آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (مهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 مهران عراق 08071100 هندوا نه , تازه 24,400,000 199,992,665,000 Rls. 6,110,000 $
2 6 1396 مهران عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 25,173,199 191,961,566,259 Rls. 5,788,742 $
3 12 1396 مهران عراق 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 659,150 176,883,302,628 Rls. 4,732,652 $
4 9 1396 مهران عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 40,809,722 175,890,311,235 Rls. 4,979,175 $
5 6 1396 مهران عراق 08071100 هندوا نه , تازه 20,800,000 170,366,583,680 Rls. 5,127,880 $
6 7 1396 مهران عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 21,623,138 168,972,161,843 Rls. 5,011,407 $
7 12 1396 مهران عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,389,062 156,499,596,885 Rls. 4,193,378 $
8 2 1396 مهران عراق 08071100 هندوا نه , تازه 20,520,000 141,426,920,000 Rls. 4,359,531 $
9 5 1396 مهران عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 35,896,235 141,153,989,851 Rls. 4,306,347 $
10 6 1396 مهران عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 5,897,303 140,712,414,501 Rls. 4,207,513 $
11 12 1396 مهران عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,220,600 136,528,422,911 Rls. 3,653,150 $
12 4 1396 مهران عراق 08071100 هندوا نه , تازه 16,300,000 131,194,175,000 Rls. 4,025,000 $
13 9 1396 مهران عراق 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 519,384 129,686,038,027 Rls. 3,671,976 $
14 11 1396 مهران عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,163,548 128,741,066,720 Rls. 3,490,673 $
15 11 1396 مهران عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,096,900 120,860,394,074 Rls. 3,281,836 $
16 7 1396 مهران عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 27,279,710 110,342,462,898 Rls. 3,272,970 $
17 6 1396 مهران عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 27,417,430 109,281,180,756 Rls. 3,290,091 $
18 2 1396 مهران عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 27,819,880 108,300,069,835 Rls. 3,338,398 $
19 10 1396 مهران عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 972,789 105,229,274,901 Rls. 2,918,367 $
20 5 1396 مهران عراق 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 9,194,834 103,867,077,887 Rls. 3,170,551 $
21 10 1396 مهران عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 23,172,340 100,230,932,107 Rls. 2,780,680 $
22 7 1396 مهران عراق 08071100 هندوا نه , تازه 11,880,000 99,935,950,000 Rls. 2,970,000 $
23 9 1396 مهران عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 991,249 98,778,975,453 Rls. 2,795,977 $
24 7 1396 مهران عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 942,163 95,515,626,471 Rls. 2,827,902 $
25 4 1396 مهران عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 23,825,880 93,032,716,820 Rls. 2,859,100 $
26 10 1396 مهران عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 843,530 91,112,232,556 Rls. 2,524,624 $
27 1 1396 مهران عراق 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 640,634 89,256,901,943 Rls. 2,752,464 $
28 3 1396 مهران عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 21,381,480 83,149,909,434 Rls. 2,562,478 $
29 1 1396 مهران عراق 08071100 هندوا نه , تازه 11,600,000 82,759,204,000 Rls. 2,551,992 $
30 2 1396 مهران عراق 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 582,178 80,398,667,164 Rls. 2,478,760 $
31 9 1396 مهران عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 762,877 80,391,343,683 Rls. 2,273,119 $
32 6 1396 مهران عراق 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 7,134,560 80,150,692,718 Rls. 2,406,458 $
33 10 1396 مهران عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,356,480 79,358,709,148 Rls. 2,199,016 $
34 1 1396 مهران عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 20,010,180 77,895,590,758 Rls. 2,402,148 $
35 5 1396 مهران عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 783,439 76,831,506,848 Rls. 2,343,923 $
36 7 1396 مهران عراق 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 5,501,886 76,018,292,752 Rls. 2,253,537 $
37 5 1396 مهران عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 10,100,000 75,633,364,367 Rls. 2,304,599 $
38 11 1396 مهران عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,207,741 75,138,287,747 Rls. 2,039,956 $
39 9 1396 مهران عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,142,236 73,776,240,541 Rls. 2,088,116 $
40 7 1396 مهران عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 759,068 73,121,355,050 Rls. 2,165,621 $
41 7 1396 مهران عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 718,933 69,036,352,592 Rls. 2,040,264 $
42 7 1396 مهران عراق 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 270,114 65,462,370,963 Rls. 1,933,812 $
43 11 1396 مهران عراق 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 4,286,890 64,378,222,497 Rls. 1,745,273 $
44 9 1396 مهران عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 648,356 63,268,406,571 Rls. 1,790,022 $
45 5 1396 مهران عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 632,158 58,352,070,538 Rls. 1,780,404 $
46 12 1396 مهران عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 885,898 58,311,469,255 Rls. 1,558,466 $
47 6 1396 مهران عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 585,223 58,100,931,423 Rls. 1,747,079 $
48 10 1396 مهران عراق 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 225,408 57,706,456,604 Rls. 1,603,460 $
49 2 1396 مهران عراق 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 396,030 57,109,460,095 Rls. 1,760,435 $
50 12 1396 مهران عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 507,020 56,718,061,355 Rls. 1,521,061 $
51 4 1396 مهران عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 606,284 55,524,023,998 Rls. 1,705,222 $
52 2 1396 مهران عراق 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 238,076 55,474,170,164 Rls. 1,709,995 $
53 7 1396 مهران عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 331,601 55,378,073,215 Rls. 1,639,200 $
54 11 1396 مهران عراق 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 209,032 55,319,085,422 Rls. 1,499,429 $
55 12 1396 مهران عراق 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 2,237,843 55,126,845,328 Rls. 1,476,237 $
56 6 1396 مهران عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 580,831 54,777,053,527 Rls. 1,649,575 $
57 12 1396 مهران عراق 08071100 هندوا نه , تازه 5,724,000 53,556,615,000 Rls. 1,431,000 $
58 6 1396 مهران عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 568,203 52,931,329,445 Rls. 1,592,156 $
59 1 1396 مهران عراق 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 543,054 52,794,708,776 Rls. 1,628,082 $
60 2 1396 مهران عراق 55142300 ساير پارچه هاي تاروپودي, رنگرزي شده, کمترا ز85%ا لياف غيريکسره پلي استر,مخلوط باپنبه به وزن هرمتر بيش از170گرم 174,664 52,420,298,111 Rls. 1,615,904 $
61 3 1396 مهران عراق 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 225,814 52,198,161,672 Rls. 1,608,591 $
62 5 1396 مهران عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 543,023 52,083,598,281 Rls. 1,589,939 $
63 7 1396 مهران عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 889,822 51,234,338,877 Rls. 1,518,590 $
64 11 1396 مهران عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 451,410 50,013,775,260 Rls. 1,354,230 $
65 5 1396 مهران عراق 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 207,848 48,843,806,204 Rls. 1,489,925 $
66 11 1396 مهران عراق 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 4,236,320 46,871,016,534 Rls. 1,270,896 $
67 12 1396 مهران عراق 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 3,965,000 44,479,001,100 Rls. 1,194,000 $
68 12 1396 مهران عراق 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 383,516 43,005,297,420 Rls. 1,150,548 $
69 3 1396 مهران عراق 39269090 ک ک ک پد پلاستيكي نوار كاست تصويري (PAD) 462,765 42,903,114,045 Rls. 1,322,257 $
70 6 1396 مهران عراق 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 425,535 42,532,536,480 Rls. 1,276,605 $
71 8 1396 مهران عراق 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 403,435 42,512,315,542 Rls. 1,208,855 $
72 2 1396 مهران عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 492,317 42,140,212,283 Rls. 1,299,030 $
73 9 1396 مهران عراق 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 1,869,135 41,764,066,725 Rls. 1,181,848 $
74 7 1396 مهران عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 1,414,937 40,057,559,389 Rls. 1,187,517 $
75 9 1396 مهران عراق 55144900 ساير پارچه هاي تاروپودباف, چاپ شده, باکمترا ز85%الياف غير يكسره سنتنيك،مخلوط بااپنبه, غيرمذکوربوزن هرمترمربع بيش از 170 گرم 122,139 39,661,933,588 Rls. 1,123,678 $
76 12 1396 مهران عراق 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 235,580 39,191,824,113 Rls. 1,050,159 $
77 3 1396 مهران عراق 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 401,704 39,080,662,580 Rls. 1,204,410 $
78 7 1396 مهران عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 384,464 39,059,827,104 Rls. 1,153,392 $
79 11 1396 مهران عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 8,773,380 38,916,980,060 Rls. 1,054,532 $
80 3 1396 مهران عراق 55142300 ساير پارچه هاي تاروپودي, رنگرزي شده, کمترا ز85%ا لياف غيريکسره پلي استر,مخلوط باپنبه به وزن هرمتر بيش از170گرم 133,498 38,525,024,580 Rls. 1,187,180 $
81 6 1396 مهران عراق 55142300 ساير پارچه هاي تاروپودي, رنگرزي شده, کمترا ز85%ا لياف غيريکسره پلي استر,مخلوط باپنبه به وزن هرمتر بيش از170گرم 124,239 38,108,724,786 Rls. 1,142,998 $
82 7 1396 مهران عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 308,528 37,055,069,886 Rls. 1,096,358 $
83 1 1396 مهران عراق 39269090 ک ک ک پد پلاستيكي نوار كاست تصويري (PAD) 454,915 36,718,593,898 Rls. 1,132,332 $
84 4 1396 مهران عراق 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 3,548,752 36,610,065,836 Rls. 1,125,286 $
85 10 1396 مهران عراق 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 2,606,350 36,122,896,150 Rls. 999,200 $
86 11 1396 مهران عراق 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 326,800 36,121,671,600 Rls. 980,400 $
87 12 1396 مهران عراق 07114000 خ?ار وخ?ار ترش? (خ?ار ر?ز ) محفوظ شده به صورت موقت 689,250 35,940,005,850 Rls. 964,950 $
88 8 1396 مهران عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 8,429,160 35,356,809,754 Rls. 1,011,399 $
89 10 1396 مهران عراق 55144900 ساير پارچه هاي تاروپودباف, چاپ شده, باکمترا ز85%الياف غير يكسره سنتنيك،مخلوط بااپنبه, غيرمذکوربوزن هرمترمربع بيش از 170 گرم 104,836 34,804,923,563 Rls. 964,491 $
90 9 1396 مهران عراق 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 2,890,970 34,456,340,242 Rls. 976,001 $
91 10 1396 مهران عراق 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 95,642 34,349,028,900 Rls. 956,629 $
92 6 1396 مهران عراق 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 144,908 34,339,079,836 Rls. 1,033,142 $
93 11 1396 مهران عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 3,699,400 34,062,681,950 Rls. 924,850 $
94 7 1396 مهران عراق 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 1,618,069 33,999,190,749 Rls. 1,005,900 $
95 6 1396 مهران عراق 08094000 آلو و گوجه , تازه 1,837,322 33,969,778,643 Rls. 1,025,112 $
96 12 1396 مهران عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 7,567,380 33,822,502,779 Rls. 908,085 $
97 6 1396 مهران عراق 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 345,666 32,896,617,545 Rls. 989,966 $
98 9 1396 مهران عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 463,192 32,716,311,042 Rls. 926,384 $
99 1 1396 مهران عراق 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 232,650 32,681,999,000 Rls. 1,007,723 $
100 7 1396 مهران عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 5,303,333 32,180,958,392 Rls. 955,176 $
مجموع کل
7,253,510,481,568 ريال
مجموع کل
211,489,747 دلار