آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (ميلک)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 بازارچه ميلک افغانستان 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 7,214,085 119,649,098,501 Rls. 3,246,344 $
2 12 1396 بازارچه ميلک افغانستان 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 7,076,202 118,776,110,630 Rls. 3,184,294 $
3 9 1396 بازارچه ميلک افغانستان 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 5,465,709 86,876,506,595 Rls. 2,459,569 $
4 10 1396 بازارچه ميلک افغانستان 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 6,079,593 76,676,217,044 Rls. 2,132,138 $
5 8 1396 بازارچه ميلک افغانستان 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 4,754,168 73,949,517,555 Rls. 2,124,478 $
6 9 1396 ميلک افغانستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 50,000,000 65,474,460,000 Rls. 1,850,000 $
7 12 1396 ميلک افغانستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 601,722 65,146,853,819 Rls. 1,746,877 $
8 8 1396 ميلک افغانستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 50,000,000 64,364,460,000 Rls. 1,850,000 $
9 6 1396 ميلک افغانستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 60,000,000 59,697,900,000 Rls. 1,800,000 $
10 5 1396 ميلک افغانستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 60,000,000 58,941,600,000 Rls. 1,800,000 $
11 3 1396 بازارچه ميلک افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 6,875,704 56,903,308,639 Rls. 1,753,645 $
12 9 1396 بازارچه ميلک افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 1,075,328 54,342,801,596 Rls. 1,536,719 $
13 11 1396 ميلک افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 1,017,961 53,735,597,474 Rls. 1,463,324 $
14 2 1396 ميلک افغانستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 2,526,533 52,408,597,946 Rls. 1,615,611 $
15 3 1396 ميلک افغانستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 513,730 49,900,021,800 Rls. 1,537,710 $
16 1 1396 ميلک افغانستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 50,000,000 48,639,600,000 Rls. 1,500,000 $
17 5 1396 بازارچه ميلک افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 5,338,729 46,734,864,714 Rls. 1,426,434 $
18 8 1396 بازارچه ميلک افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 927,518 45,760,715,905 Rls. 1,310,920 $
19 3 1396 ميلک افغانستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 45,000,000 44,939,140,000 Rls. 1,385,000 $
20 2 1396 ميلک افغانستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 45,000,000 43,801,050,000 Rls. 1,350,000 $
21 7 1396 ميلک افغانستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 40,000,000 42,991,250,000 Rls. 1,270,000 $
22 1 1396 ميلک افغانستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 2,112,013 42,341,567,670 Rls. 1,305,660 $
23 4 1396 ميلک افغانستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 40,000,000 39,011,400,000 Rls. 1,200,000 $
24 11 1396 ميلک افغانستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 365,188 38,981,883,545 Rls. 1,056,949 $
25 5 1396 ميلک افغانستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 380,620 37,396,740,840 Rls. 1,141,860 $
26 12 1396 ميلک افغانستان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 887,408 37,212,678,619 Rls. 998,725 $
27 3 1396 بازارچه ميلک افغانستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 547,167 35,510,719,920 Rls. 1,094,334 $
28 8 1396 ميلک افغانستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 1,358,131 35,130,829,156 Rls. 1,011,158 $
29 7 1396 بازارچه ميلک افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 495,228 34,981,988,350 Rls. 1,033,462 $
30 8 1396 بازارچه ميلک افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 628,797 34,896,230,262 Rls. 1,004,268 $
31 2 1396 بازارچه ميلک افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 466,585 33,297,944,934 Rls. 1,026,483 $
32 11 1396 ميلک افغانستان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 749,952 33,107,589,183 Rls. 899,942 $
33 7 1396 ميلک افغانستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 1,594,477 32,363,408,080 Rls. 954,777 $
34 6 1396 بازارچه ميلک افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 3,804,235 32,200,687,696 Rls. 970,079 $
35 8 1396 بازارچه ميلک افغانستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 462,406 32,175,958,634 Rls. 924,812 $
36 4 1396 ميلک افغانستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 330,210 32,078,314,540 Rls. 985,742 $
37 12 1396 بازارچه ميلک افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 506,024 31,724,964,879 Rls. 849,917 $
38 2 1396 بازارچه ميلک افغانستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 1,322,141 30,777,356,243 Rls. 948,760 $
39 12 1396 بازارچه ميلک افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 408,223 30,754,586,445 Rls. 823,685 $
40 6 1396 بازارچه ميلک افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 462,273 30,735,338,628 Rls. 927,451 $
41 10 1396 بازارچه ميلک افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 516,088 29,963,575,058 Rls. 829,737 $
42 1 1396 بازارچه ميلک افغانستان 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 3,900,390 29,086,813,392 Rls. 897,090 $
43 12 1396 بازارچه ميلک افغانستان 07031000 پيازوموسير 1,933,826 28,899,988,332 Rls. 773,532 $
44 7 1396 بازارچه ميلک افغانستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 424,677 28,821,098,198 Rls. 849,354 $
45 6 1396 ميلک افغانستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 294,110 28,764,310,278 Rls. 867,978 $
46 12 1396 ميلک افغانستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 951,544 28,182,245,621 Rls. 754,842 $
47 12 1396 ميلک افغانستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 20,000,000 27,598,300,000 Rls. 740,000 $
48 5 1396 بازارچه ميلک افغانستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 521,130 27,587,574,548 Rls. 841,962 $
49 11 1396 ميلک افغانستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 20,000,000 27,259,010,000 Rls. 740,000 $
50 10 1396 ميلک افغانستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 20,000,000 26,865,700,000 Rls. 740,000 $
51 8 1396 ميلک افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 243,157 26,737,207,252 Rls. 766,988 $
52 7 1396 ميلک افغانستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 272,013 26,316,846,730 Rls. 778,321 $
53 3 1396 بازارچه ميلک افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 426,567 26,299,423,172 Rls. 810,476 $
54 8 1396 بازارچه ميلک افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 389,431 26,078,454,896 Rls. 748,638 $
55 5 1396 بازارچه ميلک افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 417,344 25,954,875,490 Rls. 792,954 $
56 11 1396 بازارچه ميلک افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 435,936 25,778,660,000 Rls. 700,135 $
57 2 1396 بازارچه ميلک افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 504,749 25,738,404,619 Rls. 793,383 $
58 5 1396 بازارچه ميلک افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 484,862 25,359,631,977 Rls. 775,779 $
59 5 1396 بازارچه ميلک افغانستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 407,262 25,180,176,099 Rls. 769,356 $
60 1 1396 ميلک افغانستان 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 3,193,972 24,488,621,956 Rls. 755,292 $
61 10 1396 ميلک افغانستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 850,464 24,209,949,220 Rls. 671,855 $
62 11 1396 ميلک افغانستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 809,592 23,674,622,742 Rls. 642,558 $
63 12 1396 بازارچه ميلک افغانستان 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 1,808,744 23,626,416,346 Rls. 633,819 $
64 8 1396 بازارچه ميلک افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 356,535 23,532,693,488 Rls. 677,417 $
65 12 1396 بازارچه ميلک افغانستان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 1,242,967 23,176,503,429 Rls. 621,483 $
66 6 1396 ميلک افغانستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 1,065,505 22,514,821,518 Rls. 677,949 $
67 11 1396 بازارچه ميلک افغانستان 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 1,354,177 22,459,476,946 Rls. 609,383 $
68 7 1396 بازارچه ميلک افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 462,583 22,415,934,095 Rls. 664,967 $
69 1 1396 بازارچه ميلک افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 360,286 22,195,728,808 Rls. 684,543 $
70 9 1396 بازارچه ميلک افغانستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 310,652 21,942,764,908 Rls. 621,304 $
71 2 1396 بازارچه ميلک افغانستان 08071100 هندوا نه , تازه 4,480,400 21,804,943,791 Rls. 672,059 $
72 10 1396 بازارچه ميلک افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 312,515 21,727,152,715 Rls. 602,400 $
73 9 1396 ميلک افغانستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 774,224 21,722,785,976 Rls. 614,228 $
74 9 1396 ميلک افغانستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 234,136 21,486,522,290 Rls. 608,978 $
75 10 1396 بازارچه ميلک افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,237,896 20,357,102,942 Rls. 566,425 $
76 10 1396 بازارچه ميلک افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 403,572 20,331,726,746 Rls. 563,982 $
77 10 1396 بازارچه ميلک افغانستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 1,387,859 19,994,820,824 Rls. 555,144 $
78 11 1396 بازارچه ميلک افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 266,352 19,340,165,835 Rls. 525,186 $
79 6 1396 بازارچه ميلک افغانستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 291,685 19,330,876,752 Rls. 583,370 $
80 12 1396 ميلک افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 358,913 19,201,794,096 Rls. 515,940 $
81 1 1396 بازارچه ميلک افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 367,175 19,110,482,128 Rls. 589,369 $
82 8 1396 بازارچه ميلک افغانستان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 130,019 19,028,339,540 Rls. 546,064 $
83 7 1396 بازارچه ميلک افغانستان 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 3,426,224 18,971,087,985 Rls. 562,005 $
84 2 1396 ميلک افغانستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 193,000 18,780,369,000 Rls. 579,000 $
85 9 1396 بازارچه ميلک افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 327,530 18,522,438,169 Rls. 524,044 $
86 3 1396 بازارچه ميلک افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 206,192 17,978,946,944 Rls. 554,071 $
87 4 1396 بازارچه ميلک افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 2,106,263 17,489,689,265 Rls. 537,137 $
88 2 1396 بازارچه ميلک افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 2,227,039 17,464,087,246 Rls. 538,263 $
89 2 1396 بازارچه ميلک افغانستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 264,600 17,167,589,880 Rls. 529,200 $
90 8 1396 ميلک افغانستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 187,489 17,109,043,965 Rls. 496,797 $
91 2 1396 بازارچه ميلک افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 327,974 17,023,454,188 Rls. 524,755 $
92 8 1396 ميلک افغانستان 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 1,082,148 16,952,148,283 Rls. 486,965 $
93 11 1396 ميلک افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 235,417 16,444,932,217 Rls. 447,291 $
94 11 1396 بازارچه ميلک افغانستان 07031000 پيازوموسير 1,129,204 16,402,769,385 Rls. 444,294 $
95 3 1396 ميلک افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 420,246 16,363,442,158 Rls. 504,295 $
96 2 1396 بازارچه ميلک افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 280,176 16,359,361,514 Rls. 504,313 $
97 8 1396 بازارچه ميلک افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 126,928 16,116,153,978 Rls. 462,558 $
98 9 1396 بازارچه ميلک افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 227,411 15,997,840,704 Rls. 452,729 $
99 3 1396 بازارچه ميلک افغانستان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 117,214 15,973,290,666 Rls. 492,298 $
100 10 1396 بازارچه ميلک افغانستان 07031000 پيازوموسير 1,106,945 15,928,336,788 Rls. 442,778 $
مجموع کل
3,305,581,384,930 ريال
مجموع کل
95,758,160 دلار