آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (مهاباد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 مهاباد عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 106,021 74,820,662,585 Rls. 2,141,740 $
2 7 1396 مهاباد عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 98,261 57,682,263,337 Rls. 1,696,829 $
3 9 1396 مهاباد عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 71,683 55,707,524,566 Rls. 1,579,709 $
4 5 1396 مهاباد عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 56,561 50,604,486,728 Rls. 1,544,393 $
5 4 1396 مهاباد عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 59,742 48,131,433,880 Rls. 1,480,033 $
6 6 1396 مهاباد عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 48,180 46,632,304,950 Rls. 1,406,295 $
7 10 1396 مهاباد عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 53,447 43,305,944,803 Rls. 1,204,386 $
8 3 1396 مهاباد عراق 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 56,203 43,136,347,970 Rls. 1,329,368 $
9 2 1396 مهاباد عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 62,370 39,292,595,643 Rls. 1,211,278 $
10 10 1396 مهاباد عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 3,116,778 28,012,942,669 Rls. 779,194 $
11 12 1396 مهاباد عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 20,034 13,871,572,345 Rls. 370,943 $
12 9 1396 مهاباد عراق 06022000 درخت، بوته، درختچه و درختچهکهاي خودروي داراي ميوه خوراكي، حتي پيوندزده 61,237 12,983,395,278 Rls. 367,422 $
13 6 1396 مهاباد عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 1,400,000 11,660,686,500 Rls. 350,000 $
14 1 1396 مهاباد عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 16,005 11,214,952,760 Rls. 345,895 $
15 8 1396 مهاباد عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 1,177,000 10,304,703,500 Rls. 294,250 $
16 9 1396 مهاباد عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 115,696 10,211,080,928 Rls. 288,839 $
17 11 1396 مهاباد عراق 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 533,500 9,827,853,275 Rls. 266,750 $
18 11 1396 مهاباد عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 1,015,920 9,394,434,792 Rls. 253,980 $
19 8 1396 مهاباد عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 6,217,029 8,272,106,640 Rls. 236,471 $
20 9 1396 مهاباد عراق 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 113,260 8,000,276,400 Rls. 226,520 $
21 10 1396 مهاباد عراق 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 23,430 7,540,711,200 Rls. 210,870 $
22 3 1396 مهاباد عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 9,894 7,447,812,680 Rls. 229,460 $
23 7 1396 مهاباد عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 861,952 7,246,808,196 Rls. 215,488 $
24 5 1396 مهاباد عراق 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 392,850 6,430,248,825 Rls. 196,425 $
25 8 1396 مهاباد عراق 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 90,944 6,410,622,560 Rls. 184,780 $
26 2 1396 مهاباد عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 5,197,024 6,406,063,938 Rls. 197,475 $
27 12 1396 مهاباد عراق 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 339,500 6,329,080,250 Rls. 169,750 $
28 4 1396 مهاباد عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 3,275,652 6,309,254,043 Rls. 193,992 $
29 9 1396 مهاباد عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 4,548,167 6,098,506,726 Rls. 172,675 $
30 11 1396 مهاباد عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 6,790 5,447,167,000 Rls. 147,400 $
31 5 1396 مهاباد عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 4,312,182 5,262,804,462 Rls. 160,543 $
32 8 1396 مهاباد عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 55,315 4,815,553,789 Rls. 138,387 $
33 12 1396 مهاباد عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 3,362,906 4,783,323,187 Rls. 127,773 $
34 9 1396 مهاباد عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 481,000 4,248,157,000 Rls. 120,250 $
35 9 1396 مهاباد عراق 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 5,820 4,191,202,620 Rls. 118,718 $
36 2 1396 مهاباد عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 42,891 4,174,401,226 Rls. 128,674 $
37 10 1396 مهاباد عراق 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 57,510 4,132,980,000 Rls. 115,020 $
38 6 1396 مهاباد عراق 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 227,950 3,776,081,475 Rls. 113,975 $
39 6 1396 مهاباد عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 3,044,652 3,759,268,998 Rls. 113,429 $
40 1 1396 مهاباد عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 3,733,432 3,631,943,366 Rls. 112,002 $
41 4 1396 مهاباد عراق 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 203,700 3,311,907,375 Rls. 101,850 $
42 3 1396 مهاباد عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,561,017 3,157,651,066 Rls. 97,311 $
43 11 1396 مهاباد عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,036,084 2,849,434,357 Rls. 77,363 $
44 10 1396 مهاباد عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,966,389 2,687,350,697 Rls. 74,716 $
45 7 1396 مهاباد عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,978,605 2,541,966,519 Rls. 75,251 $
46 9 1396 مهاباد عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 23,956 2,537,227,872 Rls. 71,868 $
47 3 1396 مهاباد عراق 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 145,500 2,360,810,250 Rls. 72,750 $
48 12 1396 مهاباد عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 242,352 2,275,910,245 Rls. 60,587 $
49 1 1396 مهاباد عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 269,213 2,194,358,678 Rls. 67,679 $
50 10 1396 مهاباد عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 23,815 2,144,648,512 Rls. 59,538 $
51 10 1396 مهاباد عراق 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 101,850 1,848,017,325 Rls. 50,925 $
52 8 1396 مهاباد عراق 09109190 سايرا دويه جات مخلوط يادداشت 1-(ب )غير مذکور دررديف هاي 9109110و9109190 8,882 1,798,553,117 Rls. 51,204 $
53 9 1396 مهاباد عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 19,720 1,771,978,068 Rls. 50,286 $
54 8 1396 مهاباد عراق 16025000 فرآورده هاي گوشت ا ز نوع گاو 8,436 1,742,303,952 Rls. 50,616 $
55 7 1396 مهاباد عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 19,339 1,647,256,474 Rls. 48,347 $
56 7 1396 مهاباد عراق 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 24,000 1,645,104,000 Rls. 48,000 $
57 12 1396 مهاباد عراق 61149000 لباس هاي کشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 4,400 1,605,589,895 Rls. 42,913 $
58 9 1396 مهاباد عراق 16025000 فرآورده هاي گوشت ا ز نوع گاو 6,849 1,450,853,184 Rls. 41,096 $
59 11 1396 مهاباد عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 14,440 1,326,837,450 Rls. 36,100 $
60 3 1396 مهاباد عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 14,152 1,255,809,908 Rls. 38,707 $
61 3 1396 مهاباد عراق 16025000 فرآورده هاي گوشت ا ز نوع گاو 6,366 1,239,765,768 Rls. 38,196 $
62 2 1396 مهاباد عراق 16025000 فرآورده هاي گوشت ا ز نوع گاو 6,016 1,171,279,104 Rls. 36,096 $
63 11 1396 مهاباد عراق 16025000 فرآورده هاي گوشت ا ز نوع گاو 4,968 1,101,465,216 Rls. 29,808 $
64 3 1396 مهاباد عراق 16021090 ساير فرا ورده هاي هموژنيزه به غيرا ز غذا هاي رژيمي (چيکن ميت ) 4,232 1,098,898,048 Rls. 33,856 $
65 5 1396 مهاباد عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 11,077 908,906,824 Rls. 27,692 $
66 7 1396 مهاباد عراق 16021090 ساير فرا ورده هاي هموژنيزه به غيرا ز غذا هاي رژيمي (چيکن ميت ) 3,335 905,572,560 Rls. 26,680 $
67 7 1396 مهاباد عراق 16025000 فرآورده هاي گوشت ا ز نوع گاو 3,887 791,595,324 Rls. 23,322 $
68 1 1396 مهاباد عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 9,515 774,315,784 Rls. 23,878 $
69 4 1396 مهاباد عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 7,130 696,137,550 Rls. 21,390 $
70 1 1396 مهاباد عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 7,071 688,107,294 Rls. 21,213 $
71 12 1396 مهاباد عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 7,250 676,044,375 Rls. 18,125 $
72 6 1396 مهاباد عراق 16023200 فرآورده ها و کنسروهاي گوشت , ا حشاء يا خون از مرغان خانگي (Gallus domesticus) 2,553 672,174,264 Rls. 20,424 $
73 11 1396 مهاباد عراق 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 6,000 665,190,000 Rls. 18,000 $
74 11 1396 مهاباد عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 27,632 612,627,208 Rls. 16,579 $
75 10 1396 مهاباد عراق 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 35,648 611,889,360 Rls. 17,111 $
76 10 1396 مهاباد عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 27,660 602,252,244 Rls. 16,596 $
77 8 1396 مهاباد عراق 38089222 - - - - LD50 بيشتر از 2000 داراي توليد داخل محصول اماده شيميايي 4,950 557,154,492 Rls. 16,186 $
78 3 1396 مهاباد عراق 04031090 ک ک ک ماست 17,817 549,205,854 Rls. 16,926 $
79 10 1396 مهاباد عراق 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 8,360 538,116,480 Rls. 15,048 $
80 9 1396 مهاباد عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 4,930 521,170,020 Rls. 14,790 $
81 6 1396 مهاباد عراق 16025000 فرآورده هاي گوشت ا ز نوع گاو 2,553 504,130,698 Rls. 15,318 $
82 6 1396 مهاباد عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 5,010 413,826,000 Rls. 12,525 $
83 4 1396 مهاباد عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 5,010 409,053,975 Rls. 12,525 $
84 3 1396 مهاباد عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 5,000 405,625,000 Rls. 12,500 $
85 3 1396 مهاباد عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 24,436 396,404,378 Rls. 12,217 $
86 8 1396 مهاباد عراق 07132010 لپه 4,067 354,512,814 Rls. 10,086 $
87 8 1396 مهاباد عراق 04031090 ک ک ک ماست 10,837 352,840,535 Rls. 10,295 $
88 12 1396 مهاباد عراق 54079300 سا?ر پارچه ها? تاروپودباف از نخ رشته ها? سنتت?ک ، از نخ ها? به رنگ ها? گوناگون 1,900 221,197,480 Rls. 5,912 $
89 3 1396 مهاباد عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,552 176,235,808 Rls. 5,432 $
90 8 1396 مهاباد عراق 21061011 ک ک ک ک مواد پروتئيني تكستوره سويا 4,360 152,447,400 Rls. 4,360 $
91 3 1396 مهاباد عراق 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 1,464 142,555,536 Rls. 4,392 $
92 8 1396 مهاباد عراق 07133200 ک لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 2,034 140,806,894 Rls. 4,006 $
93 12 1396 مهاباد عراق 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 88,415 124,870,825 Rls. 3,359 $
94 10 1396 مهاباد عراق 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 14,980 120,445,430 Rls. 3,295 $
95 8 1396 مهاباد عراق 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 1,224 105,833,639 Rls. 3,011 $
96 11 1396 مهاباد عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 760 98,292,320 Rls. 2,660 $
97 9 1396 مهاباد عراق 25262090 سنگ صابون هاي خردشده طبيعي ياپودرشده 22,853 77,276,934 Rls. 2,193 $
98 11 1396 مهاباد عراق 04031090 ک ک ک ماست 2,145 75,271,224 Rls. 2,037 $
99 8 1396 مهاباد عراق 07133310 لوبيا چيتي 810 65,482,587 Rls. 1,863 $
100 11 1396 مهاباد عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 3,050 56,351,800 Rls. 1,525 $
مجموع کل
763,438,459,080 ريال
مجموع کل
22,339,915 دلار