 ک ک ک ساير 120,750 15,210,769,613 Rls. 464,887 $
41 1 1396 منطقه ويژه پيام عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 1,155,000 14,983,167,600 Rls. 462,000 $
42 7 1396 منطقه ويژه پيام عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 162,288 14,789,579,205 Rls. 434,679 $
43 11 1396 منطقه ويژه پيام عراق 38123930 ک ک ک پا?دارکننده­ها? UV 101,850 14,490,868,510 Rls. 392,122 $
44 5 1396 منطقه ويژه پيام عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 1,085,570 14,208,956,393 Rls. 434,227 $
45 11 1396 منطقه ويژه پيام عراق 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 15,739 13,857,073,904 Rls. 375,002 $
46 7 1396 منطقه ويژه پيام عراق 38123960 ک ک ک پا?دارکننده­ها بر پا?ه س?ل?کون 98,500 12,904,923,508 Rls. 379,224 $
47 5 1396 منطقه ويژه پيام عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 133,952 12,712,039,716 Rls. 388,460 $
48 11 1396 منطقه ويژه پيام عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 117,519 12,597,646,905 Rls. 340,803 $
49 6 1396 منطقه ويژه پيام عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 258,654 10,976,141,388 Rls. 330,811 $
50 11 1396 منطقه ويژه پيام عراق 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 146,890 10,848,103,880 Rls. 293,780 $
51 5 1396 منطقه ويژه پيام عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 347,470 10,650,199,605 Rls. 325,659 $
52 9 1396 منطقه ويژه پيام عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 224,597 10,558,808,580 Rls. 298,860 $
53 5 1396 منطقه ويژه پيام عراق 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 90,838 10,336,953,987 Rls. 315,628 $
54 1 1396 منطقه ويژه پيام عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 1,249,000 10,126,603,000 Rls. 312,250 $
55 1 1396 منطقه ويژه پيام عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 248,649 9,896,639,172 Rls. 305,094 $
56 6 1396 منطقه ويژه پيام عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 732,500 9,755,782,200 Rls. 293,000 $
57 8 1396 منطقه ويژه پيام عراق 18062000 ساير فرآوردهکها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانهکريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بستهکبنديکهاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد. 56,927 9,721,808,918 Rls. 275,975 $
58 6 1396 منطقه ويژه پيام عراق 38123960 ک ک ک پا?دارکننده­ها بر پا?ه س?ل?کون 74,000 9,485,363,845 Rls. 284,899 $
59 7 1396 منطقه ويژه پيام عراق 18062000 ساير فرآوردهکها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانهکريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بستهکبنديکهاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد. 76,234 9,091,944,885 Rls. 268,380 $
60 12 1396 منطقه ويژه پيام عراق 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 118,888 8,905,623,600 Rls. 237,776 $
61 5 1396 منطقه ويژه پيام عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 300,000 8,842,986,000 Rls. 270,000 $
62 1 1396 منطقه ويژه پيام عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 293,790 8,753,117,490 Rls. 269,878 $
63 5 1396 منطقه ويژه پيام عراق 38123960 ک ک ک پا?دارکننده­ها بر پا?ه س?ل?کون 68,875 8,681,977,141 Rls. 265,169 $
64 11 1396 منطقه ويژه پيام عراق 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 79,576 8,428,928,334 Rls. 229,486 $
65 5 1396 منطقه ويژه پيام عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 190,121 8,100,085,650 Rls. 247,530 $
66 11 1396 منطقه ويژه پيام عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 164,871 8,044,236,000 Rls. 217,800 $
67 9 1396 منطقه ويژه پيام عراق 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 68,051 8,020,399,293 Rls. 227,493 $
68 12 1396 منطقه ويژه پيام عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 33,207 7,574,622,688 Rls. 203,192 $
69 4 1396 منطقه ويژه پيام عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 77,280 7,301,531,608 Rls. 224,112 $
70 4 1396 منطقه ويژه پيام عراق 38123930 ک ک ک پا?دارکننده­ها? UV 57,500 7,201,810,000 Rls. 221,375 $
71 5 1396 منطقه ويژه پيام عراق 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 16,959 7,199,545,914 Rls. 220,446 $
72 11 1396 منطقه ويژه پيام عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 38,448 7,158,345,423 Rls. 194,188 $
73 11 1396 منطقه ويژه پيام عراق 38123990 ک ک ک ساير 50,000 7,084,770,000 Rls. 192,500 $
74 12 1396 منطقه ويژه پيام عراق 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 65,302 6,667,803,615 Rls. 178,477 $
75 10 1396 منطقه ويژه پيام عراق 18062000 ساير فرآوردهکها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانهکريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بستهکبنديکهاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد. 46,132 6,594,442,835 Rls. 184,019 $
76 4 1396 منطقه ويژه پيام عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 112,130 6,563,404,980 Rls. 201,834 $
77 8 1396 منطقه ويژه پيام عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 193,420 6,525,948,312 Rls. 187,014 $
78 9 1396 منطقه ويژه پيام عراق 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 91,008 6,418,556,496 Rls. 182,016 $
79 11 1396 منطقه ويژه پيام عراق 33051000 شامپوها 140,200 6,220,275,336 Rls. 168,240 $
80 8 1396 منطقه ويژه پيام عراق 38123960 ک ک ک پا?دارکننده­ها بر پا?ه س?ل?کون 46,500 6,198,963,956 Rls. 179,024 $
81 7 1396 منطقه ويژه پيام عراق 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 151,859 5,758,090,590 Rls. 169,645 $
82 7 1396 منطقه ويژه پيام عراق 17026000 ساير فروکتوزها و شربت هاي فروکتوز ,که حاوي بيش از 50% وزني فروکتوز باشد به استثناي قندمعكوس 408,525 5,535,795,120 Rls. 163,410 $
83 10 1396 منطقه ويژه پيام عراق 17026000 ساير فروکتوزها و شربت هاي فروکتوز ,که حاوي بيش از 50% وزني فروکتوز باشد به استثناي قندمعكوس 384,300 5,525,897,340 Rls. 153,720 $
84 11 1396 منطقه ويژه پيام عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 159,350 5,290,617,915 Rls. 143,415 $
85 12 1396 منطقه ويژه پيام عراق 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 9,770 4,806,839,370 Rls. 128,474 $
86 6 1396 منطقه ويژه پيام عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 46,640 4,684,164,300 Rls. 140,340 $
87 10 1396 منطقه ويژه پيام عراق 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 11,038 4,640,865,472 Rls. 128,713 $
88 6 1396 منطقه ويژه پيام عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 46,368 4,486,211,004 Rls. 134,468 $
89 9 1396 منطقه ويژه پيام عراق 18062000 ساير فرآوردهکها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانهکريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بستهکبنديکهاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد. 27,425 4,375,143,380 Rls. 123,653 $
90 6 1396 منطقه ويژه پيام عراق 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 64,584 4,289,643,792 Rls. 129,168 $
91 6 1396 منطقه ويژه پيام عراق 18062000 ساير فرآوردهکها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانهکريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بستهکبنديکهاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد. 25,716 4,289,485,808 Rls. 129,022 $
92 8 1396 منطقه ويژه پيام عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 41,216 4,096,583,144 Rls. 119,528 $
93 1 1396 منطقه ويژه پيام عراق 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 61,170 3,967,371,120 Rls. 122,340 $
94 10 1396 منطقه ويژه پيام عراق 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 54,650 3,947,584,600 Rls. 109,300 $
95 6 1396 منطقه ويژه پيام عراق 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 106,704 3,904,905,559 Rls. 119,201 $
96 9 1396 منطقه ويژه پيام عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 66,301 3,884,832,360 Rls. 109,881 $
97 4 1396 منطقه ويژه پيام عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 93,720 3,828,604,518 Rls. 117,500 $
98 12 1396 منطقه ويژه پيام عراق 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 40,320 3,823,972,800 Rls. 103,200 $
99 1 1396 منطقه ويژه پيام عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 38,640 3,634,499,008 Rls. 112,056 $
100 10 1396 منطقه ويژه پيام عراق 44111499 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 50,880 3,483,024,000 Rls. 97,400 $
مجموع کل
1,682,674,656,826 ريال
مجموع کل
48,376,199 دلار